Obavijest o nastupnom predavanju, 9. i 10.5.2022.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MUZIČKA AKADEMIJA

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 12

Klasa: 100-01/22-04/06

Urbroj: 251-79-3/15-22-19

 

Zagreb, 29.04.2022.

 

Na temelju  čl. 2. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna i nastavna zvanja (NN br. 129/05) oglašavam

 

Obavijest o nastupnom predavanju

U postupku izbora u naslovno umjetničko-nastavno zvanje docent za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe- sviranje, za Komornu glazbu, na Odsjeku za gudačke instrumente i gitaru- 2 izvršitelja bez zasnivanja radnog odnosa, a u vezi natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ dana 16.03.2022.g., održat će se nastupno predavanje u prostorima Muzičke akademije u Zagrebu u ponedjeljak, 9. svibnja 2022. od 10 sati nadalje i u utorak, 10. svibnja 2022., od 9 sati nadalje, u dvorani Stančić.

 

Pristupnici

 

9.5.2022. Nastup u komornom sastavu

 10h – Jelena Očić

10.30h – Gal Faganel

11h – Martin Krpan

 

13h – Lucija Brnadić

13.30h – Smiljan Mrčela

14h – Katarina Kutnar

14.30h – Tonka Javorović

 

10.5.2022.

 9h – Tonka Javorović

9.45h – Jelena Očić

10.30h – Gal Faganel

11.15h – Katarina Kutnar

12h – Martin Krpan

 

13.30h – Lucija Brnadić

14.15h – Smiljan Mrčela

 

 

Tema nastupnog predavanja:

L. van Beethoven: Gudački kvartet br. 11 u f – molu, op. 95

Allegro con brio

A. Dvorak: Klavirski kvintet u A – duru, op. 81.

Allegro ma non tanto

 

Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom u sastavu:

  1. prof. art. Ivan Novinc, predsjednik
  2. prof. art. Laura Vadjon, član
  3. doc. art. Vlatka Peljhan, vanjski član

Dekan:

red.prof.art. Igor Lešnik

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube