Upravljanje kvalitetom

Sukladno Pravilniku o sustavu osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu iz 2021. godine nadležna tijela za provođenje postupaka osiguravanja kvalitete su Vijeće akademije i Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom.

Prema Statutu Vijeće Akademije je stručno vijeće Muzičke akademije za pitanja umjetničkog, znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, a čine ga članovi po položaju, predstavnici stalnih zaposlenika u umjetničko-nastavnim, znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima, predstavnici studenata te predstavnik zaposlenika.

Vijeće Akademije donosi odluke o prihvaćanju strategije razvoja, postupaka za osiguravanje kvalitete u svim područjima djelovanja akademije te odluke o mjerama i aktivnostima u okviru sustava kvalitete koje se tiču odobravanja, periodičnog vrednovanja i izmjena studijskih programa kao i programa cjeloživotnog obrazovanja, izmjena unutrašnjeg ustroja Akademije i ustroja radnih mjesta sukladno potrebama nastavne i znanstvenoistraživačke djelatnosti, o dodatnim uvjetima za umjetničko-nastavna, znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička radna mjesta.

Vijeće Akademije osniva Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom te imenuje predsjednika i članove Povjerenstva. Prilikom reakreditacijskih postupaka i postupaka vanjskog vrednovanja Vijeće može imenovati radnu skupinu za izradu samoanalize i provođenje postupaka evaluacije.

Povjerenstvo čini sedam članova: nadležan prodekan, dva predstavnika nastavnika iz umjetničkog područja, predstavnik nastavnika iz znanstvenog područja, predstavnik asistenata, predstavnik studenata i tajnik.

Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom organizira, koordinira i provodi postupke ocjene rada nastavnika (studentska anketa) i studijskih programa (izlazne ankete o studiju), izvještava Vijeće o rezultatima te predlaže mjere za poboljšanje kvalitete nastave. Ono predlaže Vijeću godišnji i dugoročni plan aktivnosti te ima obavezu podnositi godišnje izvješće o svom djelovanju.

Zadaća Povjerenstva je i da prati i predlaže Vijeću Akademije razvoj unutarnjih mehanizama osiguravanja i unapređivanja kvalitete na razini Akademije, posebice s obzirom na sljedeće elemente: samovrednovanje, razvijanje indikatora/pokazatelja kvalitete, sudjelovanje studenata u praćenju kvalitete provedbe studijskih programa, istraživanje uspješnosti studiranja te razine općih i specifičnih kompetencija studenata ostvarenih na studijskim programima, istraživanje kompetentnosti nastavnog osoblja, unapređenje nastavne djelatnosti, razvoj programa cjeloživotnog obrazovanja, usavršavanje sveučilišnih nastavnika te administrativnog i tehničkog osoblja, , definiranje i sistematizacija radnih mjesta i dr.

 

Povjerenstvo za kvalitetu, kako se do donošenja Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu 2011. godine zvalo tročlano povjerenstvo, izradilo je navedeni pravilnik temeljem Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu te i predložilo Vijeću akademije njegovo usvajanje. Vijeće je 2012 godine usvojilo Priručnik za osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Zagrebu kao dokument temeljem kojeg se provode postupci osiguravanja kvalitete na Muzičkoj akademiji, a Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu revidiran je 2021. 

Temeljem odredbi sveučilišnog Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete Povjerenstvo za osiguravanja kvalitete izrađuje Plan aktivnosti za područje osiguravanja kvalitete sastavnice za svaku akademsku godinu te ga kao i Godišnje izvješće o sustavu osiguravanja kvalitete predstavlja Vijeću akademije. 

Redovite sjednice Povjerenstva za upravljanje kvalitetom, njih četiri godišnje imaju zadaću pripremiti, raspraviti odnosno dopuniti dokumente koji se predlažu vijeću. Povjerenstvo analizira podatke i raspravlja o rezultatima tzv. izlaznih studentskih anketa, ukazuje na probleme te predlaže mjere za poboljšanje Vijeću akademije. 

Odlukom Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje u akademskoj godini 2014./2015. započet je prvi ciklus reakreditacije Muzičke akademije. U postupku reakreditacije izrađeni su sljedeći dokumenti: Vizija i misija Muzičke akademije (ožujak 2015.), SWOT analiza (travanj 2015), Samoanaliza (svibanj 2015). U listopadu 2015. godine usvojena je Politika osiguravanja kvalitete na Muzičkoj akademiji. Tijekom izrade Samoanalize održano je nekoliko tematskih sjednica Vijeća akademije s ciljem upoznavanja članova Vijeća s postupcima vezanim uz reakreditaciju. Svi ovi dokumenti prošli su raspravu među svim djelatnicima akademije. 

Reakreditacijski posjet proveden je u svibnju 2016., a akreditacijske preporuke izdane su 8. 2. i 5. 4. 2017. Ishodi vrednovanja dostupni su u kartici Reakreditacija i na stranici https://www.azvo.hr/hr/vrednovanja/postupci-vrednovanja-u-visokom-obrazovanju/reakreditacija-visokih-ucilista/rezultati-vrednovanja-rvu. 

Drugi ciklus reakreditacije započet je odlukom Akreditacijskoga savjeta AZVO-a o planu reakreditacijskih postupaka u 2022. godini. Reakreditacijski je posjet zakazan za studeni 2022. 

STRATEGIJA MUZIČKE AKADEMIJE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 2022. – 2027.

ISTRAŽIVAČKA STRATEGIJA MUZIČKE AKADEMIJE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 2022. – 2027.

PRAVILNIK O SUSTAVU UPRAVLJANJA KVALITETE MUZIČKE AKADEMIJE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU


POLITIKA OSIGURAVANJA KVALITETE NA MA


  PRIRUČNIK ZA OSIGURAVANJE KVALITETE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU


GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2021./2022.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2020./2021.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2019./2020.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2018./2019.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2017./2018.


PLAN AKTIVNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE SASTAVNICE za akademsku godinu: 2022./2023.

PLAN AKTIVNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE SASTAVNICE za akademsku godinu: 2021./2022.

PLAN AKTIVNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE SASTAVNICE za akademsku godinu: 2020./2021.

PLAN AKTIVNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE SASTAVNICE za akademsku godinu: 2019./2020.

PLAN AKTIVNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE SASTAVNICE za akademsku godinu: 2018./2019.

PLAN AKTIVNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE SASTAVNICE za akademsku godinu: 2017./2018.


Izvješće o provedenoj anketi za procjenu nastavnika Studentsko vrjednovanje nastave ljetni semestar 2018./2019.

Izvješće o provedenoj anketi za procjenu nastavnika Studentsko vrjednovanje nastave ljetni semestar 2016./2017.


PODACI O ZAPOŠLJAVANJU ZAVRŠENIH STUDENATA 2018.-2021.

Analiza prolaznosti i stope odustajanja (2017. – 2021.)

 

 

Članovi Povjerenstva za upravljanje kvalitetom sastavnice:

1. doc. dr. sc. Sanja Kiš Žuvela, predsjednica

2. Dejan Elveđi, dipl. iur.

3. prof. art. István Römer

4. prof. dr. sc. Dalibor Davidović

5. prof. art. Ante Knešaurek

6. Luis Camacho Montealegre, asist.

7. Magda Galić, studentica / predsjednik/ca studentskog zbora

 

Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija vrednovana je na temelju Plana reakreditacije visokih učilišta u 2022. godini. Reakreditacijski postupak provela je Agencija za znanost i visoko obrazovanje; započeo je preliminarnim posjetom visokom učilištu 7. studenog 2022., a završio 18. siječnja 2024. izdavanjem pisma očekivanja s rokom otklanjanja nedostataka od tri godine. U tijeku je izrada akcijskog plana za otklanjanje nedostataka koji je dostupan za raspravu studentima i djelatnicima Muzičke akademije do 27. lipnja 2024. na poveznici https://sites.google.com/muza.hr/javne-rasprave/home.

Dokumentacija iz I. i II. ciklusa reakreditacije dostupna je na donjim poveznicama.

 

REZULTATI VREDNOVANJA 2016.-2017.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram