NATJEČAJ za prijam na radno mjesto

Sveučilište u Zagrebu

Muzička akademija

Trg Republike Hrvatske 12

 

raspisuje

NATJEČAJ

za prijam na radno mjesto

 1. položaj I. vrste – rukovoditelj odjela u središnjem uredu ili službi, interni naziv: glavni tajnik Akademije – 1 izvršitelja (m/ž) u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,
 2. položaj I. vrste – rukovoditelj pododsjeka u središnjoj službi, interni naziv: voditelj Ureda za međunarodnu suradnju – 1 izvršitelj (m/ž) u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,
 3. položaj I. vrste – rukovoditelj pododsjeka u središnjoj službi, interni naziv: voditelj tonskog studija – 1 izvršitelj (m/ž) u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,
 4. položaj III. vrste – voditelj odsjeka, interni naziv: voditelj stručno – administrativnih poslova u Uredu za ljudske potencijale – 1 izvršitelj (m/ž) u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uvjeti za t. 1. natječaja:

 • diplomski (dodiplomski) studij pravnih znanosti, s radnim iskustvom od najmanje pet (5) godina na pravnim poslovima
 • poznavanje rada na računalu (Ms Office)
 • poznavanje jednog svjetskog jezika

 

Uvjeti za t. 2. natječaja:

 • diplomski (dodiplomski) studij društveno-humanističkih znanosti, s radnim iskustvom od najmanje tri (3) godine na sličnim poslovima
 • aktivno znanje barem dva svjetska jezika
 • poznavanje rada na računalu (Ms Office)

Uvjeti za t. 3. natječaja:

 • diplomski (dodiplomski) studij tehničkih znanosti s radnim iskustvom od najmanje tri (3) godine na sličnim poslovima
 • poznavanje glazbene umjetnosti
 • aktivno znanje engleskog jezika

Uvjeti za t. 4. natječaja:

 • srednja stručna sprema društvenog smjera, s radnim iskustvom od najmanje jedne (1) godine na administrativnim poslovima
 • poznavanje rada na računalu (Ms Office)

 Probni rad prema odredbama Pravilnika o radu Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu.

Prijavi treba priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili vojne iskaznice ili osobne iskaznice ili putovnice), dokaz o radnom stažu (potvrda o radnom stažu koju je izdao Hrvatskog zavod za mirovinsko osiguranje).

Za pristupnike (m/ž) prijavljene na natječaj radi provjere ispunjavanja uvjeta natječaja može se provesti provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i  intervju. U slučaju provedbe navedenih provjera pristupnici su im obvezni pristupiti, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.

Pristupnik (m/ž) koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, pristupnik koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

Pristupnik (m/ž) koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj, pristupnici su suglasni da Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ broj 106/12.- pročišćeni tekst) i Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ. Izabrani pristupnik prijavom na natječaj pristaje da Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu objavi na svojim mrežnim stranicama relevantne podatke sukladno čl. 25. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje.

Za uvjete koje pristupnici moraju ispunjavati, kao i za sve ostale obavijesti, obratite se na tel. 4810-200, kućni 107.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Prijave se primaju u roku 15 dana od dana objave natječaja.

Prijave slati na adresu: Muzička akademija, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 12, s naznakom “za natječaj” ili dostaviti osobno na urudžbeni zapisnik, 4. kat, soba 437, u vremenu od 9 do 14.30 sati.

OBJAVLJENO U NN 25.09.2020.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube