Upute za pisanje diplomskog rada

Upute za pisanje diplomskog rada na studijima dirigiranja, pjevanja i instrumenata

Opće napomene

Predložak  za diplomski rad (Microsoft Word – dot format)

Finalni dokument obavezno je dostaviti Knjižnici Muzičke akademije u PDF/A formatu

Upute za izradu PDF/A formata dostupne su na pozvenici: https://wiki.srce.hr/pages/viewpage.action?pageId=27690832

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube