N A T J E Č A J za upis pristupnika na Poslijediplomski specijalistički studij ZA IZVOĐAČE u zimski semestar ak.god. 2022./2023.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MUZIČKA AKADEMIJA

Trg Republike Hrvatske 12

KLASA: 643-02/22-17/04
URBROJ: 251-79-1/1-22-01

Zagreb, 08.06.2022.

N A T J E Č A J

za upis pristupnika na Poslijediplomski specijalistički studij ZA IZVOĐAČE u zimski semestar ak.god. 2022./2023. radi stjecanja akademskog naziva

sveučilišni specijalist muzike (univ.spec.mus.)

I.UVJETI UPISA NA POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ ZA IZVOĐAČE

(1) Specijalistički studij mogu upisati pristupnici koji su završili instrumentalni ili pjevački diplomski studij i stekli akademski naziv magistar muzike (mag.mus.) kao i pristupnici koji su završili odgovarajući dodiplomski studij prema ranijim propisima i stekli stručni naziv akademski muzičar.

(2) Pristupnici su dužni položiti prijemni ispit koji se sastoji od praktičnog dijela (recitala) te predstavljanja teme stručne specijalističke radnje.

(3) Pristupnici koji su diplomu stekli u inozemstvu dužni su prethodno obaviti priznanje inozemne obrazovne kvalifikacije.

(4) Pristupnici strani državljani upisuju se na studij pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani.

II.ORGANIZACIJA STUDIJA

Poslijediplomski specijalistički studij traje 4 (četiri) semestra, a nastava se ustrojava i izvodi prema novom Studijskom programu koji nosi ukupno 120 ECTS bodova.

Nastava 1. semestra započet će 18.10.2022.

III. VISINA ŠKOLARINE PO SMJEROVIMA SPECIJALISTIČKOG STUDIJA IZNOSI:

  • glavni predmet – instrumenti bez korepeticije   45.000,00 kuna*
  • glavni predmet – instrumenti s korepeticijom   55.000,00 kuna*
  • glavni predmet – pjevanje   60.000,00 kuna*

*Ukoliko tijekom studija odlukom od strane nadležnog državnog tijela dođe do promjene cijene studija, student je dužan platiti novu cijenu.

Student je dužan snositi i troškove prijave i upisa na specijalistički studij u iznosu od 500,00 kuna, te ostale troškove propisane Pravilnikom o poslijediplomskom specijalističkom studiju.

IV.UPIS NA STUDIJ

Prijave za upis mogu se predati do 15.9.2022.

Prijave za upis predaju se na propisanom obrascu koji se može dobiti na internet stranici Akademije (www.muza.unizg.hr).

Uz prijavu, pristupnik je dužan priložiti:

  • diplomu;
  • domovnicu ili putnu ispravu za strance;
  • životopis s naglaskom na umjetničku i stručnu djelatnost;
  • potvrdu o uplaćenoj pristojbi za troškove prijave i upisa

(na žiro račun Muzičke akademije IBAN HR50 23400091100159167);

  • popis skladbi pripremljenih za izvođenje na prijemnom ispitu;
  • uvjerenje o znanju jednog svjetskog jezika.

Traženi dokumenti se kod prijave mogu dostaviti u presliku, a kod upisa se moraju predočiti originali.

Prije održavanja prijemnog ispita pristupnik mora obaviti konzultacije s voditeljem poslijediplomskog studija i predloženim mentorom, te sačiniti prijedlog Plana studiranja.

Prijemni ispiti održavaju se u razdoblju od 04.- 08. 10. 2022.

** Muzička akademija zadržava pravo izmjene rokova prijemnih ispita.

Prijave na natječaj predaju se na referada@muza.hr ili poštom preporučeno na adresu: Muzička akademija, Trg Republike Hrvatske 12, 10000 Zagreb

Sve dodatne informacije možete dobiti u referadi, na telefon 01/4826808, e-mail referada@muza.hr ili na internetskoj stranici Akademije.

Dekan

red.prof.art. Igor Lešnik

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram