Upisi

VAŽNO – položen ispit Državne mature iz predmeta Glazbena umjetnost je od školske godine 2016./2017. obvezan preduvjet za upis na studijske programe Teorija glazbe, Muzikologija (jednopredmetno i dvopredmetno) i Glazbena pedagogija (jednopredmetno i dvopredmetno). Ova obveza se odnosi i na starije kandidate  (koji su državnu maturu polagali u prethodnim godinama).

INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJI

 


 

SVI KANDIDATI SE MORAJU PRIJAVITI U SUSTAV WWW.POSTANI-STUDENT.HR KAKO BI SE KVALIFICIRALI ZA POSTUPAK PROVJERE NA MUZIČKOJ AKADEMIJI (odnosi se i na strance i na mlađe kandidate)

uz to

SVI KANDIDATI SU OBVEZNI PRIJAVITI SE ZA PROVJERU DODATNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI  I U REFERADI MUZIČKE AKADEMIJE  OBRAZAC PRIJAVE ZA POSTUPAK PROVJERE (odnosi se i na strance i na mlađe kandidate) i OBRAZAC PRIVOLE 


 ZAHTJEVI NA PRIJEMNOM ISPITU – PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU RANG LISTE ZA UPIS U PRVU GODINU INTEGRIRANIH STUDIJA – ZAHTJEVI NA PRIJEMNOM ISPITU

ODLUKA O UVJETIMA UPISA DRUGOG STUDIJSKOG PROGRAMA ZA STUDENTE KOJI TRENUTNO VEĆ STUDIRAJU JEDAN ILI VIŠE STUDIJSKIH PROGRAMA

 OBRAZAC PRIJAVE ZA POSTUPAK PROVJERE

OBRAZAC PRIVOLE


KANDIDATI  KOJI SU ČETVEROGODIŠNJE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE ZAVRŠILI PRIJE 2010. GODINE nemaju obvezu polaganja državne mature. Moraju se prijaviti (evidentirati) u sustavu državne mature (vidjeti upute u brošuri na: Državna matura i prijave za upis na studijske programe).

Napomena: studenti koji nisu polagali državnu maturu bit će rangirani na listi iza kandidata koji su polagali državnu maturu. Na listi će kandidati imati 0 bodova što ih ne treba zbunjivati, a njihov poredak na rang listi napravljen je na temelju prosječne ocjene iz srednje škole.


MLAĐI KANDIDATI –  koji u 2019. godini neće završiti općeobrazovni srednjoškolski program –  prijavu obavljaju  u sustavu postani-student.hr

putem posebne kategorija prijave „Kandidat koji je završio srednje obrazovanje u Republici Hrvatskoj prije 2010. godine“ – koju je potrebno odabrati prilikom prijave u sustav.

Nakon toga, odaberite kategoriju Nadareni učenik s direktnim upisom na umjetničke akademije.

Zahtjev se šalje do zadnjeg dana za dostavu dokumentacije kako za ljetni tako i za jesenski rok (rokovi za dostavu dokumentacije za ljetni i jesenski upisni rok dostupni su u kalendaru), ako je visoko učilište odredilo raniji rok za prijavu studija zahtjev je potrebno poslati Središnjem prijavnom uredu zaključno s tim datumom.

(upute za postupak prijave na mrežnoj stranici postani-student.hr preuzete su sa stranice studij.hr – često postavljana pitanja XI.Mlađi kandidati za prijavu na umjetničke Akademije)

Strani državljani dužni su dostaviti dokaz o državljanstvu do roka za prijavu studija koji je vidljiv na mrežnoj stranici postani student prilikom pretraživanja studijskih programa.

SPU, studij.hr - česta pitanja (XI.)

Muzička akademija unosi potvrdu za odabrani studijski program sukladno prijavama dostavljenim u studentsku referadu. (Kandidati koji prijavu nisu obavili u studentskoj referadi ne mogu pristupiti postupku Provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti jer u sustav za njih nije unešen odabrani smjer studija)

Studijski programi i uvjeti upisa na pojedine studijske programe dani su na https://www.postani-student.hr/Ucilista/Default.aspx

Za dodatne informacije u vezi postupka prijave možete se obratiti Studentskoj službi (Referadi) ili Prodekanu za nastavu.


KALENDAR : ( za upis u ak.god.2020.-2021.)

RAZREDBENI I PRIJEMNI ISPITI*
Integrirani preddiplomski i diplomski studiji i prelazi s drugih visokih učilišta. Ljetni rok (datumi su okvirni-ovisi o NISpVU) *
1.12.2019. do 15.2.2020. prijave ispita državne mature preko Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta(NISpVU) i njegove mrežne stranice www.postani-student.hr
19.6.2020. zaključene prijave za Muzičku akademiju i prijave za polaganje ispita provjere posebnih sposobnosti
26.06. objava rasporeda provjere posebnih sposobnosti
01. – 06.07. ispiti u sklopu provjere posebnih sposobnosti
08.07.  verifikacija rezultata iz postupka provjere na Vijeću akademije
13.07. objava rezultata na Postani-student
do 15.07. rok za žalbe
20.7. objava konačnih rezultata
23. – 24.7. upisi
27.7. objava natječaja za nepopunjena mjesta*
Jesenski rok
28.7.2020. početak prijava za jesenski rok i studijske programe na kojima je ostalo mjesta preko mrežne stranice www.postani-student.hr
31.08. zaključene prijave za Muzičku akademiju i prijave za polaganje ispita provjere posebnih sposobnosti
7. – 9.9. provjera specifičnih znanja, vještina i sposobnosti, vijeće pročelnika
11.9. verifikacija rezultata PSZVS na Vijeću akademije
11.9. objava rezultata na Postani-student
do 13.9. rok za žalbe
17.9.* objava konačnih rezultata
22.9. upisi studenata iz jesenskog roka

Sve ostale obavijesti mogu se dobiti u studentskoj službi Akademije, Trg Republike Hrvatske 12 ili na telefon (01) 4810-200 kućni 114 ili slanjem upita na e-mail 

 

Pravo upisa u višu godinu studija (pravilnik o studiranju MA, članak 10.)

(1) Pristupnik koji je izgubio status studenta na Akademiji može molbom zatražiti ponovni upis na Akademiju. Molba se, s obzirom na kapacitet Akademije, odobrava odlukom Vijeća Akademije, na prijedlog pročelnika, pod uvjetom da pristupnik položi prijemni ispit.

(2) Student s druge istovrsne domaće ili inozemne ustanove može nastaviti preddiplomski studij na Akademiji nakon stečenih 60 ECTS bodova, ako to dozvoljava kapacitet Akademije te ako položi prijemni ispit. Odluku o prijelazu donosi Vijeće Akademije, na prijedlog pročelnika.

(3) Ako u studijskom programu studenta iz stavka 1. i 2. ovoga članka ima značajnijih razlika, povjerenstvo može predložiti upis razlikovnih predmeta.

(4) O priznavanju ostvarenih ECTS bodova, odluku donosi Akademija, na prijedlog ECTS koordinatora Akademije.

(5) Pristupnici s inozemnih visokih učilišta moraju prethodno završiti postupak akademskog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.

 

(pravilnik o studiranju MA ,članak 12)

(1) Prijemni postupak za upis u višu godinu studija sastoji se od prijemnog ispita i vrednovanja uspjeha postignutog u prethodnom dijelu studija, priznavanjem ECTS bodova. Prijave se primaju u ljetnom roku (do 1. lipnja tekuće akademske godine), a prijemni postupak se provodi u jesenskom roku (rujan).

(2) U postupku priznavanja ranije stečenih ECTS bodova uzimaju se u obzir vrsta studija, sadržaj i satnica predmeta, broj ECTS bodova i druge okolnosti važne za priznavanje te se izdaje odluka o priznavanju predmeta iz dosadašnjeg studija valoriziranog prema studijskim programima Akademije.

(3) Ako neki predmet položen na matičnom učilištu po svom sadržaju i opsegu  približno odgovara predmetu iz studijskog programa Akademije, nadležno tijelo Akademije u dogovoru s predmetnim nastavnikom može priznati ispit u cjelini ili odrediti razlikovne obveze prelaznika.

 

Hodogram prijave i upisa u višu godinu studija

 1. do 1.6. tekuće ak. godine. Prijave u referadi s odgovarajućom dokumentacijom
 2. sjednica VA u lipnju Odluka o pristupu i uvjetima prijemnog ispita na vijeću akademije
 3. do 1.7. tekuće ak.godine Obavijest kandidatima
 4. Prijemni ispiti prema posebnom popisu
 5. sjednica VA u rujnu Verifikacija na Vijeću akademije
 6. rujan – upisni rok za studente viših godina Upisi zajedno s ostalim studentima viših godina

 

Prijavi se prilažu:

 1. ispunjen obrazac prijave
 2. ISPUNJEN OBRAZAC PRIVOLE
 3. životopis s opisom dosadašnjeg školovanja i umjetničke djelatnosti (koncerti, nagrade)
 4. prijepis ocjena (ili kopija indeksa) iz dosadašnjeg studija
 5. završna svjedodžba četverogodišnje srednje škole/ potvrda o položenim ispitima Državne mature (kopija)
 6. kopija putnog lista / domovnice
 7. za izvođačke studije – DVD snimka kraćeg solističkog recitala od 15 do 25 min – ne zamjenjuje prijemni ispit
 8. za studij kompozicije – partiture skladbi (poželjno uz zvučni zapis) izrađenih tijekom dosadašnjeg razdoblja studiranja
 9. potvrda o uplati troškova prijemnog postupka (500 kn)

Prijave kandidata razmatra Vijeće akademije te ovisno o kapacitetu pojedinog studijskog programa /smjera odobrava pokretanje prijemnog postupka. Kandidati će najkasnije do 1.7. tekuće akademske godine primiti obavijest o odluci Vijeća s detaljnim uputama o terminu i sadržaju prijemnog ispita koji se odvija jesenskom roku prijemnih ispita (početkom rujna tekuće ak. godine) te ostalim potrebnim preduvjetima.

Kandidati koji dolaze s drugih domaćih i stranih visokih učilišta dužni su nakon primitka obavijesti pokrenuti postupak priznavanja razdoblja studiranja pri Uredu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu: http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/akademsko-priznavanje-inozemnih-visokoskolskih-kvalifikacija/

Prijave se šalju na: adresa za poštanske pošiljke: Muzička akademija, Trg Republike Hrvatske 12,10000 Zagreb elektronička adresa: referada@muza.hr fax:+385 1 4872 380 ili donijeti osobno u Studentsku službu, Trg Republike Hrvatske 12,10000 Zagreb

Dodatne obavijesti mogu se dobiti u Studentskoj službi: tel. +385 14810 200 kućni broj 114 Elektronička adresa: referada@muza.hr ili upisi@muza.hr

Podaci za uplatu: MUZIČKA AKADEMIJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, 10000 ZAGREB, TRG Republike Hrvatske 12, HRVATSKA BANK: PRIVREDNA BANKA ZAGREB, Račkoga 6 | SWIFT CODE (BIC): PBZGHR2X | IBAN: HR50 2340 0091 1001 5916 7 (kn) U rubriku “poziv na broj” upisati OIB pristupnika.

SPECIJALISTIČKI STUDIJ
 
Specijalistički studij može upisati pristupnik koji je završio diplomski studij i stekao akademski naziv magistar muzike (mag.art) kao i pristupnik koji je završio dodiplomski studij prema ranijim  propisima i stekao stručni naziv akademski muzičar. 
Pristupnik je dužan položiti prijemni ispit koji se sastoji od praktičnog dijela (recitala*) te  predstavljanja teme stručne specijalističke radnje.
Pristupnik koji je diplomu stekao u inozemstvu dužan je prethodno obaviti postupak za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.Strani državljani upisuju se na studij pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani.
  
Upis na specijalistički studij provodi se na temelju javnog natječaja. Natječaj se, u pravilu, raspisuje dva puta u akademskoj godini (lipanj i prosinac) i oglašava se na internetskoj stranici Akademije.
Vijeće Akademije donosi konačnu odluku o izvođenju specijalističkog studija za koji je raspisan javni natječaj, ako utvrdi da postoji dovoljan broj pristupnika koji ispunjavaju uvjete za upis.
Pristupnik je dužan podnijeti prijavu na natječaj za upis na specijalistički studij u roku utvrđenom u natječaju.
Uz prijavu, pristupnik je dužan priložiti:
 1. diplomu;
 2. domovnicu ili presliku putne isprave (za strane državljane);
 3. životopis s naglaskom na umjetničku i stručnu djelatnost;
 4. potvrdu o upladenoj pristojbi za troškove prijemnog postupka;
 5. popis pripremljenih skladbi za izvođenje na prijemnom ispitu;
 6. uvjerenje o znanju jednog svjetskog jezika.
Traženi dokumenti se kod prijave mogu dostaviti u presliku, a kod upisa se moraju predočiti originali.
Prije održavanja prijemnog ispita pristupnik mora obaviti konzultacije s voditeljem specijalističkog studija i predloženim mentorom. Pristupnik se pismeno obavještava o rezultatu prijave na specijalistički studij.Pristupnik čija prijava za upis nije prihvadena, može 7 dana od dana primitka obavijesti ili objave na oglasnoj ploči, podnijeti prigovor Povjerenstvu za poslijediplomske studije.S pristupnikom koji ostvari pravo na upis specijalističkog studija sklapa se Ugovor o studiranju.Ugovorom se utvrđuje status studenta, Plan studiranja, visina školarine i ostalih troškova specijalističkog studija, te ostala prava i obveze ugovornih strana.

UMJETNIČKO USAVRŠAVANJE:
 

Natječaj za upis u program umjetničkog usavršavanja u pravilu se raspisuje dva puta godišnje s rokom prijave do 30. 9. odn. 31. 1. za upis u zimski odnosno ljetni semestar tekuće akademske godine. 

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati koji su završili diplomski studij i stekli stručni naziv magistar muzike (mag.mus.) kao i kandidati koji su završili dodiplomski studij prema ranijim propisima. Kandidati koji su diplomu stekli u inozemstvu dužni su prethodno obaviti akademsko priznanje inozemne obrazovne kvalifikacije. 

Izbor kandidata za usavršavanje obavlja se na prijemnom ispitu. Kandidati su dužni položiti prijemni ispit koji se sastoji od izvedbe kraćeg solističkog programa*** odnosno od predstavljanja kompozicija***. U prijemni ispit ulazi i obavezni konzultativni razgovor s predstojnikom Odsjeka. Klavirsku pratnju na ispitu kandidati osiguravaju sami.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube