Metodika nastave violine i viole

naziv predmeta

Metodika nastave violine i viole

studijski program/ smjer

integrirani

šifra predmeta (ISVU)

601, 602

godina /semestar

3. i 4. godina/V. i VI. ili VII. I VIII. semestar

Nositelj

Marija Ćepulić

bodovna vrijednost/ECTS

3

sunositelji

 

satnica P2 S V
suradnici

 

status predmeta ☐obvezni

☒izborni

preduvjeti za upis predmeta
opis predmeta (cilj)

 

·         Osposobljavanje studenata da stečena znanja o sviranju violine uspješno prenose na učenike različite dobi, sposobnosti i karaktera;

·         Osvješćivanje važnosti uspješne komunikacije s učenicima;

·         Poticanje studenata na usavršavanje vlastite svirke i razumijevanja glazbe s ciljem što boljeg podučavanja.

Ishodi učenja

 

·         Znati podučiti osnove pravilnog držanja violine / viole i gudala te osnove tehnike sviranja;

·         Razviti svijest o važnosti dobre komunikacije nastavnika i učenika. Poznavati razvojne mogućnosti djece određene dobi;

·         Poznavati uzroke i simptome glazbeničkih oboljenja;

·         Upoznati građu udžbenika za početnike violine / viole.

Sadržaj kolegija

 

·         Proučavanje, objašnjavanje i unaprjeđivanje procesa stjecanja znanja i umijeća u nastavi violine i viole;

·         Osposobljavanje studenata za uspješno podučavanje na temelju suvremenih psiholoških, pedagoških, didaktičkih, metodičkih, kinezioloških i medicinskih spoznaja;

·         Osposobljavanje studenata za osobno usavršavanje.

Literatura

 

·         I. Galamijan: „Sviranje na violini i violinska pedagogija“

·         W. Starr: „The Suzuki Violinist“

·         Denes, Reger, Nemeth: „Violin ABC“

·         R. Norris: „Glazbenički priručnik za preživljavanje“

·         W. Glasser: „Kvalitetna škola“

·         A. Lundeberg: „Trema“

·         C. Grindea: „Napetosti u glazbenoj izvedbi“

·         B. Miller: „Komunikacija s djecom“

·         Faber, Mazlish: „Kako razgovarati s djecom da bi bolje učila“

obveze studenata

 

·         Prisustvovanje nastavi

·         Polaganje ispita

način provjere znanja i kriteriji ocjenjivanja ·         Usmeni ispit
raspored sati

 

učionica
termini kolokvija i ispita
termini konzultacija

 

poveznica na web stranicu kolegija

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube