2. ODSJEK ZA MUZIKOLOGIJU – DAN OTVORENIH VRATA 2021.


PDF – knjižica II. odsjek


STRANICA 2. ODSJEKA


POPIS LITERATURE / ODABRANA POGLAVLJA ZA ISPIT PROVJERE POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI ZA UPI U INTEGRIRANI STUDIJ MUZIKOLOGIJE – PDF

(Za materijale potrebne za prijemni ispit obratite se mailom na icurkovic@muza.hr)ODSJEK ZA MUZIKOLOGIJU

 

Muzikologija je znanost koja se bavi sustavnim proučavanjem glazbe, od klasične do popularne i tradicijske. Sveučilišnom je disciplinom postala u drugoj polovici 19. stoljeća. Tijekom 20. i 21. stoljeća intenzivno se razvija i to u smjeru sve veće interdisciplinarnosti i sve šireg područja interesa.

 

O Odsjeku…

Začetak Odsjeka za muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu predstavlja Historijsko-teoretski odjel, koji je 1948. godine utemeljio Josip Andreis. Godine 1970. na inicijativu Ivana Supičića Odjel prerasta u Muzikološki odjel.Težište je nastave u samim počecima bilo na historijskoj muzikologiji, ponajprije na povijesti hrvatske glazbe, kao i etnomuzikologiji. Od sedamdesetih godina 20. stoljeća nastavna se područja sve više šire prema interdisciplinarnosti, no okosnicu nastavnog programa sve do danas čine kolegiji iz opće povijesti glazbe i povijesti hrvatske glazbe, uz sistematske i etnomuzikološke kolegije. Uvođenjem studija po bolonjskom programu povećao se broj etnomuzikoloških kolegija, a etnomuzikologija je postala i jednim od studijskih smjerova. Na Odsjeku se, kako na diplomskoj tako i na poslijediplomskoj razini, obrazovao niz renomiranih stručnjaka.

Godine 1967. pri Odsjeku je s ciljem istraživanja hrvatske glazbene kulture osnovan Muzikološki zavod, kasnije preimenovan u Zavod za sistematsku muzikologiju, a njegova uloga postaje iniciranje i provođenje muzikoloških znanstvenih djelatnosti različitih profila.

Na Odsjeku za muzikologiju danas predaje sedam stalno zaposlenih nastavnika, devet vanjskih suradnika različitih znanstvenih profila te povremeni gostujući profesori. Na Odsjeku se trenutno na integriranom sveučilišnom studiju muzikologije školuje 52 studenata, od kojih 35 muzikologiju studira jednopredmetno, a 17 dvopredmetno, a na muzikološkom smjeru Poslijediplomskog doktorskog studija znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulturue 20 doktoranada. Dinamično studentsko tijelo okuplja se oko raznovrsnih djelatnosti Kluba studenata muzikologije FusNota.

 

O studiju…

 

Jednopredmetnim studijem muzikologije studenti stječu široka znanja iz područja muzikologije (historijske i sistematske) i etnomuzikologije. Pored usvajanja specifičnih znanja i vještina vezanih uz osnove muzikoloških disciplina, te opću i nacionalnu povijest glazbe, studenti tijekom studija produbljuju i utvrđuju znanja i vještine iz glazbeno-teorijskih predmeta, klavira, stranih jezika i likovne umjetnosti. Nakon zajedničkog trogodišnjeg dijela studija studenti se opredjeljuju za jedan od postojećih smjerova – smjer muzikologija ili smjer etnomuzikologija. Posljednje dvije godine studija posvećene su prije svega produbljivanju temeljnih i usvajanju specifičnih disciplinarnih znanja koja će studente pripremiti za samostalna znanstvena istraživanja, ali i za druga zvanja u kojima se mogu zaposliti nakon studija.

Dvopredmetni studij muzikologije ostvaruje se kao usporedni studij dvopredmetnog programa muzikologije i odabranog studijskog programa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Studijem se stječu osnovna i napredna znanja s područja historijske muzikologije, sistematske muzikologije i etnomuzikologije, dok se istodobno utvrđuju i produbljuju znanja i vještine iz glazbeno-teorijskih predmeta. Kombinacijom dvaju studijskih programa s dviju sastavnica Sveučilišta studentima se otvara mogućnost usvajanja i produbljivanja specifičnih znanja koja mogu pridonijeti interdisciplinarnosti njihova pristupa i/ili užoj specijalizaciji za pojedina područja znanosti o glazbi.

Izborne sadržaje, koji se nude studentima jednopredmetnog i dvopredmetnog studija, čine predmeti koji produbljuju i/ili proširuju stečena znanja i predmeti koji donose sasvim nove sadržaje. Studenti su, pored izbornih predmeta koji se predaju na Muzičkoj akademiji, u mogućnosti birati i predmete koji se predaju na drugim sastavnicama Sveučilišta, te tako dijelom oblikovati studij prema vlastitim interesima.

Studij (jednopredmetni i dvopredmetni) završava polaganjem svih ispita te javnom obranom samostalno izrađenog diplomskog rada pred stručnim povjerenstvom.

Kompetencije koje se stječu studijem…

Završetkom integriranog jednopredmetnog studija magistri muzikologije stječu kompetencije za rad u znanosti, kulturi, medijima, redakcijama izdavačkih kuća, knjižarstvu, festivalskoj produkciji, turističkoj industriji, diplomatskim predstavništvima, knjižnicama i drugim srodnim djelatnostima. Uz završen pedagoški modul, osposobljeni su i za rad u srednjim općeobrazovnim i glazbenim školama kao nastavnici Glazbene umjetnosti, odnosno Povijesti glazbe.

Završetkom integriranog dvopredmetnog studija magistri su muzikologije osposobljeni za rad u javnim medijima (tiskanim i elektroničkim), glazbenom izdavaštvu, bibliotekama i arhivima te srednjoškolskom obrazovanju; za producentske i organizacijske poslove u kulturi; te djelovanje u znanstvenim institutima i zavodima koji se bave istraživanjima na području muzikologije, etnomuzikologije i srodnih znanosti.

 

Nastavnici…

 

Dr.sc. Ivan Ćurković, doc., pročelnik

Dr.sc. Hana Breko Kustura, nasl. red. prof.

Dr.sc. Naila Ceribašić, nasl. red. prof.

Ana Čizmić Grbić, asist.

Dr.sc.Tatjana Čunko, nasl. viši pred.

Dr.sc. Joško Ćaleta, nasl. doc.

Dr.sc. Dalibor Davidović, red. prof.

Dr.sc. Monika Jurić Janjik, doc.

Dr.sc. Vjera Katalinić, nasl. red. prof.

Dr.sc. Sanja Kiš Žuvela, doc.

Dr.sc. Lucija Konfic, nasl. doc.

Dr.sc. Mojca Piškor, doc.

Dario Poljak, nasl. asist.

Jelka Vukobratović, asist.

  

Razredbeni ispit

a) integrirani studij Muzikologija (smjer: Muzikologija, Etnomuzikologija)

 

Povijest glazbe

Test iz povijesti glazbe (70 pitanja)

Kratki esej na jednu od ponuđenih tema

Determinacija glazbenih primjera (5 glazbenih primjera u pojedinačnom trajanju od 3 do 5 minuta)

Literatura: odabrana poglavlja iz knjiga: Josip Andreis, Povijest glazbe, I-IV, Zagreb: SNL, 1989.; Ennio Stipčević, Hrvatska glazba. Povijest hrvatske glazbe do XX. stoljeća, Zagreb: Školska knjiga, 1997. te izbor natuknica iz Hrvatskog biografskog leksikona

Bodovi: 20 (eliminacijski prag: manje od 5)

 

Opća kultura

Test iz opće kulture (oko 55 pitanja)

Literatura: udžbenici iz povijesti, hrvatskoga jezika te likovne umjetnosti za srednje škole

Bodovi: 10 (eliminacijski prag: 0)

 

Teorija glazbe

Tonski sustav (oktave). Bilježenje nota u violinskom, basovskom, sopranskom, altovskom i tenorskom ključu. Prirodne i harmonijske durske ljestvice (durske i moldurske), harmonijske i melodijske molske ljestvice. Dorski, frigijski, lidijski, miksolidijski i eolski način. Melodijski intervali – uzlazno i silazno. Veliki, mali, smanjeni i povećani kvintakordi, njihovi obrati i mnogostranost u prirodnom i harmonijskom duru (u duru i molduru) i harmonijskom i melodijskom molu. Septakordi na svim stupnjevima prirodne i harmonijske durske ljestvice (dura i moldura) i harmonijske i melodijske molske ljestvice i njihovi obrati. Bilježenje notnih vrijednosti i stanki u jednostavnim i složenim mjerama. Oznake za tempo, dinamiku i način izvođenja.

Bodovi: 10 (eliminacijski prag: 0)

 

Solfeggio: diktat i pjevanje s lista

Jednoglasni diktat – niz tonova jednakoga trajanja, u intervalima do oktave u srednjem registru. Zapis intervala na zadanom tonu. Zapis akorda (kvintakorda i obrata) na zadanom tonu. Jednoglasni diktat – primjer u stilu bečke klasike. Dvoglasni diktat. Diktat na jednom tonu – primjer jednostavnije ritamske strukture. Pjevanje s lista primjera iz glazbene literature bečke klasike.

Bodovi: 10 (eliminacijski prag: manje od 3)

 

Harmonija

Četveroglasna harmonizacija zadanog neobilježenog basa s mjestimičnom primjenom alteriranih tonova. Četveroglasna harmonizacija zadanog soprana s mjestimičnom primjenom alteriranih tonova. Analiza osmerotaktnog izvatka iz glazbene literature razdoblja kasnog baroka, klasike ili romantike.

Bodovi: 10 (eliminacijski prag: 0)

 

Kontrapunkt

Na zadani cantus firmus izraditi u drugom glasu jednu od vrsta. Na zadani cantus firmus izraditi u drugom i trećem glasu contrapunctum floridum.

Bodovi: 10 (eliminacijski prag: 0)

 

Klavir

C. Czerny: Op. 299 – jedna etida, ili etida slične težine kojeg drugog autora

J. S. Bach: jedna dvoglasna invencija, troglasna invencija ili teža skladba

jedna cijela sonata W. A. Mozarta, ili cijela sonata J. Haydna ili L. van Beethovena (osim op. 49)

Bodovi: 10 (eliminacijski prag: 0)

 

b) integrirani studij Muzikologija dvopredmetno

 

Povijest glazbe

Test iz povijesti glazbe (70 pitanja)

Kratki esej na jednu od ponuđenih tema

Determinacija glazbenih primjera (5 glazbenih primjera u pojedinačnom trajanju od 3 do 5 minuta)

Literatura: odabrana poglavlja iz knjiga: Josip Andreis, Povijest glazbe, I-IV, Zagreb: SNL, 1989.; Ennio Stipčević, Hrvatska glazba. Povijest hrvatske glazbe do XX. stoljeća, Zagreb: Školska knjiga, 1997. te izbor natuknica iz Hrvatskog biografskog leksikona 

Bodovi: 25 (eliminacijski prag: manje od 5)

 

Opća kultura

Test iz povijesti europske civilizacije (oko 55 pitanja)

Literatura: udžbenici iz povijesti, hrvatskoga jezika te likovne umjetnosti za srednje škole

Bodovi: 15 (eliminacijski prag: 0)

 

Teorija glazbe

Tonski sustav (oktave). Bilježenje nota u violinskom, basovskom, sopranskom, altovskom i tenorskom ključu. Prirodne i harmonijske durske ljestvice (durske i moldurske), harmonijske i melodijske molske ljestvice. Dorski, frigijski, lidijski, miksolidijski i eolski način. Melodijski intervali – uzlazno i silazno. Veliki, mali, smanjeni i povećani kvintakordi, njihovi obrati i mnogostranost u prirodnom i harmonijskom duru (u duru i molduru) i harmonijskom i melodijskom molu. Septakordi na svim stupnjevima prirodne i harmonijske durske ljestvice (dura i moldura) i harmonijske i melodijske molske ljestvice i njihovi obrati. Bilježenje notnih vrijednosti i stanki u jednostavnim i složenim mjerama. Oznake za tempo, dinamiku i način izvođenja.

Bodovi: 10 (eliminacijski prag: 0)

 

Solfeggio: diktat i pjevanje s lista

Jednoglasni diktat – niz tonova jednakoga trajanja, u intervalima do oktave u srednjem registru. Zapis intervala na zadanom tonu. Zapis akorda (kvintakorda i obrata) na zadanom tonu. Jednoglasni diktat – primjer u stilu bečke klasike. Dvoglasni diktat. Diktat na jednom tonu – primjer jednostavnije ritamske strukture. Pjevanje s lista primjera iz glazbene literature bečke klasike.

Bodovi: 10 (eliminacijski prag: manje od 3)

 

Harmonija

Četveroglasna harmonizacija zadanog obilježenog basa (kvintakordi i obrati, dominantni septakord i obrati). Četveroglasna harmonizacija soprana (kvintakordi i obrati, dominantni septakord i obrati kao minimalna sredstva harmonizacije). Izradba dijatonske modulacije sa zadanim tonalitetima. Analiza osmerotaktnog izvatka iz glazbene literature razdoblja kasnog baroka, klasike ili romantike.

Bodovi: 10 (eliminacijski prag: 0)

 

Kontrapunkt

Na zadani cantus firmus izraditi u drugom glasu jednu od vrsta. Na zadani cantus firmus izraditi u drugom i trećem glasu contrapunctum floridum.

Bodovi: 10 (eliminacijski prag: 0)

 

Pristupnici za oba studijska programa (Muzikologija i Muzikologija dvopredmetno) obvezni su položiti ispit državne mature iz hrvatskog i stranog jezika na višoj (A) razini, te glazbene umjetnosti. Ispit iz stranog jezika se vrednuje sudjelovanjem s 10% bodova u ukupnom rezultatu. Također, pristupnici koji nemaju hrvatsko državljanstvo (uključujući građane EU-a i pristupnike kojima je priznat prvi jezik kao Hrvatski jezik na državnoj maturi) obavezni su položiti ispit poznavanja hrvatskog jezika na razini B2 za upis u 1. godinu studijskih programa Muzikologija i Muzikologija dvopredmetno.

RAZREDBENI I PRIJEMNI ISPITI*
INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJI TE PRIJELAZI S DRUGIH VISOKIH UČILIŠTA

(datumi su okvirni – ovisi o NISpVU) *

Ljetni rok

1. 12. 2020. – 15. 2. 2021.* prijave ispita državne mature preko Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) i njegove mrežne stranice www.postani-student.hr*
18. 6. 2021.* zaključene prijave za Muzičku akademiju i prijave za polaganje ispita provjere posebnih sposobnosti*
26. 6.* objava rasporeda provjere posebnih sposobnosti*
28.06. – 02.07.* ispiti u sklopu provjere posebnih sposobnosti*
5. 7.* verifikacija rezultata iz postupka provjere na Vijeću akademije*
13. 7.* objava privremenih rang-lista za upis na studijske programe na www.postani-student.hr*
do 15. 07.* rok za žalbe*
20. 7.* objava konačnih rezultata za upis na studijske programe
22. – 23. 7.* upisi*
27. 7.* objava natječaja za nepopunjena mjesta*
Jesenski rok
20.07. – 31.07.2021* početak prijava za jesenski rok i studijske programe na kojima je ostalo mjesta preko mrežne stranice www.postani-student.hr*
31. 8.* zaključene prijave za Muzičku akademiju i prijave za polaganje ispita provjere posebnih sposobnosti*
6.9. – 9. 9.* provjera specifičnih znanja, vještina i sposobnosti, vijeće pročelnika*
10. 9.* verifikacija rezultata iz postupka provjere na Vijeću akademije*
08. 9.* objava privremenih rang-lista za upis na studijske programe na www.postani-student.hr *
do 10. 9.* rok za žalbe*
15. 9.* objava konačnih rezultata iza 16 sati*
22. 9.* upisi studenata iz jesenskog roka*
* datumi su okvirni – ovisi o NISpVU)
PRIJEMNI ISPITI ZA UPIS U VIŠE GODINE STUDIJA
do 1. 6. 2021. prijave u referadi s odgovarajućom dokumentacijom
10. 6. odluka o pristupu i uvjetima prijemnog ispita na vijeću akademije
do 1. 7. obavijest kandidatima
7. – 9. 9. prijemni ispiti prema posebnom popisu
14. 9. verifikacija rezultata na Vijeću akademije
22.09. upisi zajedno s ostalim studentima viših godina

 

 

Korisne poveznice

Nastavnici na Odsjeku za muzikologiju, njihovi znanstveni profili i kolegiji što ih predaju:

http://www.muza.unizg.hr/StudijiMuzikologijaNastavnici

 

Popis svih predmeta na studiju muzikologije:

http://www.muza.unizg.hr/Studij ⇒ Muzikologija ⇒  Predmeti

http://www.muza.unizg.hr/Studij ⇒  Muzikologija dvopredmetno ⇒  Predmeti

 

Pravilnik o postupku utvrđivanja rang liste prijavljenih pristupnika za upise u prvu godinu studija:

http://www.muza.unizg.hr/Studiji ⇒ Upisi

kontakt

icurkovic@muza.hr

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube