NATJEČAJ ZA POPUNU RADNIH MJESTA

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MUZIČKA AKADEMIJA

Trg Republike Hrvatske 12

raspisuje:

N A T J E Č A J

 

za popunu:

 

  1. radnog mjesta položaja I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: voditelj financijskog knjigovodstva – 1 izvršitelj (m/ž) u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Uvjeti:

  • diplomski (dodiplomski) studij ekonomskog smjera, s radnim iskustvom od najmanje tri (3) godine na računovodstvenim poslovima
  • poznavanje rada na računalu (Ms Office)
  1. radnog mjesta IV. vrste, interni naziv: čistačica – 2 izvršitelja (m/ž) u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Uvjeti:

  • PKV/NKV stručna sprema

Probni rad prema odredbama Pravilnika o radu Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

Prijavi treba priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili vojne iskaznice ili osobne iskaznice ili putovnice), dokaz o radnom stažu (potvrda o radnom stažu koju je izdao Hrvatskog zavod za mirovinsko osiguranje).

Za pristupnike (m/ž) prijavljene na natječaj pod t. 1. radi provjere ispunjavanja uvjeta natječaja može se provesti provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i  intervju. U slučaju provedbe navedenih provjera pristupnici su im obvezni pristupiti, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.

Pristupnik (m/ž) koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom za vrijeme trajanja natječaja i dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, odluka, potvrda i sl.).

Za uvjete koje pristupnici moraju ispunjavati, kao i za sve ostale obavijesti, obratite se na tel. 4810-200, kućni 107.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Prijave se primaju u roku 8 dana od dana objave natječaja.

Prijavom na natječaj, pristupnici su suglasni da Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ broj 106/12.- pročišćeni tekst) i Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ.

 

Prijave slati na adresu: Muzička akademija, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 12, s naznakom “za natječaj” ili dostaviti osobno na urudžbeni zapisnik, Trg Republike Hrvatske 12, 4. kat, soba 437, u vremenu od 9 do 14.30 sati.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

error: Content is protected !!
Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter