DIPLOMSKI ISPITI / PRIJAVE

 PRIJAVE ZA DIPLOMSKE ISPITE

U AKADEMSKOJ GODINI 2018./2019.

PREDAJU SE U STUDENTSKU REFERADU

DO 06.06.2019. ZA LJETNI ROK

DO 05.07.2019. ZA JESENSKI ROK

Studenti koji imaju diplomski ispit prije 06.06.2019. dužni su prijavu predati najkasnije 15 dana prije održavanja drugog dijela ispita.

 

Podsjećamo studente da Studentskoj referadi prijave temu diplomskog rada najkasnije dva mjeseca prije obrane.

 

Tiskanice za prijavu diplomskih ispita mogu se dobiti u Studentskoj referadi Akademije, Trg Republike Hrvatske 12/prizemlje.

Uz prijavu potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

  1. Indeks i kopiju cijelog indeksa (tek kad budu položeni svi ispiti)
  2. Izvod iz matične knjige rođenih ili Rodni list (samo ukoliko je došlo do promjene osobnih podataka tijekom studija)
  3. Maturalnu svjedodžbu (nalazi se u dosjeu studenta u stud. referadi)
  4. Uplatnicu na 400,00 kn na IBAN Muzičke akademije HR50 23400091100159167 za tiskanje diplome
  5. Programe javnih nastupa
  6. Diplomski rad (predaje se 3 primjerka rada i CD s digitalnom verzijom rada; studenti kompozicije predaju 5 primjeraka vlastitih kompozicijskih radova). Uputa za njegovu izradu je na linku: https://wiki.srce.hr/pages/viewpage.action?pageId=27690832, te Izjava o pohrani ocjenjenog rada u digitalni repozitorij MA (nalazi se u prijavi)
  7. Popis završenog gradiva za vrijeme studija – s potpisom nastavnika
  8. Ispitno gradivo na diplomskom ispitu – s potpisom nastavnika
  9. Iskaz o hospitiranju
  10. Obrazac sa adresom na koju će se slati obavijest o promociji (nalazi se u prijavi)

Prilikom prijave diplomskog ispita moraju biti podmirena sva novčana dugovanja prema Akademiji te zaduženja u biblioteci Akademije.

Programi diplomskih ispita za tiskanje šalju se elektroničkom poštom na adresu spiljagic@muza.hr na obrascu koji se nalazi na web stranici Akademije (Predložak za izradu programa diplomskog koncerta).

Termini diplomskih ispita rezerviraju se kod gđe. Sanje Piljagić (soba 426). O terminu je potrebno obavijestiti pročelnika odsjeka.

Upozoravamo studente da ne mogu pristupiti diplomskom ispitu ukoliko nisu položili sve ispite iz studija, osim glavnog predmeta.

Zagreb, 08.05.2019.

 

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

error: Content is protected !!
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube