Poziv za prijavu projektnih prijedloga u okviru temeljnog financiranja znanstvene i umjetničke djelatnosti na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu u 2022. godini

 

Dekan Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, red. prof. art. Igor Lešnik (u daljnjem tekstu: dekan), raspisuje   Poziv za prijavu projektnih prijedloga u okviru temeljnog financiranja znanstvene i umjetničke djelatnosti na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu u 2022. godini  

I.

Zaposlenici Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu aktivni u znanstvenoj i umjetničkoj djelatnosti pozivaju se na prijavu prijedloga istraživačkih projekata za 2022. godinu. Ako Senat Sveučilišta u Zagrebu donese odluku o raspodjeli sredstava za temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu za 2022. godinu te Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu dodijeli navedena sredstva, dekan će provesti natječajni postupak za odabir projektnih prijedloga koji će se financirati iz tih sredstava (u daljnjem tekstu: natječaj). Ovim se dokumentom propisuje način prijave projektnih prijedloga, način provedbe natječajnog postupka te kriteriji vrednovanja projektnih prijedloga.

 

II.

Projektni prijedlozi znanstvenih i umjetničkih istraživanja za 2022. godinu za koje se traži financiranje iz sredstava iz članka I. ovoga dokumenta prijavljuju se na obrascu koji se nalazi u privitku ovoga dokumenta. Prijave je potrebno poslati u elektroničkom obliku na adresu projekti@muza.hr te potpisane urudžbirati u Uredu za opće poslove Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu do petka, 30. travnja 2022. u 12 sati. Nepotpisani i nepotpuni projektni prijedlozi te prijedlozi predani nakon isteka navedenog roka neće se razmatrati. Voditelji projekata sami su dužni organizirati prikupljanje potpisa.

 

III.

Prijaviti se mogu istraživačke skupine s jednim voditeljem te dva do sedam suradnika (ukupno 3 – 8 članova po skupini). Svaki voditelj ili suradnik tijekom 2022. godine može biti član samo jedne istraživačke skupine na Sveučilištu u Zagrebu prijavljene na natječaj za temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti u 2022. na temelju odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu iz čl.  I. ovoga dokumenta.

Voditelj projekta mora biti zaposlenik Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu izabran u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje, ili izabran u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.

Suradnici na projektu moraju biti zaposlenici Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu izabrani u znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, nastavno ili suradničko zvanje asistenta i poslijedoktoranda ili u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu. Upis u Upisnik znanstvenika nije uvjet za suradnike na projektu.

U istraživačku skupinu mogu biti uključeni i vanjski suradnici, istraživači ili stručnjaci koji nisu zaposlenici Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, no oni ne mogu ostvariti sredstva dodijeljena Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu.

IV.

Jedna istraživačka skupina može zatražiti potporu u iznosu od najviše 80.000,00 kuna, a ukupan iznos sredstava po članu istraživačke skupine ne smije biti veći od 10.000 kn.

Dodijeljena sredstva smiju se trošiti do 31. prosinca 2022. godine. Najkasnije do kraja veljače 2023. godine voditelji odobrenih projekata moraju podnijeti izvještaj o provedbi projekta i postignutim rezultatima elektroničkom poštom na adresu projekti@muza.hr. Za dosljednu provedbu radnog i istraživačkog plana projekta u skladu s odobrenim projektnim prijedlogom odgovoran je voditelj projekta.

 

V.

Sredstva iz čl. I. ovoga dokumenta namijenjena su institucijskom financiranju umjetničkog istraživanja i znanstvene djelatnosti što podrazumijeva:

 • TIR (troškovi istraživačkog rada): financiranje specifičnih troškova umjetničkoistraživačkog i znanstvenoistraživačkog rada koji su izravno u funkciji realizacije opisanog istraživanja:
  • nabavka i/ili najam literature i notnih materijala nužnih za provedbu projektnog istraživanja, a nedostupnih iz drugih izvora
  • razni potrošni materijal
  • provođenje eksperimenata, terenskoga umjetničkog i znanstvenog rada
  • pomoćno osoblje, stručne, znanstvene i umjetničke usluge osoba koje nisu voditelji ni suradnici na projektu
  • notografija, izrada materijala i rekvizita za umjetničke izvedbe, grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja, uvezivanja, filma i izrada fotografija, skeniranje ili kopiranje materijala u knjižnicama i arhivima i sl.
  • razvoj programske podrške (softvera) i ažuriranje računalnih baza
 • TSSO (troškovi sitne i srednje opreme): nabavku i servisiranje sitne i srednje znanstvene opreme ili opreme za umjetnički rad (pojedinačne ukupne vrijednosti od najviše 80.000 kn) koja je izravno u funkciji realizacije opisanog projekta:
  • glazbeni instrumenti i njihovi dijelovi
  • oprema i tehnički uređaji koji se koriste za potrebe istraživanja; informatička oprema specifičnih karakteristika i sl.
  • korištenje istraživačke opreme drugih ustanova, najam glazbenih i drugih instrumenata potrebnih za provedbu istraživanja
 • TP (troškovi diseminacije rezultata – troškovi publiciranja): publikaciju rezultata proizašlih izravno iz projektnog istraživanja:
  • javne umjetničke izvedbe, troškovi autorskih i izvođačkih prava koji proizlaze iz javne umjetničke izvedbe
  • publiciranje znanstvenih i stručnih radova, troškovi recenzije, lekture, prijevoda, pripreme za tisak, grafičke opreme i drugih intelektualnih usluga izravno u funkciji publikacije radova proizašlih iz projektnog istraživanja
 • TM (troškovi diseminacije rezultata – troškovi mobilnosti): odlazna mobilnost umjetnika i istraživača u funkciji projektnog istraživanja i diseminacije rezultata opisanog projekta:
  • sufinanciranje kratkoročne mobilnosti umjetnika, znanstvenika i suradnika (najviše 3 mjeseca)
  • financiranje sudjelovanja na domaćim i inozemnim kongresima, simpozijima/radionicama/seminarima i školama/tečajevima te projektnim sastancima (prijevoz, smještaj, kotizacija, dnevnice, viza, zdravstveno osiguranje).

 

VI.

Neprihvatljivi su sljedeći troškovi:

 • rashodi za zaposlene
 • troškovi nabave kapitalne opreme i podmirivanja materijalnih troškova redovitog poslovanja ustanova
 • troškovi za usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, revizorske usluge, geodetsko-katastarske usluge, usluge vještačenja
 • troškovi pretplate na stručne i znanstvene tiskane ili elektroničke časopise i baze podataka
 • troškovi sufinanciranja izdavanja i uređivanja znanstvenog ili stručnog časopisa ili uredničke/autorske knjige
 • troškovi sufinanciranja aktivnosti popularizacije znanosti i umjetnosti (uključuje troškove promidžbenih materijala, usluga elektroničkih medija, tiska, izložbenog prostora na sajmu te ostalih usluga promidžbe i informiranja)
 • troškovi sufinanciranja domaćeg ili međunarodnog znanstvenog ili stručnog skupa
 • troškovi sufinanciranja stručnih ispita
 • troškovi taxi-prijevoza (troškovi rent-a-car-a mogu biti iznimno prihvatljivi samo ako su izravno vezani, kao najpovoljnija varijanta, uz terenska istraživanja te jasno obrazloženi u prijedlogu)
 • troškovi tuzemnih i međunarodnih članarina, članarina za knjižnice, troškovi za upravne i administrativne pristojbe, sudske pristojbe, javnobilježničke pristojbe
 • rashodi protokola, troškovi pri registraciji prijevoznih sredstava ili troškovi uređivanja prostora
 • troškovi za kupnju „uobičajenog“ uredskog materijala, usluge telefona, telefaksa i interneta, poštarina, kupnja mobitela, tableta, „običnih“ (stolnih) računala, printera i tonera i sl.
 • troškovi dolaska (putovanja i boravka) inozemnih istraživača i općenito dolazne mobilnosti osoba koje nisu zaposlenici Sveučilišta u Zagrebu.

 

VII.

Na temelju pristiglih projektnih prijedloga i odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu o raspodjeli sredstava za temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu za 2022. godinu, konačnu odluku o raspodjeli navedenih sredstava na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu donosi peteročlano Povjerenstvo za vrednovanje prijava za potporu temeljnog financiranja znanstvene i umjetničke djelatnosti Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: povjerenstvo). Članove povjerenstva imenuje dekan, a odluka o sastavu povjerenstva prilog je ovome dokumentu.

Odluku o financiranju projekata u okviru ovoga natječaja povjerenstvo će donijeti na temelju sljedećih kriterija:

 • očekivani znanstveni i/ili umjetnički doprinos projekta
 • usklađenost projektnog prijedloga sa strateškim dokumentima i pravilnicima za osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu
 • izvedivost planiranih aktivnosti u raspoloživom vremenu
 • namjenski planirana sredstva
 • umjetnička i/ili znanstvena produktivnost te izvrsnost voditelja i suradnika na projektu u posljednjih pet godina
 • broj umjetnika/znanstvenika i ustanova uključenih u projekt
 • značaj projekta za Sveučilište i sastavnicu (Muzičku akademiju i druge sastavnice Sveučilišta u Zagrebu, ako su predviđene kao suradničke ustanove)
 • doprinos studenata u projektu
 • doprinos projekta ishodima studijskih programa i izlaznim kompetencijama studenata uključenih u projekt.

S obzirom na sadržaj, strukturu i opravdanost predloženih troškova, a u skladu s navedenim kriterijima, povjerenstvo može predložiti potpuno ili djelomično usvajanje financijskoga plana projektnog prijedloga, kao i odbiti projektni prijedlog u cijelosti.

 

VIII.

Odluku iz članka VII. ovoga natječaja povjerenstvo je dužno donijeti u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu prijava, odnosno donošenja odluke Senata Sveučilišta o Zagrebu o raspodjeli akontacijske doznake za temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu za 2021. godinu (ovisno o tome što nastupi poslije).

Odluku povjerenstva potvrđuje dekan u roku od 15 dana od njezina donošenja, a o njoj se elektroničkom poštom obavještavaju voditelji projekata. Povjerenstvo će o sadržaju odluke izvijestiti Vijeće Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu na prvoj redovitoj sjednici nakon donošenja odluke, a rezultati natječaja objavit će se po potvrdi dekana na internetskim stranicama Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu.

  U Zagrebu, 3. veljače 2022. dekan: red. prof. art. Igor Lešnik, v. r.   Prilozi:

 1. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za vrednovanje prijava za potporu temeljnog financiranja znanstvene i umjetničke djelatnosti Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu za 2022. godinu
 2. Obrazac za prijavu projektnih prijedloga

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube