Sviranje partitura C

1. OPĆE INFORMACIJE
1.1. Nositelj predmeta red. prof. art. Tomislav Uhlik 1.6. Godina studija 3.
1.2. Naziv predmeta

Sviranje partitura C1

1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 4(2 + 2)
1.3. Suradnici 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje) P30*
1.4. Studijski program (preddiplomski, diplomski, integrirani) integrirani 1.9. Očekivani broj studenata na predmetu 10
1.5. Status predmeta Obvezni 1.10. Razina primjene e-učenja (1, 2, 3 razina), postotak izvođenja predmeta on line (maks. 20%)
2. OPIS PREDMETA
2.1. Ciljevi predmeta Upoznavanje zborskih skladbi različitih razdoblja i autora. Stjecanje umijeća čitanja vokalnih troglasnih, četveroglasnih i peteroglasnih partitura.

Upoznavanje instrumentalnih skladbi različitih razdoblja i autora. Stjecanje umijeća čitanja instrumentalnih troglasnih, četveroglasnih i peteroglasnih partitura.

2.2. Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet Nema posebnih uvjeta
2.3. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet doprinosi Student može svjesno, s razumijevanjem pratiti i analizirati svaki tiskani notni tekst kao i njegovu zvučnu realizaciju i to u njegovoj vertikalnoj i horizontalnoj dimenziji
2.4. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja) Vježbanje i usavršavanje u čitanju zborskih partitura, kako bi se vizuelno i praktično na klaviru osposobilo studenta za praćenje većeg broja dionica. Student se također praktički osposobljava služeći se starim ključevima uz violinski i basov ključ. Na taj način upoznaje se uz ostalo sa zborskom literaturom od baroka do 20. stoljeća. Uz adekvatnu primjenu redukcije transpozicije kao i pravilnu upotrebu položaja u okviru klavirskog sloga vodeći računa o karakterističnim zvučnim kombinacijama (bojama), realizira se partitura prvo praktično na instrumentu, a onda i kao zapis. Time je ostvaren obrnuti postupak stvaranja klavirskog izvatka zborske partiture.
2.5. Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

 

Sviranje partiture troglasnog  ženskog zbora zapisane u dva crtovlja                           –  1 predavanje = 2 sata

–   1 vježba        = 2 sata

J. Magdić: Rastanak, K. Odak: Paysage III, S. Osterc: Nezgoda na piru, K. Odak: Zora

E. Cossetto: Koja je zvjezdica

Sviranje partiture četveroglasnog muškog zbora zapisane u dva crtovlja                     –  1 predavanje = 2 sata

–  1 vježba         = 2 sata

V. Lisinski: Laku noć

Sviranje partiture troglasnog  ženskog zbora zapisane u tri crtovlja                             –  1 predavanje = 2 sata

–  2 vježbe        = 4 sata

C. Monteverdi: Qual si puo dir, C. Festa. Madona io v’amo, O. di Lasso: Muzici

C. Monteverdi: Il mio martir, Palestrina: Benedictus, A. Čelar: 4 pjesme za d.z.

P. Gotovac: Crn-bel,

Sviranje partiture troglasnog muškog zbora zapisane u tri crtovlja                              –  1 predavanje = 2 sata

–  1 vježba        = 2 sata

P. Gotovac: Majka Maru priko mora dala, Ma se uvik smiju dica,

P. I. Čajkovski: Večer

 

Sviranje partiture četveroglasnog  ženskog zbora zapisane u četiri crtovlja                –   1 predavanje = 2 sata

–  1 vježba         = 2 sata

U. Krek: Prekmurska, J. Gallus: O vos omnes, J. Brahms: Adoramus te

Sviranje partiture četveroglasnog muškog zbora zapisane u četiri crtovlja                  –  1 predavanje  = 2 sata

P. I. Čajkovski: Blažen kto uljibaetsja, Što smoknul veselija glas                                 –  1 vježba        = 2 sata

 

Sviranje partiture četveroglasnog mješovitog zbora zapisane u dva crtovlja               –  1 predavanje  = 2 sata

–  2 vježbe      = 4 sata

J. S. Bach: O, grosse Lieb’, Wer nur den lieben Gott laest walten,

O Haupt voll Blut und Wunden, Max Reger: Nun sich der Tag geendet hat

F. Mendelssohn: Abchied vom Walde, Die Nachtigal, I. Stravinski: Pater noster

 

2.6. Vrste izvođenja nastave:  predavanja

seminari i radionice

vježbe

on line u cijelosti

mješovito e-učenje

terenska nastava

 samostalni  zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

       (ostalo upisati)              

2.7. Komentari:
Manja grupa do 7 studenata
2.8. Obveze studenata Redovno pohađanja nastave, priprema za sat, aktivnost na satu, godišnji ispit

Sviranje gradiva navedenog pod 2.5. uz prethodnu pripremu;

2.9. Praćenje rada studenata (upisati udio ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS-a odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta): Pohađanje nastave 30% Istraživanje   Praktični rad  
Eksperimentalni rad   Referat   Svakodnevni zadaci 30%
Esej   Seminarski rad   Ispitna izvedba 40%
Kolokviji   Usmeni ispit            (Ostalo upisati)  
Pismeni ispit      Projekt         (Ostalo upisati)  
2.10.  Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu godišnji ispit: sviranje jedna pripremljene skladba iz ispitnog gradiva, također navedenog pod 2.5., te jedne skladbe po izboru nastavnika uz pripremu od 5 minuta

 

2.11.  Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija) Naslov Broj primjeraka u knjižnici Dostupnost putem ostalih medija
Prema litaraturi navedenoj u 2.5.  
2.12.  Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
2.13.  Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija Osnova za vrednovanje rada pojedinog studenta je njegovo redovito pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, kvaliteta obavljenih zadataka izvan nastave te završni ispit.Muzička akademija će organizirati vrednovanje nastave putem anonimne ankete.

 

2.14.  Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)
1. OPĆE INFORMACIJE
1.1. Nositelj predmeta red. prof. art. Tomislav Uhlik 1.6. Godina studija  4.
1.2. Naziv predmeta

Sviranje partitura C2

1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 4 (2 + 2)
1.3. Suradnici 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje) P30*
1.4. Studijski program (preddiplomski, diplomski, integrirani) integrirani 1.9. Očekivani broj studenata na predmetu 10
1.5. Status predmeta Obvezni 1.10. Razina primjene e-učenja (1, 2, 3 razina), postotak izvođenja predmeta on line (maks. 20%) 0
2. OPIS PREDMETA
2.1. Ciljevi predmeta Upoznavanje instrumentalnih skladbi različitih razdoblja i autora. Stjecanje umijeća čitanja instrumentalnih partitura od 3 do 8 dionica.
2.2. Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet Položen ispit iz predmeta Sviranje partitura C1
2.3. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet doprinosi Student može svjesno, s razumijevanjem pratiti i analizirati svaki tiskani notni tekst kao i njegovu zvučnu realizaciju i to u njegovoj vertikalnoj i horizontalnoj dimenziji
2.4. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja) Stjecanje vještine u čitanju starih ključeva. Razvijanje vertikalnog vida obuhvaćanjem većeg broja crtovlja. Postizanje brzine u čitanju s lista i oblikovanju mentalnog klavirskog sažetka. Stjecanje vještine u čitanju transponirajućih dionica.
2.5. Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

 

 

Sviranje didaktičkog notnog zapisa u altovskom i tenorskom C ključu                         –  1 predavanje  = 2 sata

–  1 vježba         = 2 sata

 

Haendel, Concerto grosso br. 12, h-mol                                                                       –  1 predavanje  = 2 sata

Haendel, C.g. br.4, C-dur                                                                                              –  3 vježbe         = 6 sati

 

Haydn, gudački kvartet op.20, br.5, F-mol, II.st.

Haydn, g. k. op.20, br.1, Es-dur, III. st.

Haydn, g. k. br. 34, I.st.                                                                                                –  1 predavanje  = 2 sata

–  1 vježba         = 2 sata

 

 

Mozart, Divertimento za duhače K 213

Mozart, Serenada za duhače K375

Mozart, Serenada za duhače K375

–  1 predavanje  = 2 sata

–  3 vježbe         = 6 sati

 

2.6. Vrste izvođenja nastave:  predavanja

seminari i radionice

vježbe

on line u cijelosti

mješovito e-učenje

terenska nastava

 samostalni  zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

       (ostalo upisati)              

2.7. Komentari:
Manja grupa do 7 studenata
2.8. Obveze studenata Redovno pohađanja nastave, priprema za sat, aktivnost na satu, godišnji ispit

Sviranje gradiva navedenog pod 2.5. uz prethodnu pripremu;

2.9. Praćenje rada studenata (upisati udio ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS-a odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta): Pohađanje nastave 30% Istraživanje   Praktični rad  
Eksperimentalni rad   Referat   Svakodnevni zadaci 30%
Esej   Seminarski rad   Ispitna izvedba 40%
Kolokviji   Usmeni ispit            (Ostalo upisati)  
Pismeni ispit      Projekt         (Ostalo upisati)  
2.10.  Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu godišnji ispit: sviranje jedna pripremljene skladba iz ispitnog gradiva, također navedenog pod 2.5., te jedne skladbe po izboru nastavnika uz pripremu od 24 sata.

 

2.11.  Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija) Naslov Broj primjeraka u knjižnici Dostupnost putem ostalih medija
Prema litaraturi navedenoj u 2.5.  
 
 
 
 
2.12.  Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
2.13.  Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija Osnova za vrednovanje rada pojedinog studenta je njegovo redovito pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, kvaliteta obavljenih zadataka izvan nastave te završni ispit.Muzička akademija će organizirati vrednovanje nastave putem anonimne ankete.
2.14.  Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube