Nastavnici i suradnici

NASTAVNIK PREDMETI
prof. art. Srećko Bradić Glazbeni oblici i stilovi A
Kompozicija s instrumentacijom
Osnove kompozicije
prof. art. Dalibor Bukvić Harmonija A, B
Harmonija na klaviru B
prof. art. Srđan Dedić Glazbeni oblici i stilovi B
Kompozicija s instrumentacijom
Osnove kompozicije
prof. art. Frano Đurović Poznavanje instrumenata
Primijenjena kompozicija
Solfeggio A
Tehnike primijenjene glazbe
prof. art. Olja Jelaska Harmonija C
Polifonija B, C
prof. art. Ante Knešaurek pročelnik odsjeka

e-mail

Harmonija A
Harmonija na klaviru A
prof. art. Vjekoslav Nježić Elektronička kompozicija
Glazbena informatika
Polifonija A
Tehnike elektroničke glazbe
Tematski seminari
prof. art. Krešimir Seletković Instrumentacija
Kompozicija s instrumentacijom
Kreativni laboratorij
Osnove kompozicije
Polifonija A
prof. art. Berislav Šipuš vanjski suradnik u mirovini Komorni ansambl za novu glazbu
Kompozicija s instrumentacijom
izv. prof. art. Tomislav Oliver Aspekti suvremene glazbe A
Glazbeni oblici i stilovi B
Sviranje partitura B
doc. Ivan Končić Polifonija B
Priređivanje za ansamble
Sviranje partitura C
doc. Danijel Legin zamjenik pročelnika Glazbeni oblici i stilovi A, B
Glazbeni oblici i stilovi sa seminarom
doc. Tibor Szirovicza Glazbena informatika
Harmonija B
Harmonija na klaviru B
Uvod u instrumentaciju
v. pred. Vesna Nicole Klarić Solfeggio C
nasl. doc. dr. sc. Gordan Kreković vanjski suradnik Stvaranje zvuka i glazbe računalnim programiranjem
nasl. doc. dr. sc. Antonio Poščić vanjski suradnik Stvaranje zvuka i glazbe računalnim programiranjem
nasl. ass. David Batinić vanjski suradnik Harmonija A
Harmonija na klaviru A
Glazbeni oblici i stilovi B
nasl. ass. Helena Skljarov vanjski suradnik Aspekti suvremene glazbe B
Glazbeni oblici i stilovi A
Harmonija C
Polifonija C

 

NASTAVNIK KONTAKT PREDMETI
dr. sc. Jurić Janjik Monika, doc.– pročelnica odsjeka e-mail Estetika glazbe; Estetika glazbe od antike do sredine 18. stoljeća; Estetika glazbe od sredine 18. stoljeća do 20. stoljeća; Glazba renesanse; Hrvatska glazba renesanse; Povijest hrvatske glazbe
Ana Čizmić Grbić, ass. Glazba antike i srednjeg vijeka; Hrvatska glazba srednjeg vijeaka; Notacija rane glazbe; Osnove znanstvenog rada; Uvod u muzikologiju
dr.sc. Ivan Ćurković, izv. prof.  Glazba baroka, Glazba klasicizma, Historijska muzikologija i srodne discipline 1 & 2, Organologija, Osnove znanstvenog rada, Povijest glazbe 1, Teorija i povijest glazbene kritike
dr. sc. Dalibor Davidović, red. prof. Glazba 19. stoljeća; Hrvatska glazba 19. stoljeća; Sistematska muzikologija 1; Sistematska muzikologija 2; Uvod u muzikologiju (nositelj)
dr. sc. Sanja Kiš Žuvela, doc., prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje Glazba 20. i 21. stoljeća; Psihologija glazbe; Psihološki aspekti izvođenja glazbe (nositelj), Metodologija analize glazbe
dr. sc. Mojca Piškor, doc.  Glazba, rod i feministička kritika; Glazba svijeta A; Glazbe svijeta B; Hrvatska tradicijska glazba (nositeljica); Tradicijska glazba; Uvod u etnomuzikologiju A
dr. sc. Jelka Vukobratović, doc. Etnomuzikološko istraživanje; Glazba, rod i feministička kritika; Hrvatska tradicijska glazba; Popularna glazba 1; Uvod u etnomuzikologiju B
VANJSKI SURADNICI:
dr. sc. Nada Bezić, nasl. predavač Povijest glazbe 2; Povijest hrvatske glazbe
nasl. prof. dr. sc. Hana Breko Kustura Hrvatska glazba srednjeg vijeka 1P i 2P (nositeljica), Notacija rane glazbe (nositeljica)
Tomislav Bužić, mag. muz., nasl. pred. Glazba 20. i 21. stoljeća
nasl. prof. dr. sc. Naila Ceribašić doktorski studij
dr. sc. Tatjana Čunko, nasl. v. pred. Hrvatska glazba 20. stoljeća, Teorija i povijest glazbene kritike
dr.sc. Joško Ćaleta, nasl. doc. Ansambl tradicijske glazbe
dr. sc. Helena Dukić, nasl. pred. Psihološki aspekti izvođenja glazbe
dr. sc. Vjera Katalinić, nasl.red.prof. Glazbena arhivistika; Hrvatska glazba klasicizma
dr.sc. Lucija Konfic, nasl. doc. Glazbena arhivistika
Bruno Kota, nasl. ass. Povijest glazbe 1 / Music History
akademik dr. sc. Stanislav Tuksar, prof. emer. doktorski studij
NASTAVNIK PREDMETI
prof. art. Ivana Kuljerić – pročelnica odsjeka e-mail Udaraljke
prof. art. Igor Lešnik – dekan Udaraljke
prof. art. Jasenka Ostojić zborsko dirigiranje, zbor
prof. art. Mladen Tarbuk Dirigiranje, Kompozicija s instrumentacijom, Orkestar
prof. art. Tomislav Fačini Komorna glazba, zborsko dirigiranje, sviranje partitura
prof. art. Diana Grubišić Ćiković Harfa, Metodika harfe, Harfa obligatno
nasl. doc. art. Mirjam Lučev Debanić Harfa, Komorna glazba, Studij orkestarskih dionica
nasl. doc. Božidar Rebić Studij orkestarskih dionica, Metodika udaraljki, Udaraljke izborno, Udaraljkaški ansambl
nasl. doc. Marko Mihajlović Studij orkestarskih dionica, Udaraljkaški ansambl
doc. art. Ivan Josip Skender Sviranje partitura, Studij i korepeticija operne literature, Studij opernih uloga, Studij oratorijskih uloga,
Duhački orkestar
doc. Matija Fortuna dirigiranje, sviranje partitura
Luis Camacho Montealegre, ass. Udaraljke
Damir Gregurić, umj. savjetnik Korepeticija, Studij orkestarskih dionica
NASTAVNIK KONTAKT  PREDMETI
prof. art. Lidija Horvat-Dunjko – pročelnica odsjeka  e-mail Pjevanje
prof. art. Martina Silić – Prodekanica za međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju   Pjevanje
prof. art. Miljenka Grđan   Pjevanje
doc. art. Helena Lucić Šego   Pjevanje
prof. art. Vlatka Oršanić    Pjevanje
doc. art. Renata Pokupić   Pjevanje,Komorna glazba
nasl. red. prof. art. Giorgio Surian (u mir.)   Pjevanje
doc. Alexei Tanovitski Pjevanje, Solo pjesma
prof. art. Martina Zadro   Pjevanje
izv. prof. art. Simon Peter Dešpalj   Studij opernih uloga
izv. prof. art. Robert Homen   Studij opernih uloga
nasl. doc. art. Zoran Novačić   Studij opernih uloga
Lana Bradić, umj. sav.   Korepeticija, Korepetiranje, Operna gluma
Mario Čopor, umj. savjetnik   Korepeticija
Darko Domitrović, umj. sav.   Korepeticija, Korepetiranje
Eva Kirchmayer-Bilić, umj. sav.   Korepeticija, Korepetiranje, Vokalno klavirski duo, Operna gluma, Hrvatska vokalna baština
Božo Letunić, v. umj. sur.   Korepeticija, Scenski pokret
Davor Ljubić, umj. savjetnik   Korepeticija, Vokalno klavirski duo, Solo pjesma
Ivan Pernicki, umj. sur.   Korepeticija, Scenski pokret
nasl. doc. art. Marija Kuhar Šoša   Metodika nastave pjevanja, Pedagoška praksa
Mateja Pučko-Petković, nasl. v. pred.   Scenski pokret
nasl. doc. Dora Ruždjak Podolski   Operna gluma
Dražen Čuček, nasl. pred.   Uvod u opernu glumu
Kristina Beck-Kukavčić, nasl. pred.   Hrvatska vokalna baština
nasl. izv. prof. dr. sc. Ana Đanić Hadžibegović   Vokalno zdravlje
nasl. doc. Nikola Baće    
Hrvoje Korbar    Uvod u dramaturgiju
dr. sc. Jelena Vlašić Duić, izv.prof.  (vanjski suradnik) Dikcija
Maura FIlippi, v. pred.   Talijanski jezik,  Recitativi i interpretacija
dr. sc. Lidija Orešković Dvorski, doc. (vanjski suradnik) Francuska fonetika
NASTAVNIK KONTAKT PREDMETI
prof. art. Đuro Tikvica – pročelnik odsjeka  email Klavir
prof. art. Vladimir Krpan, professor emeritus Klavir
 
prof. art. Dalibor Cikojević Klavir
prof. art. Ida Gamulin Klavir
red. prof. art. Ljubomir Gašparović Klavir, Povijest instrumenata s tipkama
prof. art. Hari Gusek, u mir. Klavir
prof. art. Đorđe Stanetti Klavir
prof. art. Jakša Zlatar, u mir. Klavir
prof. art. Vladimir Babin Klavir
prof. art. Srđan Filip Čaldarović – prodekan Klavir, Metodika nastave klavira, Upoznavanje klavirske literature
prof. art. Ruben Dalibaltayan Klavir
prof. art. Katarina Krpan Klavir
prof. art. Lovro Pogorelić Klavir
prof. art. Ljubomir Gašparović, u mir. Klavir
prof. art. Veljko Glodić Klavir
izv. prof. art. Ante Milić Klavir
doc. Maja Bakrač Klavir
izv. prof. art. Danijel Detoni, Klavir, Komorna glazba
doc. Filip Fak (zamjenik pročelnika) Klavir
Lovre Marušić, ass. Klavir
Ivan Krpan, ass. Klavir
Nastavnici klavirskog dua
prof. art. Emin Armano (u mir.) Klavirski duo
prof. art. Mladen Janjanin Klavirski duo
Nastavnik čembala
prof. art. Pavao Mašić Čembalo, Basso continuo, Izvođačka praksa rane glazbeski praktikum
Nastavnici orgulja
prof. dr. art. Ljerka Očić Orgulje, Komorna glazba, Povijesna izvođačka praksa
prof. art. Mario Penzar Orgulje, General bas, Orguljska literatura
 
izv. prof. art. David Gazarov Klavirski praktikum
izv. prof. art. Srebrenka Poljak Klavirski praktikum
doc. art. Julia Gubajdullina
Komorna glazba
Stipe Bilić, pred.
Mario Šoša, v. pred. klavir obligatno
Vlasta Gyura, umj. savjetnik, voditeljica katedre za Klavir obligatno klavir obligatno
Srebrenka Široki Turčić, v. pred., u mir. klavir obligatno
Terezija Cukrov, nasl.pred. klavir obligatno
Sabrina Zelić Lovrenović, umj. savjetnik klavir obligatno
Karlo Ivančić, pred. klavir obligatno
Dino Kalebota, nasl. pred. klavir obligatno
Mia Miljković Đuzel, pred. klavir obligatno
Darko Žuk, v. pred. klavir obligatno
NASTAVNIK KONTAKT PREDMETI
izv. prof. art. Ivan Novinc – pročelnik odsjeka Violina, Studij orkestarskih dionica
prof. art. Anđelko Krpan – prodekan Violina
prof. art. Goran Končar Violina
prof. art. Leonid Sorokow Violina
prof. art. Marija Ćepulić Violina, Metodika nastave violine i viole, Studij orkestarskih dionica
nasl. red. prof. art. Orest Shourgot Violina, Studij orkestarskih dionica
izv. prof. art. Susanna Yoko Henkel-Despot Violina
izv. prof. art. Davor Philips Violina
nasl. doc. Martin Draušnik Violina
Ivo Dropulić, viši ass. Violina
izv. prof. art. Marco Graziani Violina
prof. art. Milan Čunko Viola, Viola za violiniste
izv. prof. art. Aleksandar Milošev Viola, Komorna glazba
prof. art. Krešimir Petar Pustički Viola, Studij orkestarskih dionica
prof. art. Krešimir Lazar Violončelo, Studij orkestarskih dionica, Metodika nastave violončela
izv. prof.  Monika Leskovar Violončelo
nasl. doc. Branimir Pustički Violončelo, Metodika nastave violončela
nasl. doc. Smiljan Mrčela
prof. art. Mario Ivelja Kontrabas
nasl. prof. art. Nikša Bobetko Kontrabas, Metodika nastave kontrabasa,Studij orkestarskih dionica
Antal Papp, nasl. ass. Kontrabas
prof. art. Darko Petrinjak Gitara
prof. art. Istvan Römer Gitara
izv. prof. art. Krešimir Bedek Gitara
izv. prof. art. Tomislav Vukšić Gitara
Igor Paro, nasl.pred. Lutnja (srodni instrument gitara)
nasl. doc. Pedro Ribeiro Rodrigues metodika nastave gitare
prof. art. Goran Bakrač Komorna glazba
prof. art. Laura Vadjon Komorna glazba
izv. prof. art. Pavle Zajcev Komorna glazba
nasl. izv. prof.Peljhan Vlatka Komorna glazba
nasl. doc. Zita Varga Komorna glazba
nasl. doc. Jelena Očić, Komorna glazba
nasl. doc. Martin Krpan Komorna glazba
 
Umjetnički suradnici
Renata Hil, umjet. savjetnik Korepeticija
Petra Gilming, v. umj. sur. Korepeticija
Domagoj Gušćić, v. umj. sur. Korepeticija
Nikolina Ljiljak, umj.sur. Korepeticija
Tibor Naglić, v. umj. sur. Korepeticija
Nadia Varga Modrić, v. umj. sur. Korepeticija
Petra Bugarin, nasl. umj. sur. Korepeticija
umj.sur. Ana Dadić Korepeticija
NASTAVNIK KONTAKT PREDMETI
prof. art. Saša Nestorović – pročelnik odsjeka  e-mail Komorna glazba, Jazz orkestar, Jazz ansambl, Jazz improvizacija 1 i 2
prof. art. Marina Novak Flauta, Srodni instrumenti, Metodika nastave flaute, Upoznavanje flautističke literature, Pedagoška praksa 1 i 2
prof. art.  Karolina Šantl Zupan Flauta, Komorna glazba
nasl. prof. art. Renata Penezić Flauta, Komorna glazba
prof. art. Branko Mihanović  Oboa, Komorna glazba, Srodni instrumenti
nasl. doc. art. Dario Golčić Oboa, Metodika nastave oboe, Pedagoška praksa
prof. art. Milko Pravdić Klarinet, Srodni instrumenti
nasl. izv. prof. art. Davor Reba Klarinet
doc. art. Davorin Brozić Klarinet, Studij orkestralnih dionica, Pedagoška praksa
prof. art. Žarko Perišić  Fagot, Srodni instrumenti, Komorna glazba
Matko Smolčić, nasl. ass. Fagot
prof. art. Dragan Sremec Saksofon, Pedagoška praksa
nasl. doc. Tomislav Žužak Saksofon, Srodni instrumenti, Pedagoška praksa
prof. art. Bánk Harkay– zamjenik pročelnika Rog, Komorna glazba, Srodni instrumenti, Pedagoška praksa
prof. art. Boštjan Lipovšek Rog
prof. art. Dario Teskera Truba, Srodni instrumenti
Mario Lončar
Truba, Pedagoška praksa
prof. art. Šime Vulelija Trombon, Tuba, Komorna glazba, Duhački orkestar, Pedagoška praksa
naslovni izv. prof. art. Mario Šincek Trombon, Srodni instrumenti, Studij orkestrskih dionica, Pedagoška praksa
prof. art. Goran Merčep Komorna glazba, Uvod u studij duhačkih instrumenata
Umjetnički suradnici
Marijana Komljenović, umj. sav. Korepeticija
Linda Mravunac-Fabijanić, umj. sav. Korepeticija
Marina Matolić, umj. sav. Korepeticija
Zrinka Marija Ivančić Cikojević, v. umj. sur. Korepeticija
Roland Grlica, umj. sur. Korepeticija
Tomislav Damjanović, umj. sur. Korepeticija
Ivan Božanić, nasl. umj. sur. Korepeticija
Lucija Dogan, nasl. umj. sur. Korepeticija
NASTAVNIK/SURADNIK KONTAKT KOLEGIJI
dr. sc. Nikolina Matoš, doc., pročelnica odsjeka e-mail Solfeggio B1, B2, B3, B4

Metodika nastave teorijskih glazbenih predmeta

Metodika nastave solfeggia

Pedagoška praksa 1, 2

Uvod u glazbenu umjetnost

Seminar iz povijesti glazbene pedagogije

Ana Čorić, pred.

 

 

Osnove glazbene pedagogije

Glazbena literatura u odgojno-obrazovnom procesu

Glazbeno-pedagoške teme u suvremenom društvu

Glazbena literatura u školi

Uvod u glazbenu umjetnost

Seminar iz povijesti glazbene pedagogije

Ivan Končić, nasl.ass. Priređivanje za ansamble 1, 2

Sviranje partitura C1, C2

Ivor Prajdić, ass.
pedagoški predmeti
mr.sc. Kristina Lučić Andrijanić, nasl. pred. pedagoški predmeti
nasl. doc. Siniša Leopold Tambura 1, 3, 4

Tambure 2

Tamburaški ansambl 1-5

Marko Blašković, nasl. ass.
Franjo Pećarić, nasl. ass.
Veljko Valentin Škorvaga, v. pred. Tambure 1

Tambura 1, 3, 4

Metodika i pedagoška praksa nastave tambure

dr. sc. Marina Đuranović, izv. prof. Didaktika
dr. sc. prof. Daria Tot Didaktika
dr. sc. Diana Olčar, doc. Psihologija odgoja i obrazovanja
Brigita Vilč, nasl. umj. sur. Korepeticija
kontakt predmet/i
Vesna Nicole Klarić, v. pred., voditeljica katedre email Solfeggio C
dr. sc. Danijel Crnković, nasl.doc. Osnove muzikoterapije
Igor Čović, v. pred. Tjelesna i zdravstvena kultura
Snježana Kovač-Bulić, nasl.pred. Tjelesna i zdravstvena kultura
Enisa Hadrović Vojtek, nasl.pred. Engleski jezik
dr. sc. izv. prof. Marko Horvat Glazbena akustika, Elektroakustika i audiotehnika, Snimanje i obrada zvuka
doc.dr.sc. Iva Hraste Sočo Osnovna pravila struke u zimskom semestru, Poduzetnički projekt u kulturi u ljetnom semestru
dr. sc. red. prof. Kristijan Jambrošić,  Snimanje i obrada zvuka

Glazbena akustika

dr. sc. prof. Ivana Keser Battista Likovna kultura
dr. sc. prof. Romana Matanovac Vučković Autorsko pravo u zimskom semestru, Društveno-pravni aspekti glazbe u ljetnom semestru
Nemec Ana, nasl.pred. Njemački jezik 1 i 2
Elvis Penava, nasl.pred. Ritam u jazzu 1 i 2

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram