Upravljanje kvalitetom

Sukladno Pravilniku o sustavu osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu iz 2011. godine nadležna tijela za provođenje postupaka osiguravanja kvalitete su Vijeće akademije i Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom.

Prema Statutu Vijeće Akademije je stručno vijeće Muzičke akademije za pitanja umjetničkog, znanstvenog, nastavnog i stručnog rada. Trenutno broji 43 članova, a čine članovi po položaju, predstavnici stalnih zaposlenika u umjetničko-nastavnim, znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima, predstavnici studenata, njih 5, te predstavnik zaposlenika.

Vijeće Akademije donosi odluke o prihvaćanju strategije razvoja, postupaka za osiguravanje kvalitete u svim područjima djelovanja akademije te odluke o mjerama i aktivnostima u okviru sustava kvalitete koje se tiču odobravanja, periodičnog vrednovanja i izmjena studijskih programa kao i programa cjeloživotnog obrazovanja, izmjena unutrašnjeg ustroja Akademije i ustroja radnih mjesta sukladno potrebama nastavne i znanstvenoistraživačke djelatnosti, o dodatnim uvjetima za umjetničko-nastavna, znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička radna mjesta.

Vijeće Akademije osniva Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom te imenuje predsjednika i članove Povjerenstva. Prilikom reakreditacijskih postupaka i postupaka vanjskog vrednovanja Vijeće može imenovati radnu skupinu za izradu samoanalize i provođenje postupaka evaluacije.

Povjerenstvo čini sedam članova: nadležan prodekan, dva predstavnika nastavnika iz umjetničkog područja, predstavnik nastavnika iz znanstvenog područja, predstavnik asistenata, predstavnik studenata i tajnik.

Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom organizira, koordinira i provodi postupke ocjene rada nastavnika (studentska anketa) i studijskih programa (izlazne ankete o studiju), izvještava Vijeće o rezultatima te predlaže mjere za poboljšanje kvalitete nastave. Ono predlaže Vijeću godišnji i dugoročni plan aktivnosti te ima obavezu podnositi godišnje izvješće o svom djelovanju.

Zadaća Povjerenstva je i da prati i predlaže Vijeću Akademije razvoj unutarnjih mehanizama osiguravanja i unapređivanja kvalitete na razini Akademije, posebice s obzirom na sljedeće elemente: samovrednovanje, razvijanje indikatora/pokazatelja kvalitete, sudjelovanje studenata u praćenju kvalitete provedbe studijskih programa, istraživanje uspješnosti studiranja te razine općih i specifičnih kompetencija studenata ostvarenih na studijskim programima, istraživanje kompetentnosti nastavnog osoblja, unapređenje nastavne djelatnosti, razvoj programa cjeloživotnog obrazovanja, usavršavanje sveučilišnih nastavnika te administrativnog i tehničkog osoblja, , definiranje i sistematizacija radnih mjesta i dr.

 

Povjerenstvo za kvalitetu, kako se do donošenja Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu 2011. godine zvalo tročlano povjerenstvo, izradilo je navedeni pravilnik temeljem Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu te i predložilo Vijeću akademije njegovo usvajanje. Vijeće je 2012 godine usvojilo Priručnik za osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Zagrebu kao dokument temeljem kojeg se provode postupci osiguravanja kvalitete na Muzičkoj akademiji.

Odlukom Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje u akademskoj godini 2014./2015. započet je postupak reakreditacije Muzičke akademije. U postupku reakreditacije izrađeni su sljedeći dokumenti: Vizija i misija Muzičke akademije (ožujak 2015.), SWOT analiza (travanj 2015), Samoanaliza (svibanj 2015). U listopadu 2015. godine usvojena je Politika osiguravanja kvalitete na Muzičkoj akademiji. Tijekom izrade Samoanalize održano je nekoliko tematskih sjednica Vijeća akademije s ciljem upoznavanja članova Vijeća s postupcima vezanim uz reakreditaciju. Svi ovi dokumenti prošli su raspravu među svim djelatnicima akademije.

Reakreditacijski postupak još nije završen u cijelosti. Posjet stručnog povjerenstva zakazan je za svibanj 2016. godine.

Temeljem odredbi sveučilišnog Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete Povjerenstvo za osiguravanja kvalitete izrađuje Plan aktivnosti za područje osiguravanja kvalitete sastavnice za svaku akademsku godinu te ga kao i Godišnje izvješće o sustavu osiguravanja kvalitete predstavlja Vijeću akademije.

Redovite sjednice Povjerenstva za upravljanje kvalitetom, njih četiri godišnje imaju zadaću pripremiti, raspraviti odnosno dopuniti dokumente koji se predlažu vijeću. Povjerenstvo analizira podatke i raspravlja o rezultatima tzv. izlaznih studentskih anketa, ukazuje na probleme te predlaže mjere za poboljšanje Vijeću akademije.

  PRIRUČNIK ZA OSIGURAVANJE KVALITETE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU


GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2020./2021.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2019./2020.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2018./2019.

 


PLAN AKTIVNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE SASTAVNICE za akademsku godinu: 2021./2022.

PLAN AKTIVNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE SASTAVNICE za akademsku godinu: 2020./2021.

PLAN AKTIVNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE SASTAVNICE za akademsku godinu: 2019./2020.


Izvješće o provedenoj anketi za procjenu nastavnika Studentsko vrjednovanje nastave ljetni semestar 2018./2019.

Izvješće o provedenoj anketi za procjenu nastavnika Studentsko vrjednovanje nastave ljetni semestar 2016./2017.


PODACI O ZAPOŠLJAVANJU ZAVRŠENIH STUDENATA

Analiza prolaznosti i stope odustajanja (2017. – 2021.)

 

 

Članovi Povjerenstva za upravljanje kvalitetom sastavnice:

1. doc. dr. sc. Sanja Kiš Žuvela, predsjednica

2. Dejan Elveđi, dipl. iur.

3. prof. art. Milan Čunko

4. prof. dr. sc. Dalibor Davidović

5. izv. prof. art. Ante Knešaurek

6. dr. sc. Jelka Vukobratović, asist.

7. Janko Franković, student

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube