Upravljanje kvalitetom

Sukladno Pravilniku o sustavu osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu iz 2011. godine nadležna tijela za provođenje postupaka osiguravanja kvalitete su Vijeće akademije i Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom.

Prema Statutu Vijeće Akademije je stručno vijeće Muzičke akademije za pitanja umjetničkog, znanstvenog, nastavnog i stručnog rada. Trenutno broji 43 članova, a čine članovi po položaju, predstavnici stalnih zaposlenika u umjetničko-nastavnim, znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima, predstavnici studenata, njih 5, te predstavnik zaposlenika.

Vijeće Akademije donosi odluke o prihvaćanju strategije razvoja, postupaka za osiguravanje kvalitete u svim područjima djelovanja akademije te odluke o mjerama i aktivnostima u okviru sustava kvalitete koje se tiču odobravanja, periodičnog vrednovanja i izmjena studijskih programa kao i programa cjeloživotnog obrazovanja, izmjena unutrašnjeg ustroja Akademije i ustroja radnih mjesta sukladno potrebama nastavne i znanstvenoistraživačke djelatnosti, o dodatnim uvjetima za umjetničko-nastavna, znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička radna mjesta.

Vijeće Akademije osniva Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom te imenuje predsjednika i članove Povjerenstva. Prilikom reakreditacijskih postupaka i postupaka vanjskog vrednovanja Vijeće može imenovati radnu skupinu za izradu samoanalize i provođenje postupaka evaluacije.

Povjerenstvo čini sedam članova: nadležan prodekan, dva predstavnika nastavnika iz umjetničkog područja, predstavnik nastavnika iz znanstvenog područja, predstavnik asistenata, predstavnik studenata i tajnik.

Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom organizira, koordinira i provodi postupke ocjene rada nastavnika (studentska anketa) i studijskih programa (izlazne ankete o studiju), izvještava Vijeće o rezultatima te predlaže mjere za poboljšanje kvalitete nastave. Ono predlaže Vijeću godišnji i dugoročni plan aktivnosti te ima obavezu podnositi godišnje izvješće o svom djelovanju.

Zadaća Povjerenstva je i da prati i predlaže Vijeću Akademije razvoj unutarnjih mehanizama osiguravanja i unapređivanja kvalitete na razini Akademije, posebice s obzirom na sljedeće elemente: samovrednovanje, razvijanje indikatora/pokazatelja kvalitete, sudjelovanje studenata u praćenju kvalitete provedbe studijskih programa, istraživanje uspješnosti studiranja te razine općih i specifičnih kompetencija studenata ostvarenih na studijskim programima, istraživanje kompetentnosti nastavnog osoblja, unapređenje nastavne djelatnosti, razvoj programa cjeloživotnog obrazovanja, usavršavanje sveučilišnih nastavnika te administrativnog i tehničkog osoblja, , definiranje i sistematizacija radnih mjesta i dr.

 

Povjerenstvo za kvalitetu, kako se do donošenja Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu 2011. godine zvalo tročlano povjerenstvo, izradilo je navedeni pravilnik temeljem Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu te i predložilo Vijeću akademije njegovo usvajanje. Vijeće je 2012 godine usvojilo Priručnik za osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Zagrebu kao dokument temeljem kojeg se provode postupci osiguravanja kvalitete na Muzičkoj akademiji.

Odlukom Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje u akademskoj godini 2014./2015. započet je postupak reakreditacije Muzičke akademije. U postupku reakreditacije izrađeni su sljedeći dokumenti: Vizija i misija Muzičke akademije (ožujak 2015.), SWOT analiza (travanj 2015), Samoanaliza (svibanj 2015). U listopadu 2015. godine usvojena je Politika osiguravanja kvalitete na Muzičkoj akademiji. Tijekom izrade Samoanalize održano je nekoliko tematskih sjednica Vijeća akademije s ciljem upoznavanja članova Vijeća s postupcima vezanim uz reakreditaciju. Svi ovi dokumenti prošli su raspravu među svim djelatnicima akademije.

Reakreditacijski postupak još nije završen u cijelosti. Posjet stručnog povjerenstva zakazan je za svibanj 2016. godine.

Temeljem odredbi sveučilišnog Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete Povjerenstvo za osiguravanja kvalitete izrađuje Plan aktivnosti za područje osiguravanja kvalitete sastavnice za svaku akademsku godinu te ga kao i Godišnje izvješće o sustavu osiguravanja kvalitete predstavlja Vijeću akademije.

Redovite sjednice Povjerenstva za upravljanje kvalitetom, njih četiri godišnje imaju zadaću pripremiti, raspraviti odnosno dopuniti dokumente koji se predlažu vijeću. Povjerenstvo analizira podatke i raspravlja o rezultatima tzv. izlaznih studentskih anketa, ukazuje na probleme te predlaže mjere za poboljšanje Vijeću akademije.

  PRIRUČNIK ZA OSIGURAVANJE KVALITETE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

  GODIŠNJE IZVIJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI (MUZIČKA AKADEMIJA)

  PLAN AKTIVNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE SASTAVNICE ZA AK.GOD.: 2015./2016.

Izvješće o provedenoj anketi za procjenu nastavnika Studentsko vrjednovanje nastave ljetni semestar 2016./2017.

red.prof.art. Milan Čunko

izv.prof.dr.sc. Dalibor Davidović

izv.prof.art. Ante Knešeurek

red.prof.art. Marina Novak

dr.sc. Nikolina Matoš, doc.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube