USPOSTAVA DIJELA NASTAVE U ZGRADI OD 11. DO 29. SVIBNJA 2020.

Djelomična uspostava kontaktne nastave u zgradi Muzičke akademije od 11. do 29. svibnja 2020. nije obvezna niti ju je, s obzirom na ograničenja koja nam nameće trenutačna epidemiološka situacija, moguće osigurati za sve nastavne predmete. Svi studenti i profesori do završetka nastavne godine imaju obvezu i dalje nastaviti raditi na daljinu, djelomično ili u cijelosti.

Raspored objavljen na rezervaonici odnosi se samo na one nastavnike i studente koji mogu sudjelovati u nastavi, te na predmete za koje je nastavu moguće organizirati.  U razdoblju 11. – 29. svibnja nastavnici i studenti u zgradi će moći boraviti samo u vremenu koje im je rasporedom dodijeljeno pritom poštujući aktualne epidemiološke preporuke (više pod Primjena kriznog rasporeda na dnu stranice).

Za studente koji od 11. do 29. svibnja 2020. neće fizički pohađati nastavu u zgradi akademije zbog nemogućnosti putovanja ili pripadnosti rizičnim skupinama, predmetni su nastavnici obvezni i dalje redovito održavati nastavu na daljinu kroz koju studenti stječu uvjete za polaganje predmetnoga ispita. Oba su oblika nastave – kako u zgradi akademije, tako i na daljinu – punopravni te će se odvijati usporedno do završetka nastavne godine 29. svibnja 2020. Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Muzičke akademije u suradnji s nastavnicima i studentima i nadalje će pozorno pratiti odvijanje nastave u ovim posebnim uvjetima.

Odabir oblika i načina izvođenja nastave privremeno treba prilagoditi mogućnostima nastavnika, studenta te ukupnom kapacitetu zgrade, trenutačno ograničenom epidemiološkim uvjetima. I nastavnici i studenti imaju pravo i obvezu ostvariti nastavu ovisno o mogućnostima, ili na daljinu ili u zgradi akademije. Ni nastavnici ni studenti nemaju pravo zahtijevati ili prihvaćati isključivo jedan od ovih dvaju oblika nastave, a pravo na ispit ostvaruje se urednim izvršenjem nastavnih obveza u okviru bilo kojega oblika nastave. Pritom su nastavnici dužni prilagoditi način rada te zahtjevnost zadaća iznimnim kriznim uvjetima u kojima se nastava do sada odvijala te će se odvijati do kraja nastavne godine, bez obzira na to je li riječ o kontaktnoj nastavi u zgradi akademije ili nastavi na daljinu.

PRIMJENA KRIZNOG RASPOREDA

Nastavnicima su dodijeljeni dvosatni termini u kojima se prema potrebi može raditi s jednim studentom dva sata ili se u taj termin može rasporediti i više studenata.

Prilikom izrade rasporeda nastavnici koji imaju potrebu za umjetničkim suradnikom raspoređeni su u sobe koja po trenutnim epidemiološkim zahtjevima mogu primiti tri ili više osoba.

Ako dođe do promjena u odnosu na već poslan popis studenata, nastavnik je u dužan poslati korigirani popis studenata s kojima će raditi u idućem tjednu na adresu raspored@muza.hr.

Pri ulasku u zgradu student će na porti trebati reći kod kojeg profesora ima zakazan termin, portir će provjeriti je li student na popisu i pustit će ga u zgradu. U zgradu se ulazi sa zaštitnom maskom na licu te se preporučuje nošenje maski tijekom cijelog boravka u zgradi, ako je to moguće.

Relevantan je raspored na rezervaonici i/ili teamupu. Do kraja tjedna može biti manjih promjena ali ne u dodijeljenim terminima nego eventualno u promjeni sobe ili dvorane.

Za tjedan od 18. 5. 2020. sukladno poslanim zahtjevima izradit će se novi raspored do četvrtka 14. 5. 2020.,

Ako netko nema lozinku za ulazak u rezervaonicu, ili je zaboravio kako mu glasi, molimo neka uputi zahtjev na raspored@muza.hr kako bi dobio novu lozinku.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube