N A T J E Č A J I – za radna mjesta

Sveučilište u Zagrebu

Muzička akademija

Trg Republike Hrvatske 12

 

raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za prijam na radno mjesto

  1. radno mjesto I. vrste – stručni suradnik, interni naziv: producent u Uredu za produkcijske poslove – 1 izvršitelj (m/ž) u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,
  2. radno mjesto IV. vrste – spremačica – 1 izvršitelj (m/ž) u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uvjeti za t. 1. natječaja:

– diplomski (dodiplomski) studij glazbene umjetnosti ili društveno-humanističkih   znanosti, s radnim iskustvom od najmanje jedne (1) godina na sličnim poslovima

– organizacijske sposobnosti

– znanje barem jednog svjetskog jezika

– poznavanje rada na računalu (Ms Office)

Uvjeti za t. 2. natječaja:

PKV/NKV stručna sprema

Probni rad prema odredbama Pravilnika o radu Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu.

Prijavi treba priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili vojne iskaznice ili osobne iskaznice ili putovnice), dokaz o radnom stažu (potvrda o radnom stažu koju je izdao Hrvatskog zavod za mirovinsko osiguranje).

Za pristupnike (m/ž) prijavljene na natječaj radi provjere ispunjavanja uvjeta natječaja može se provesti provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i  intervju. U slučaju provedbe navedenih provjera pristupnici su im obvezni pristupiti, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.

Pristupnik (m/ž) koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, pristupnik koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

Pristupnik (m/ž) koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj, pristupnici su suglasni da Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ broj 106/12.- pročišćeni tekst) i Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ. Izabrani pristupnik prijavom na natječaj pristaje da Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu objavi na svojim mrežnim stranicama relevantne podatke sukladno čl. 25. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje.

Za uvjete koje pristupnici moraju ispunjavati, kao i za sve ostale obavijesti, obratite se na tel. 4810-200, kućni 107.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Prijave se primaju u roku 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom slati na adresu: Muzička akademija, Trg Republike Hrvatske 12, 10 000 Zagreb, s naznakom “za natječaj”.

OBJAVLJENO  06.11.2020.  U NN

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube