Kontakt

VODITELJ PROJEKTA:

akademik Nikša Gligo, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu

ADRESA E-POŠTE

ngligo@yahoo.com

SURADNICI:

dr. sc. Sanja Kiš Žuvela, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu

ADRESA E-POŠTE

skiszuvela@muza.hr

dr. sc. Tomislava Bošnjak Botica, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

ADRESA E-POŠTE

tbosnjak@ihjj.hr

dr. sc. Krešimir Sučević-Međeral, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

ADRESA E-POŠTE

kmederal@ihjj.hr

dr. sc. Ana Ostroški Anić, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

ADRESA E-POŠTE

aostrosk@ihjj.hr

© 2018 Muzička akademija Sveučilište u Zagrebu