ODLUKA O IZBORU – VODITELJ UREDA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU                                                

MUZIČKA AKADEMIJA

Trg Republike Hrvatske 12

 

Klasa:112-02/20-3/22

Urbroj:251-97-1-20-8

 

Zagreb, 10.11.2020.

 

Na temelju članka 15. stavak 3. Statuta Muzičke akademije, u postupku prijema na položaj I. vrste – rukovoditelj pododsjeka u središnjoj službi, interni naziv: voditelj Ureda za međunarodnu suradnju, donosim

 

O D L U K U

  1. EMA PROSO ŠEPEC, VSS, prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, na položaj I. vrste – rukovoditelj pododsjeka u središnjoj službi, interni naziv: voditelj Ureda za međunarodnu suradnju
  2. Imenovani će obavljati poslove na lokaciji Trg Republike Hrvatske 12, Zagreb.
  3. Prava iz radnog odnosa s imenovanim uredit će se zaključivanjem ugovora o radu sukladno Zakonu o radu, Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama i Pravilnikom o radu Muzičke akademije u Zagrebu.

O b r a z l o ž e n j e

Muzička akademija u Zagrebu raspisala je natječaj u „Narodnim novinama“, Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internet stranici Muzičke akademije dna. 25.09.2020.g. Natječaj je raspisan za popunu jednog radnog mjesta na položaj I. vrste – rukovoditelj pododsjeka u središnjoj službi, interni naziv: voditelj Ureda za međunarodnu suradnju, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. Postupak prijema službenika provelo je Stručno povjerenstvo imenovano odlukom dekana, koje je sastavilo izvješće. Nakon provedenog natječajnog postupka na navedeno radno mjesto prima se Ema Proso Šepec.

 

 

D E K A N:

red. prof. art. Igor Lešnik

 

Dostaviti:

  1. Ema Proso Šepec, ovdje
  2. Natječajna dokumentacija, ovdje
  3. Dosje zaposlenika, ovdje
  4. Računovodstvo, ovdje

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube