Priređivanje za ansamble

1. OPĆE INFORMACIJE
1.1. Nositelj predmeta red. prof. art. Tomislav Uhlik 1.6. Godina studija 4.
1.2. Naziv predmeta

Priređivanje za ansamble 1

1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 8(4 + 4)
1.3. Suradnici 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje) P60*
1.4. Studijski program (preddiplomski, diplomski, integrirani) integrirani 1.9. Očekivani broj studenata na predmetu 10
1.5. Status predmeta Obvezni 1.10. Razina primjene e-učenja (1, 2, 3 razina), postotak izvođenja predmeta on line (maks. 20%)
2. OPIS PREDMETA
2.1. Ciljevi predmeta Stjecanje znanja i umijeća u priređivanju skladbi za različite vokalne ansamble. Znanja i umijeća stečena ovdje imaju izravnu primjenu u nastavi glazbe u općeobrazovnoj školi i u radu s amaterskim ansamblima.
2.2. Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet Odslušani i položeni Harmonija B1 i B2
2.3. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet doprinosi Ishodi na razini predmeta izravno su povezani s cjelokupnim pripremanjem za nastavnički poziv.

Studenti će svoj znanja moći izravno primijeniti u radu u nastavi i u izvannastavnim aktivnostima: pjevačkom zboru i tamburaškom i duhačkom orkestru. Moći će samostalno birati skladbe i prilagođavati ih konkretnim uvjetima izvođenja

2.4. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja) Studenti će znati prirediti skladbe za troglasni i četvroglasni ženski zbor, za četveroglasni muški zbor, za troglasni i četveroglasni mješoviti zbor a cappella i s pratnjom.

Znat će transkribirati jednu vrstu zbora u drugu

Znat će se koristiti suvremenom notacijom u zborskoj glazbi

Znat će prilagoditi vokalne partiture različitim mogućnostima izvedbe

 

2.5. Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

 

 

Opsezi glasova i zapisivanje vokalne dionice                                                                                              – 1 predavanje = 2 sata

Klavirska pratnja                                                                                                                                           – 1 predavanje = 2 sata

Priređivanje za jednoglasni dječji zbor na temelju zadane melodije uz pratnju klavira                               –  2 vježbe        = 4 sata

Harmonijski simboli                                                                                                                                      – 1 predavanje = 2 sata

Priređivanje za dvoglasni dječji zbor uz pratnju klavira na temelju zadane melodije

i harmonijskih simbola                                                                                                                                  – 2 vježbe        = 4 sata

Troglasni ženski zbor a cappella                                                                                                                  – 1 pred.          = 2 sata

Priređivanje za troglasni ženski zbor a cappella                                                                                          –  2 vježbe        = 4 sata

Četveroglasni ženski zbor a cappella                                                                                                           – 1 pred.          = 2 sata

Priređivanje za četveroglasni ženski zbor a cappella                                                                                   – 1 vježba        = 2 sata

Četveroglasni muški zbor a cappella                                                                                                            – 1 pred.          = 2 sata

Priređivanje za četveroglasni muški zbor a cappella                                                                                    – 2 vježbe        = 4 sata

Troglasni mješoviti pjevački zbor a cappella                                                                                                 – 1 pred.          = 2 sata

Priređivanje za troglasni mješoviti pjevački zbor a cappella                                                                         – 2 vježbe        = 4 sata

Četveroglasni mješoviti zbor a cappella                                                                                                       – 1 pred.          = 2 sata

Priređivanje za četveroglasni mješoviti zbor a cappella                                                                               – 2 vježbe        = 4 sata

Transkripcija iz četveroglasnog muškog ili ženskog u četveroglasni mješoviti zbor                                    – 1 pred.           = 2 sata

– 2 vježbe         = 4 sata

Transkripcija iz četveroglasnog mješovitog u četveroglasni muški ili ženski zbor                                       – 1 pred.           = 2 sata

– 2 vježbe         = 4 sata

.

2.6. Vrste izvođenja nastave:  predavanja

seminari i radionice

vježbe

on line u cijelosti

mješovito e-učenje

terenska nastava

 samostalni  zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

       (ostalo upisati)              

2.7. Komentari:
2.8. Obveze studenata –          Redovito pohađanje nastave, izrada zadataka, kolokvij, pismeni ispit
2.9. Praćenje rada studenata (upisati udio ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS-a odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta): –          Pohađanje nastave –          30% –          Istraživanje Praktični rad 20%
Eksperimentalni rad Referat       (Ostalo upisati)
Esej Seminarski rad       (Ostalo upisati)
Kolokviji 20% Usmeni ispit       (Ostalo upisati)
Pismeni ispit  30% Projekt       (Ostalo upisati)
2.1. Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu Stjecanje kompetencija pratit će se trima postupcima:

–     izradom redovitih zadataka: Izrada kraćih skladbi ili obrada za instrumentalne kombinacije naznačene u sadržaju predmeta

–     redovitim prisustvovanjem nastavi,

–     kolokvijem na kraju prvoga semestra – pisanom izradom i usmenim obrazloženjem zadanog aranžmana

–           pismenim ispitom na kraju drugog semestra: pismenom izradom i usmenim obrazloženjem zadanoga aranžmana

2.2. Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija) Naslov Broj primjeraka u knjižnici Dostupnost putem ostalih medija
Kuhač, Franjo Š., Južnoslovijenske narodne popijevke knjiga V, Zagreb 1941. 1
Žganec, Vinko, Narodne popijevke Hrvatskog zagorja knjiga IV, JAZU, Zagreb 1950 1
Žganec, Vinko, Zbornik jugoslovenskih pučkih popijevaka knjiga I, Zagreb 1924. 1
Vuk-Croata, Miroslav, Hrvatske uskrsnice, Zagreb 1998. 1
Zborska literatura prema dostupnosti, po izboru nastavnika.
2.12.  Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa) Grissom, Mary Allen, The Negro Sings a New Heaven, Dover Publications, Inc., New York 1969.

Zborska literatura po izboru nastavnika.

2.13.  Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija Osnova za vrednovanje rada pojedinog studenta je njegovo redovito pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, kvaliteta obavljenih zadataka izvan nastave te završni ispit.Muzička akademija će organizirati vrednovanje nastave putem anonimne ankete
2.14.  Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)
1. OPĆE INFORMACIJE
1.1. Nositelj predmeta red. prof. art. Tomislav Uhlik 1.6. Godina studija 4.
1.2. Naziv predmeta

Priređivanje za ansamble 2

1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 8(4+ 4)
1.3. Suradnici 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje) P60*
1.4. Studijski program (preddiplomski, diplomski, integrirani) integrirani 1.9. Očekivani broj studenata na predmetu 10
1.5. Status predmeta Obvezni 1.10. Razina primjene e-učenja (1, 2, 3 razina), postotak izvođenja predmeta on line (maks. 20%) 0
2. OPIS PREDMETA
2.1. Ciljevi predmeta Stjecanje znanja i umijeća u priređivanju skladbi za različite instrumentalne ansamble. Znanja i umijeća stečena ovdje imaju izravnu primjenu u nastavi glazbe u općeobrazovnoj školi i u radu s amaterskim ansamblima.
2.2. Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet Položen predmet Priređivanje za ansamble 1
2.3. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet doprinosi Ishodi na razini predmeta izravno su povezani s cjelokupnim pripremanjem za nastavnički poziv.

Studenti će svoj znanja moći izravno primijeniti u radu u nastavi i u izvannastavnim aktivnostima: pjevačkom zboru i tamburaškom i duhačkom orkestru. Moći će samostalno birati skladbe i prilagođavati ih konkretnim uvjetima izvođenja

2.4. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja) Studenti će se upoznati s mogućnostima priređivanja za gudački trio i kvartet.

Znat će teorijski i praktično skladati manje skladbe za duhačke sastave.

Znat će prirediti kraće skladbe za različite kombinacije duhačkih i gudačkih instrumenata.

Znat će prirediti skladbe za manje pop-sastave, tamburaške i duhačke  orkestre.

2.5. Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

 

 

Instrumenti gudačkog kvarteta (violina, viola, violončelo)                                                                            – 1 predavanje = 2 sata

Potezi gudalom i drugi načini sviranja                                                                                                          – 1 predavanje = 2 sata

Dvohvati, trohvati i četverohvati te posebni efekti                                                                                        – 1 predavanje = 2 sata

Skladanje po jedne etide za violinu, violu i violončelo                                                                                         – 2 vježbe = 4 sata

Skladanje po jednog dueta za violinu i violu te violu i violončelo                                                                         – 2 vježbe = 4 sata

Skladanje kraće skladbe za violinu, violu i violončelo                                                                                         – 2 vježbe = 4 sata

Priređivanje kraće klavirske skladbe za gudački kvartet                                                                                     – 2 vježbe = 4 sata

Puhački kvartet (flauta, oboa, klarinet in B i fagot)                                                                                       – 1 predavanje = 2 sata

Priređivanje narodne pjesme za puhački kvartet uz vlastitu harmonizaciju                                                         – 2 vježbe = 4 sata

Ritam-sekcija u popularnoj glazbi (gitara, bas gitara i bubnjevi)                                                                  – 1 predavanje = 2 sata

Priređivanje za ansambl koji obuhvaća drvene duhačke i gudačke instrumente te ritam-sekciju                        – 3 vježbe = 6 sati

Tamburaški orkestri i sustavi                                                                                                                        – 2 predavanja = 4 sata

Priređivanje za tamburaški orkestar troglasnog kvintnog sustava                                                                        – 3 vježbe = 6 sati

Priređivanje za tamburaški orkestar četveroglasnog E sustava („srijemskog“)                                                    – 3 vježbe = 6 sati

Priređivanje za tamburaški orkestar četveroglasnog G sustava                                                                           – 3 vježbe = 6 sati

Mali puhački orkestar (limena glazba)                                                                                                          – 1 predavanje = 2 sata

.

2.6. Vrste izvođenja nastave:  predavanja

seminari i radionice

vježbe

on line u cijelosti

mješovito e-učenje

terenska nastava

 samostalni  zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

       (ostalo upisati)              

2.7. Komentari:
 
2.8. Obveze studenata      Redovito pohađanje nastave, izrada zadataka, kolokvij, pismeni ispit
2.9. Praćenje rada studenata (upisati udio ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS-a odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta): Pohađanje nastave 30% Istraživanje Praktični rad 20%
Eksperimentalni rad Referat       (Ostalo upisati)
Esej Seminarski rad       (Ostalo upisati)
Kolokviji 20% Usmeni ispit       (Ostalo upisati)
Pismeni ispit  30% Projekt       (Ostalo upisati)
2.10.  Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu Stjecanje kompetencija pratit će se trima postupcima:

–     izradom redovitih zadataka: Izrada kraćih skladbi ili obrada za instrumentalne kombinacije naznačene u sadržaju predmeta

–     redovitim prisustvovanjem nastavi,

–     kolokvijem na kraju prvoga semestra – pisanom izradom i usmenim obrazloženjem zadanog aranžmana

–     pismenim ispitom na kraju drugog semestra: pismenom izradom i usmenim obrazloženjem zadanoga aranžmana

2.11.  Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija) Naslov Broj primjeraka u knjižnici Dostupnost putem ostalih medija
Kuhač, Franjo Š., Južnoslovijenske narodne popijevke knjiga V, Zagreb 1941. 1  
Žganec, Vinko, Narodne popijevke Hrvatskog zagorja knjiga IV, JAZU, Zagreb 1950 1  
Žganec, Vinko, Zbornik jugoslovenskih pučkih popijevaka knjiga I, Zagreb 1924. 1  
 
 
2.12.  Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa) Marković, Zvonimir, Muzički instrumenti, Muzička Naklada, Zagreb 1972

Obradović, Aleksandar, Uvod u orkestraciju, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd 1978.

Rimsky-Korsakov, Nikolaj, Principles of Orchestration, Dover Publications, Inc., New York 1964.

Bradić, Željko; Leopold, Siniša, Škola za tambure I, Školska knjiga, Zagreb 1992.

Skladbe pogodne za priređivanje za gudački kvartet i tamburaški orkestar (Schumann, Čajkovski, Grieg).

 

2.13.  Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija Osnova za vrednovanje rada pojedinog studenta je njegovo redovito pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, kvaliteta obavljenih zadataka izvan nastave te završni ispit.Muzička akademija će organizirati vrednovanje nastave putem anonimne ankete
2.14.  Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube