3. odsjek za dirigiranje, harfu i udaraljke

O ODSJEKU

Od utemeljenja Muzičke akademije 1921. godine predmet dirigiranje postojao je u okviru Odjela za kompoziciju, koji su pohađali studenti kompozicije, teorije i pedagogije. Od 1944. godine dirigiranje postaje, uz kompoziciju, drugi ravnopravni glavni predmet. Reformom odsjeka i nastavnih planova Muzičke akademije 1977. godine dirigiranje se odvaja od kompozicije, te nastaje Odsjek za dirigiranje kojem se 1999. pridružuju harfa i udaraljke.

Na Odsjeku su kao profesori djelovali mnogi ugledni dirigenti, od Friedricha Zauna i Frana Lhotke do Milana Horvata, Jovana Šajnovića, Slavka Zlatića, Igora Gjadrova, Pavla Dešpalja, Vjekoslava Šuteja i Uroša Lajovica.

Harfa je prisutna na Muzičkoj akademiji od njenih početaka djelovanjem Lujze Holub, a prva mentorica glavnog predmeta bila je Ruda Ravnik-Kosi u razdoblju od 1971. do 1980. godine. Marija Mlinar nastavlja s radom 1992., a odsjeku se 2002. i 2005. godine pridružuju današnje profesorice harfe.

Utemeljenje studija glavnog predmeta udaraljki 1988. godine može se smatrati prekretnicom za hrvatsko udaraljkaštvo, obzirom da je mogućnost akademske naobrazbe potaknula solističku, komornu te autorsku aktivnost udaraljkaške scene.

Pri odsjeku djeluju Simfonijski orkestar, Zbor, Komorni zbor i biNgbang – udaraljkaški ansambl Muzičke akademije koji ostvaruju veliki broj koncerata i projekata, uključujući redovite nastupe u ciklusima Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, na Muzičkom biennalu Zagreb i slično, dok intenzivna međunarodna aktivnost udaraljkaškog ansambla od uključivanja u odsjek obuhvaća nastupe na četiri kontinenta.

O STUDIJU

Dirigiranje

(smjer Dirigiranje, smjer Zborsko dirigiranje)

Studij za instrumentaliste: smjer Harfa, smjer Udaraljke

Na III. odsjeku mogu se studirati tri studijska programa: dirigiranje, harfa i udaraljke. Studiji se odvijaju prema integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim programima u trajanju od pet godina, pri čemu se studenti dirigiranja usmjeravaju na dirigiranje ili zborsko dirigiranje nakon zajedničke prve godine studija.

Dirigiranje / Zborsko dirigiranje

Na studiju Dirigiranja se kroz temeljne predmete struke (Dirigiranje, Zborsko dirigiranje, Sviranje partitura, Studij i korepeticija operne literature) stječu vještine vođenja različitih instrumentalnih i vokalnih te mješovitih ansambala i upoznaje bogata glazbena literatura za različite instrumente i ansamble. Nadopunu tim znanjima i vještinama čine glazbeno-teorijski predmeti Solfeggio, Harmonija, Polifonija, Glazbeni oblici i stilovi, Povijest glazbe, Instrumentacija te praktične discipline: Klavir, Osnove vokalne tehnike, Pjevački zbor i Orkestar. Nakon zajedničke prve godine studij se odvaja na dva smjera: Dirigiranje (s težištem rada s instrumentalnim ansamblima) te Zborsko dirigiranje (s težištem rada s vokalnim ansamblima).

U izbornim sadržajima mogu se birati predmeti koji produbljuju ili proširuju stečena znanja, kao i predmeti koji donose nove sadržaje. Izborni modul pedagoških predmeta uvodi studente u osnovna teorijska i praktična znanja iz glazbene pedagogije.

Studij završava polaganjem svih propisanih ispita, izradom diplomskog rada te polaganjem diplomskog ispita, na kojemu se, pred povjerenstvom i javnosti, praktično izvodi koncertni program.

Harfa, Udaraljke

Studijem se stječu i usavršavaju umijeća sviranja instrumenta, glavnog predmeta studija, prema odgovarajućem smjeru te znanja povezana s tim umijećima.

Glazbeno-teorijski predmeti Solfeggio, Harmonija, Glazbeni oblici i stilovi, Povijest glazbe, Poznavanje literature i drugi, te praktične discipline, Komorna glazba, Studij orkestralnih dionica, Orkestar, osiguravaju širinu i temeljitost studija.

U izbornim sadržajima, mogu se birati predmeti koji produbljuju ili proširuju stečena znanja, kao i predmeti koji donose nove sadržaje. Po uspješnom završetku nekog od izbornih modula u cijelosti (Pedagoški modul, Jazz glazba, Vokalna pratnja, Stara glazba, Nova glazba, Tonski majstor, Kulturni menadžment, Vođenje ansambla), student stječe dodatne kompetencije u užemu stručnom /umjetničkom području.

Studij završava polaganjem svih propisanih ispita, izradom diplomskog rada te koncertnom izvedbom diplomskog ispita ─ solističkim recitalom.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU STUDIJEM

Završetkom Integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dirigiranje magistar muzike sposoban je voditi profesionalne i amaterske orkestre, zborove i slične sastave, te promicati i druge prikladne glazbene aktivnosti. U profesionalnim opernim umjetničkim kućama sposoban je biti korepetitor. Na širem području glazbene industrije može raditi u glazbenom izdavaštvu, glazbenoj produkciji i distribuciji, glazbenom menadžmentu te u medijima. Uz završen pedagoški modul, osposobljen je za rad u osnovnim i srednjim glazbenim školama kao nastavnik dirigiranja i glazbeno teorijskih predmeta.

Diplomirani studenti Integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija za instrumentaliste: smjerovi Harfa i Udaraljke mogu djelovati kao samostalni umjetnici-izvođači: kao solisti i kao članovi komornih ansambala ili orkestarski glazbenici. Osposobljeni su i za suradnički i samostalni rad u kulturi, obrazovnom sustavu, turističkoj i festivalskoj djelatnosti, masovnim medijima i u drugim sličnim djelatnostima.

Uz u cijelosti završen izborni pedagoški modul osposobljeni su za rad u osnovnim i srednjim glazbenim školama kao nastavnici odgovarajućeg instrumenta i komorne glazbe.

NASTAVNICI I KOLEGIJI KOJI SE PREDAJU NA ODSJEKU

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram