Upisi

 


 AKADEMSKI KALENDAR – DATUMI ODRŽAVANJA ISPITA PROVJERA


INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJISVI KANDIDATI MORAJU SE PRIJAVITI U SUSTAV WWW.POSTANI-STUDENT.HR KAKO BI SE KVALIFICIRALI ZA POSTUPAK PROVJERE NA MUZIČKOJ AKADEMIJI (odnosi se i na strance i na mlađe kandidate).

SVI KANDIDATI TAKOĐER SU SE OBVEZNI PRIJAVITI SE ZA PROVJERU DODATNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI STUDENTSKOJ SLUŽBI MUZIČKE AKADEMIJE na e-adresu upisi@muza.hr, na koju treba poslati OBRAZAC PRIJAVE ZA POSTUPAK PROVJERE (odnosi se i na strance i na mlađe kandidate).

ZAHTJEVI NA PRIJEMNOM ISPITU – PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU RANG-LISTE ZA UPIS U PRVU GODINU INTEGRIRANIH STUDIJA

ODLUKA O UVJETIMA UPISA DRUGOG STUDIJSKOG PROGRAMA ZA STUDENTE KOJI TRENUTNO VEĆ STUDIRAJU JEDAN ILI VIŠE STUDIJSKIH PROGRAMA

OBRAZAC PRIJAVE ZA POSTUPAK PROVJERE

 

KANDIDATI  KOJI SU ČETVEROGODIŠNJE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE ZAVRŠILI PRIJE 2010. GODINE nemaju obvezu polaganja državne mature. Moraju se prijaviti (evidentirati) u sustavu državne mature (vidjeti upute u brošuri na adresi www.ncvvo.hr (državna matura i prijave za upis na studijske programe).

Napomena: studenti koji nisu polagali državnu maturu na popisu će biti rangirani iza kandidata koji su polagali državnu maturu. Na tom će popisu će kandidati imati 0 bodova što ih ne treba zbunjivati, a umjesto na rezultatima državne mature, njihov poredak na rang-listi temeljit će se na prosjeku ocjena iz srednje škole.

MLAĐI KANDIDATI koji u šk. god. 2020./2021. neće završiti općeobrazovni srednjoškolski program prijavu obavljaju  u sustavu postani-student.hr

putem posebne kategorija prijave „Kandidat koji je završio srednje obrazovanje u Republici Hrvatskoj prije 2010. godine“ koju je potrebno odabrati prilikom prijave u sustav.

Pritom u rubrici Nadareni učenik s direktnim upisom na umjetničke akademije treba staviti kvačicu.

Takve kandidate u sustav Postani student prijavljuje Studentska referada nakon što zaprimi njihove prijave za upis u 1. godinu studija.

Zahtjev se šalje do zadnjeg dana za dostavu dokumentacije, kako za ljetni, tako i za jesenski rok (rokovi za dostavu dokumentacije za ljetni i jesenski upisni rok dostupni su u kalendaru), a ako je visoko učilište odredilo raniji rok za prijavu studija, zahtjev je potrebno poslati Središnjemu prijavnom uredu zaključno s tim datumom.

(upute za postupak prijave na mrežnoj stranici postani-student.hr preuzete su sa stranice studij.hr – česta pitanja – XI.Mlađi kandidati za prijavu na umjetničke akademije)

Strani državljani dužni su dostaviti dokaz o državljanstvu do roka za prijavu studija koji je vidljiv na mrežnoj stranici postani student prilikom pretraživanja studijskih programa.

SPU, studij.hr – česta pitanja (XI.)

 

Muzička akademija unosi potvrdu za odabrani studijski program sukladno prijavama pravovremeno dostavljenim studentskoj službi na e-adresu upisi@muza.hr. Kandidati koji nisu pravodobno poslali prijavu studentskoj službi neće moći pristupiti postupku provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti jer u sustav za njih nije unesen odabrani smjer studija.

Studijski programi i uvjeti upisa na pojedine studijske programe dani su na https://www.postani-student.hr/Ucilista/Default.aspx

Za dodatne informacije u vezi postupka prijave možete se obratiti studentskoj službi (referadi) ili prodekanu za nastavu.


 

 AKADEMSKI KALENDAR – DATUMI ODRŽAVANJA ISPITA PROVJERA

 

 Sve ostale obavijesti mogu se dobiti u studentskoj službi Akademije, Trg Republike Hrvatske 12 ili na telefon (01) 4826 808 ili slanjem upita na e-mail 


Pravo upisa u višu godinu studija (pravilnik o studiranju MA, članak 10.)

(1) Pristupnik koji je izgubio status studenta na Akademiji može molbom zatražiti ponovni upis na Akademiju. Molba se, s obzirom na kapacitet Akademije, odobrava odlukom Vijeća Akademije, na prijedlog pročelnika, pod uvjetom da pristupnik položi prijemni ispit.

(2) Student s druge istovrsne domaće ili inozemne ustanove može nastaviti preddiplomski studij na Akademiji nakon stečenih 60 ECTS bodova, ako to dozvoljava kapacitet Akademije te ako položi prijemni ispit. Odluku o prijelazu donosi Vijeće Akademije, na prijedlog pročelnika.

(3) Ako u studijskom programu studenta iz stavka 1. i 2. ovoga članka ima značajnijih razlika, povjerenstvo može predložiti upis razlikovnih predmeta.

(4) O priznavanju ostvarenih ECTS bodova, odluku donosi Akademija, na prijedlog ECTS koordinatora Akademije.

(5) Pristupnici s inozemnih visokih učilišta moraju prethodno završiti postupak akademskog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.

 

(pravilnik o studiranju MA ,članak 12)

(1) Prijemni postupak za upis u višu godinu studija sastoji se od prijemnog ispita i vrednovanja uspjeha postignutog u prethodnom dijelu studija, priznavanjem ECTS bodova. Prijave se primaju u ljetnom roku (do 1. lipnja tekuće akademske godine), a prijemni postupak se provodi u jesenskom roku (rujan).

(2) U postupku priznavanja ranije stečenih ECTS bodova uzimaju se u obzir vrsta studija, sadržaj i satnica predmeta, broj ECTS bodova i druge okolnosti važne za priznavanje te se izdaje odluka o priznavanju predmeta iz dosadašnjeg studija valoriziranog prema studijskim programima Akademije.

(3) Ako neki predmet položen na matičnom učilištu po svom sadržaju i opsegu  približno odgovara predmetu iz studijskog programa Akademije, nadležno tijelo Akademije u dogovoru s predmetnim nastavnikom može priznati ispit u cjelini ili odrediti razlikovne obveze prelaznika.

 

Hodogram prijave i upisa u višu godinu studija

 1. do 1.6. tekuće ak. godine. Prijave u referadi s odgovarajućom dokumentacijom
 2. sjednica VA u lipnju Odluka o pristupu i uvjetima prijemnog ispita na vijeću akademije
 3. do 1.7. tekuće ak.godine Obavijest kandidatima
 4. Prijemni ispiti prema posebnom popisu
 5. sjednica VA u rujnu Verifikacija na Vijeću akademije
 6. rujan – upisni rok za studente viših godina Upisi zajedno s ostalim studentima viših godina

 

Prijavi se prilažu:

 1. ispunjen obrazac prijave
 2. životopis s opisom dosadašnjeg školovanja i umjetničke djelatnosti (koncerti, nagrade)
 3. prijepis ocjena (ili kopija indeksa) iz dosadašnjeg studija
 4. završna svjedodžba četverogodišnje srednje škole/ potvrda o položenim ispitima Državne mature (kopija)
 5. kopija putnog lista / domovnice
 6. za izvođačke studije – DVD snimka kraćeg solističkog recitala od 15 do 25 min – ne zamjenjuje prijemni ispit
 7. za studij kompozicije – partiture skladbi (poželjno uz zvučni zapis) izrađenih tijekom dosadašnjeg razdoblja studiranja
 8. potvrda o uplati troškova prijemnog postupka (500 kn)

Prijave kandidata razmatra Vijeće akademije te ovisno o kapacitetu pojedinog studijskog programa /smjera odobrava pokretanje prijemnog postupka. Kandidati će najkasnije do 1.7. tekuće akademske godine primiti obavijest o odluci Vijeća s detaljnim uputama o terminu i sadržaju prijemnog ispita koji se odvija jesenskom roku prijemnih ispita (početkom rujna tekuće ak. godine) te ostalim potrebnim preduvjetima.

Kandidati koji dolaze s drugih domaćih i stranih visokih učilišta dužni su nakon primitka obavijesti pokrenuti postupak priznavanja razdoblja studiranja pri Uredu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu: http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/akademsko-priznavanje-inozemnih-visokoskolskih-kvalifikacija/

Prijave se šalju na: adresa za poštanske pošiljke: Muzička akademija, Trg Republike Hrvatske 12,10000 Zagreb elektronička adresa: upisi@muza.hr, fax:+385 1 4872 380 ili donijeti osobno u Studentsku službu, Trg Republike Hrvatske 12,10000 Zagreb

Dodatne obavijesti mogu se dobiti u Studentskoj službi: tel. +385 1 4826 808 Elektronička adresa: upisi@muza.hr

Podaci za uplatu: MUZIČKA AKADEMIJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, 10000 ZAGREB, TRG Republike Hrvatske 12, HRVATSKA BANK: PRIVREDNA BANKA ZAGREB, Račkoga 6 | SWIFT CODE (BIC): PBZGHR2X | IBAN: HR50 2340 0091 1001 5916 7 (kn) U rubriku “poziv na broj” upisati OIB pristupnika.

AKADEMSKI KALENDAR – POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJI

 SPECIJALISTIČKI STUDIJ
 
Specijalistički studij može upisati pristupnik koji je završio diplomski studij i stekao akademski naziv magistar muzike (mag.art) kao i pristupnik koji je završio dodiplomski studij prema ranijim  propisima i stekao stručni naziv akademski muzičar. 
Pristupnik je dužan položiti prijemni ispit koji se sastoji od praktičnog dijela (recitala*) te  predstavljanja teme stručne specijalističke radnje.
Pristupnik koji je diplomu stekao u inozemstvu dužan je prethodno obaviti postupak za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.Strani državljani upisuju se na studij pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani.
  
Upis na specijalistički studij provodi se na temelju javnog natječaja. Natječaj se, u pravilu, raspisuje dva puta u akademskoj godini (lipanj i prosinac) i oglašava se na internetskoj stranici Akademije.
Vijeće Akademije donosi konačnu odluku o izvođenju specijalističkog studija za koji je raspisan javni natječaj, ako utvrdi da postoji dovoljan broj pristupnika koji ispunjavaju uvjete za upis.
Pristupnik je dužan podnijeti prijavu na natječaj za upis na specijalistički studij u roku utvrđenom u natječaju.
Uz prijavu, pristupnik je dužan priložiti:
 1. diplomu;
 2. domovnicu ili presliku putne isprave (za strane državljane);
 3. životopis s naglaskom na umjetničku i stručnu djelatnost;
 4. potvrdu o upladenoj pristojbi za troškove prijemnog postupka;
 5. popis pripremljenih skladbi za izvođenje na prijemnom ispitu;
 6. uvjerenje o znanju jednog svjetskog jezika.
Traženi dokumenti se kod prijave mogu dostaviti u presliku, a kod upisa se moraju predočiti originali.
Prije održavanja prijemnog ispita pristupnik mora obaviti konzultacije s voditeljem specijalističkog studija i predloženim mentorom. Pristupnik se pismeno obavještava o rezultatu prijave na specijalistički studij.Pristupnik čija prijava za upis nije prihvadena, može 7 dana od dana primitka obavijesti ili objave na oglasnoj ploči, podnijeti prigovor Povjerenstvu za poslijediplomske studije.S pristupnikom koji ostvari pravo na upis specijalističkog studija sklapa se Ugovor o studiranju.Ugovorom se utvrđuje status studenta, Plan studiranja, visina školarine i ostalih troškova specijalističkog studija, te ostala prava i obveze ugovornih strana.

UMJETNIČKO USAVRŠAVANJE:
 

Natječaj za upis u program umjetničkog usavršavanja u pravilu se raspisuje dva puta godišnje s rokom prijave do 30. 9. odn. 31. 1. za upis u zimski odnosno ljetni semestar tekuće akademske godine. 

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati koji su završili diplomski studij i stekli stručni naziv magistar muzike (mag.mus.) kao i kandidati koji su završili dodiplomski studij prema ranijim propisima. Kandidati koji su diplomu stekli u inozemstvu dužni su prethodno obaviti akademsko priznanje inozemne obrazovne kvalifikacije. 

Izbor kandidata za usavršavanje obavlja se na prijemnom ispitu. Kandidati su dužni položiti prijemni ispit koji se sastoji od izvedbe kraćeg solističkog programa*** odnosno od predstavljanja kompozicija***. U prijemni ispit ulazi i obavezni konzultativni razgovor s predstojnikom Odsjeka. Klavirsku pratnju na ispitu kandidati osiguravaju sami.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube