Poziv za uvrštavanje publikacija u “Plan izdavačke djelatnosti Muzičke akademije u 2019. godini”

Zagreb, 11. Listopada 2018.

Poziv za uvrštavanje publikacija u

Plan izdavačke djelatnosti Muzičke akademije u 2019. godini

Poštovane kolegice i kolege,

Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Muzičke akademije dužno je izraditi prijedlog Plana za kalendarsku godinu.

Zaposlenici i studenti koji u 2019. godini planiraju objaviti bilo koju vrstu publikacije mole se

da do 15. studenog 2018. podnesu  Povjerenstvu za izdavačku djelatnost Zahtjev za uvrštenje rukopisa u godišnji plan izdavačke djelatnosti (Željka Radovinović, knjižnica).

Prednost u izdavanju imaju: prema obliku i sadržaju:

 1. elektroničke-mrežne publikacije svih vrsta,
 2. udžbenička literatura koja se izdaje za predmet koji nema dostupne odgovarajuće literature,
 3. notna izdanja potrebna za nastavu na Akademiji,
 4. udžbenička literatura koja će služiti većem broju Akademija ili kao zajedničko izdanje s drugom srodnom Akademijom,
 5. periodičke publikacije Akademije,
 6. znanstvene monografije s inovativnim ili važnim znanstvenim doprinosom,
 7. službene i informativne publikacije Akademije.

Svakako, prednost imaju publikacije za koje su osigurana financijska sredstva ili dio sredstava za izdavanje.

 Zahtjev treba sadržavati:

 1. naslov rukopisa,
 2. ime i prezime te znanstveno-nastavno odnosno umjetničko-nastavno zvanje autora,
 3. suglasnost ustrojbene jedinice na kojoj je autor zaposlen (odsjek),
 4. definiranje vrste publikacije,
 5. predmet odnosno znanstveno/umjetničko područje i polje na koje se rukopis odnosi,
 6. postotak pokrivenosti predmeta predloženim djelom,
 7. izjavu autora objavljuje li se rukopis prvi put, je li to izmijenjeno i dopunjeno izdanje ili je riječ o dotisku ranije objavljene publikacije,
 8. prijedlog tehničke opreme rukopisa,
 9. prijedlog broja tiskanih primjeraka,
 10. opseg rukopisa izražen u autorskim karticama teksta (1 kartica = 1800 slovnih znakova),
 11. opis rukopisa,
 12. podatke potrebne Povjerenstvu za planiranje promotivnih i prodajnih aktivnosti .

Uz Zahtjev za uvrštavanje publikacija u Godišnji plan, koji se  oblikuje prema predlošku u prilogu 1., predlagatelj obvezno prilaže sljedeće:

 1. rukopis predložene publikacije – u elektroničkom obliku i

       – u tiskanom obliku –  u tri primjerka ukoliko se radi o udžbeniku,

                                                                                                     – u dva primjerka za bilo koje drugo djelo,

 1. izjavu da je predani rukopis završen i cjelovit i da u njemu više neće biti intervencija od strane autora.

Elektronička i tiskana inačica rukopisa moraju biti identične i uređene u skladu s Uputama za oblikovanje rukopisa (Prilog 2). Za izdavanje zvučnih i AV snimaka, prilaže se master.”

Sve daljnje upite molim uputite kolegici Željki Radovinović (zradovinovic@muza.hr.

Molim vas da na vrijeme pripremite svu traženu dokumentaciju kako bismo mogli napraviti

proračunsku projekciju za 2019. godinu.

S poštovanjem,

Dr.sc. Željka Radovinović

Predsjednica Povjerenstva za izdavačku djelatnost

Prilog 1:

PREDLOŽAK ZAHTJEVA ZA UVRŠTENJE RUKOPISA U GODIŠNJI PLAN IZDAVAČKE DJELATNOSTI

 1. A) OPĆI PODATCI

Naslov rukopisa:

Ime, prezime i znanstveno-nastavno, odnosno umjetničko-nastavno zvanje autora odnosno predlagača:

 • Telefon i adresa e-pošte autora odnosno predlagača:
 • Ustanova zaposlenja autora:
 • Znanstveno područje i polje na koje se izdanje odnosi:
 • Vrsta publikacije:
 • Izdanje (novo, prerađeno, dotisak):
 • Za prerađena izdanja navesti je li riječ o proširenom, pročišćenom ili skraćenom izdanju:
 • Posebne napomene (npr. potrebna odobrenja i sl.):

Za udžbenike, nastavne skripte, nastavne priručnike, autorizirana predavanja i hrestomatije navesti:

 1. Naziv predmeta:
 2. Studij:
 • Semestar izvođenja:      II.    III.  IV. V.    VI.   VII.VIII.  IX.    X.
 • Pokrivenost oblika nastave: (potpuno/djelomično)
 • Broj studenata koji godišnje upisuju predmet:
 • Postotak pokrivenosti predmeta rukopisom:
 • Postoji li slična publikacija (ako postoji, objasnite svrhovitost objavljivanja rukopisa):
 • Prijedlog recenzenata (imena i prezimena, znanstveno-nastavno zvanje, adresa i adresa e-pošte barem trojice potencijalnih recenzenata):

 1. Opis publikacije (15-20 redaka koji se mogu koristiti u promotivne svrhe):

 1. Relevantnost (inovativnost) publikacije u nastavnom ili znanstvenom području:

 1. Podatci o opremi rukopisa:
 • Broj autorskih kartica (broj slovnih znakova s razmacima / 1 kartica = 1800 znakova):
 • Željeni oblik (tiskana, elektronička ili publikacija na optičkom mediju):
 • Željeni format (za tiskane publikacije):
 • Rukopis je potrebno opremiti:
 • Notnim tekstom                0 DA                      0 NE
 • Zvučnim snimcima 0 DA                      0 NE
 • AV prilozima 0 DA                      0 NE
 • fotografijama 0 DA                      0 NE                       broj fotografija:
 • kartama 0 DA                      0 NE                       broj karata:
 • skicama ili grafikonima                 0 DA                      0 NE                       broj skica/grafikona:
 • crtežima 0 DA                      0 NE                       broj crteža:
 • kazalom imena                 0 DA                      0 NE
 • općim kazalom                 0 DA                      0 NE

 1. Podatci o projiciranom tržištu
 • Koliko primjeraka knjige bi se godišnje moglo prodati?
 • Definirajte listu kupaca:

 

 • Navedite tvrtke ili institucije koje bi mogle biti zainteresirane za kupnju Vaše knjige.

 • Navedite događaje, konferencije ili stručne skupove na kojima bi se mogla prezentirati Vaša knjiga.

 1. Ostali podatci
 • Možete li pomoći u dobivanju dotacije ili iznalaženju ostalih oblika financiranja za objavljivanje Vaše knjige? Ako možete, kako?

 • Za koje bi nagrade Vaša publikacija mogla konkurirati?

 • Navedite javne medije u kojima možete osigurati prikaz Vaše publikacije.

 • Navedite znanstvene i stručne časopise u kojima možete osigurati prikaz Vaše publikacije.

Datum:

Potpis autora ili predlagatelja:                                    Suglasnost voditelja ustrojbene jedinice:

 

Prilog 2:

PREDLOŽAK ZAHTJEVA ZA UVRŠTENJE ZVUČNIH I/ILI AV SNIMAKA

U GODIŠNJI PLAN IZDAVAČKE DJELATNOSTI MA

A) OPĆI PODATCI

 • Naslov snimka:
 • Sadržaj snimka: (autor-i teksta/glazbe; izvođači)
 • Ime, prezime i znanstveno/umjetničko-nastavno zvanje autora odnosno predlagača:
 • Telefon i adresa e-pošte autora odnosno predlagača:
 • Ustanova zaposlenja autora:
 • Vrsta publikacije:
 • Posebne napomene (npr. potrebna odobrenja i sl.):

B) PODATCI O OPREMI SNIMKA

Trajanje (minute):

Željeni oblik (publikacija na optičkom mediju, mrežna publikacija):

Snimak potrebno opremiti:

Tekstovnom knjižicom na 2 jezika     0 DA                               0 NE

fotografijama                                             0 DA                            0 NE

C) PODATCI O PROJICIRANOM TRŽIŠTU

Koliko primjeraka snimka bi se godišnje moglo prodati?

Definirajte listu kupaca:

1.

2.

3.

4.

5.

Navedite tvrtke ili institucije koje bi mogle biti zainteresirane za kupnju Vašega snimka:

Navedite događaje, konferencije ili stručne skupove na kojima bi se mogla prezentirati Vaš snimak.

D) OSTALI PODATCI

Možete li pomoći u dobivanju dotacije ili iznalaženju ostalih oblika financiranja za objavljivanje Vaše knjige? Ako možete, kako?

Za koje bi nagrade Vaša publikacija mogla konkurirati?

Navedite javne medije u kojima možete osigurati prikaz Vaše publikacije.

Navedite znanstvene i stručne časopise u kojima možete osigurati prikaz Vaše publikacije.

Datum:

Potpis autora ili predlagatelja:                                    Suglasnost voditelja ustrojbene jedinice:

Prilog 3:

UPUTE ZA OBLIKOVANJE RUKOPISA

Predaja rukopisa:

Povjerenstvo za izdavačku djelatnost zaprima rukopise i Zahtjeve za uvrštavanje publikacija u Godišnji plan za  kalendarsku 2019.  godinu do 25. listopada 2018.

Predlagatelj predaje rukopis u elektroničkom obliku (putem elektroničke pošte ili na optičkom mediju) i u tiskanom obliku u tri primjerka ukoliko se radi o udžbeniku, a u dva primjerka za bilo koje drugo djelo.

Autori uz rukopis predaju i potpisanu izjavu da je predani rukopis završen i cjelovit i da u njemu više neće biti intervencija od strane autora.

Autori će biti informirani o zaprimanju zahtjeva i rukopisa u najkraćem mogućem roku. Povjerenstvo zadržava pravo odbijanja prijedloga ukoliko rukopis nije cjelovit, ukoliko Zahtjev za uvrštavanje publikacija u Godišnji plan nije u cijelosti popunjen ili ukoliko je autor odbio potpisati izjavu da je predani rukopis završen i cjelovit i da u njemu više neće biti intervencija od strane autora.

Oblikovanje rukopisa:

Rad mora biti pisan fontom Times New Roman, veličine 12 točaka, proreda 1,5, obostranog poravnanja. Kategorizacija naslova mora biti jasno naznačena. Naslove i podnaslove treba istaknuti boldom; rad ni na koji drugi način ne treba formatirati. Svaka stranica mora biti paginirana.

Na samom početku rukopisa treba navesti naslov, ime i prezime autora i e-poštu autora.

Bilješke se navode na dnu stranice (footnotes), a bibliografija na kraju rada. Pri navođenju bilježaka i bibliografije treba doslovno provesti neki od uobičajenih i prihvaćenih sustava citiranja prema autorovu izboru.

Ilustracije (notni primjeri, fotografije, karte, tablice, grafikoni i sl.) se predaju odvojeno, u izvorniku ili elektroničkoj inačici (JPG, TIFF) zadovoljavajuće rezolucije. U rukopisu se označuje mjesto za ilustraciju. Povjerenstvo ne prima fotokopije izvornika. Autori Povjerenstvu moraju dostaviti pisanu izjavu o pravu objavljivanja ilustracija.

 

poziv-za-uvrstavanje-publikacija-u-plan-izdavacke-djelatnostiMA-za-2019-11-10-2018 – doc

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

error: Content is protected !!
Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter