Glazbena informatika 1

1. OPĆE INFORMACIJE
1.1. Nositelj predmeta red.prof.Srđan Dedić, 1.6. Godina studija 1
1.2. Naziv predmeta

Glazbena informatika 1

1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 4 (2+2)
1.3. Suradnici 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje) P30
1.4. Studijski program (preddiplomski, diplomski, integrirani) integrirani 1.9. Očekivani broj studenata na predmetu 36
1.5. Status predmeta obvezni 1.10. Razina primjene e-učenja (1, 2, 3 razina), postotak izvođenja predmeta on line (maks. 20%)  1
2. OPIS PREDMETA
2.1. Ciljevi predmeta Upoznavanje s raznim glazbenim računalnim programima i elektroničkim instrumentima. Osnove MIDI protokola. Upoznavanje i rad s MIDI/audio sekvencerom. Upoznavanje i rad s programom za notaciju

 

2.2. Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet
2.3. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet doprinosi Po završetku studija student:

je sposoban koristiti računalnu tehnologiju kao pomoćno sredstvo u stvaranju, prezentiranju i tiskovnom oblikovanju svojih radova;

posjeduje znanja o tome kako tehnologija služi glazbi i glazbenom stvaralaštvu;

ima u potpunosti razvijenu sposobnost učenja, samomotivacije i samostalnost u djelovanju

ima razvijenu sposobnost kreativnoga mišljenja, rješavanja problema i rada u novim i promijenjenim okolnostima;

2.4. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja) Poznavanje osnova MIDI protokola te osnovnih karakteristika elektroničkih instrumenata.

Poznavanje komponenti MIDI/audio sekvencera na razini potrebnoj za pohađanje predmeta ‘Glazbena informatika 2’. Poznavanje programa za notaciju na razini da studenti mogu upisati kompleksnu klavirsku skladbu te je pripremiti za tisak.

 

2.5. Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

 

 

 

01. Uvod u glazbenu informatiku: veza glazbe i računala / Vrste glazbenih računalnih programa

02. Povijest elektroničkih instrumenata

03. Suvremeni elektronički instrumenti / Plug-ini

04. Osnove MIDI protokola

05. Uvod u program ‘Sibelius’ / Unos notnog teksta s MIDI klavijature

06. Unos notnog teksta s MIDI klavijature

07. Unos notnog teksta s MIDI klavijature

08. Promjena ključeva, mjere, predznaka

09. Formatiranje nepravilnih ritamskih promjena

10. Unos dva glasa u jednom crtovlju

11. Unos lukova, dinamičkih i tekstualnih oznaka

12. Predudari / Globalno i pojedinačno mijenjanje gredica

13. Naprednije funkcije prijeloma partiture

14. Naprednije funkcije prijeloma partiture

15. Kolokvij

16. Uvod u program ‘Cubase’ / ‘Project Window’ / ‘Transport Panel’

17. Vrste dionica (Instrument, Audio, MIDI track) / Karakteristike dionice (‘Track inspector’)

18. ‘VST’ instrumenti

19. Rad sa ‘VST’ instrumentima

20. Rad sa ‘VST’ instrumentima

21. Importiranje MIDI dokumenta i pridodavanje instrumentima

22. Manipulacija segmentima (‘Event’-ima) u ‘Project Window’-u

23. Postepeni unos s MIDI-klavijature (‘Step Input’)

24. ‘Key Editor’: Obrada MIDI podataka

25. Kvantizacija, promjena visine i trajanja

26. Mikser: Dinamički balans dionica / Panorama / Ekvalizacija

27. Mikser: Uporaba efekata

28. Mikser: Uporaba efekata / Grupe dionica na jednom potenciometru

29. Eksportiranje Audio i MIDI dokumenta

30. Program ‘Cubase’ rekapitulacija / Uputstva za ispit

2.6. Vrste izvođenja nastave:  predavanja

seminari i radionice

 vježbe 

on line u cijelosti

mješovito e-učenje

terenska nastava

 samostalni  zadaci 

multimedija i mreža 

laboratorij

mentorski rad

       (ostalo upisati)              

2.7. Komentari:
Grupa do 9 studenata (broj radnih mjesta u informatičkoj učionici)
2.8. Obveze studenata Uredno pohađanje nastave, potpuno i savjesno izvršavanje svih obveza iz samostalnog rada.
2.9. Praćenje rada studenata (upisati udio ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS-a odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta): Pohađanje nastave 50% Istraživanje Praktični rad
Eksperimentalni rad Referat       (Ostalo upisati)
Esej Seminarski rad       (Ostalo upisati)
Kolokviji 25% Usmeni ispit       (Ostalo upisati)
Pismeni ispit 25% Projekt       (Ostalo upisati)
2.10.  Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu Na kraju zimskog semestra: pisani kolokvij u vezi sa završenim gradivom. Pismeni i usmeni završni ispit.
2.11.  Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija) Naslov Broj primjeraka u knjižnici Dostupnost putem ostalih medija
Zlatko Tanodi: Osnove elektroničke glazbe, skripta
Prateće uputstva o korištenju programa Audacity
Prateća uputstva o korištenju programa Sibelius
2.12.  Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
2.13.  Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija Osnova za vrednovanje rada pojedinog studenta je njegovo redovito pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, kvaliteta obavljenih zadataka izvan nastave te završni ispit.Muzička akademija će organizirati vrednovanje nastave putem anonimne ankete.
2.14.  Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram