Glazbeni oblici i stilovi B2

1. OPĆE INFORMACIJE
1.1. Nositelj predmeta red. prof. art. Srđan Dedić 1.6. Godina studija 4
1.2. Naziv predmeta Glazbeni oblici i stilovi B2 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 4 (2+2)
1.3. Suradnici doc. art Tomislav Oliver 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje) P60*
1.4. Studijski program (preddiplomski, diplomski, integrirani) integrirani 1.9. Očekivani broj studenata na predmetu 90
1.5. Status predmeta obvezni 1.10. Razina primjene e-učenja (1, 2, 3 razina), postotak izvođenja predmeta on line (maks. 20%)  
2. OPIS PREDMETA
2.1. Ciljevi predmeta Upoznavanje glazbenih oblika, vrsta i tehnika iz razdoblja romantizma (solo-pjesma, simfonijska pjesma, programna glazba, opera, glazbena drama) i 20. stoljeća (glazbene tehnike impresionizma i ekspresionizma; organizirana i slobodna atonalitetnost; dodekafonija; serijalna tehnika; Bartók, Messiaen).
2.2. Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet Položen predmet Glazbeni oblici i stilovi B1.
2.3. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet doprinosi Student:

–        detaljno poznaje elemente glazbe i razumije njihovu interakciju i načela njihove organizacije

–        svjestan je tehnika, formi i zvučnog oblikovanja u glazbenom stvaralaštvu

–        ima razvijenu sposobnost kreativnog mišljenja i rješavanja složenih problema  i snalaženja u novonastalim okolnostima

–        razumije međuodnose i međuzavisnost praktičnog i teorijskog djela studija

2.4. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja) Polaznicima bi pohađanje predmeta trebalo omogućiti stjecanje sljedećih kompetencija:

 

– poznavati osnovna obilježja glazbenih oblika, vrsta i tehnika iz razdoblja klasicizma i romantizma te iz 20. stoljeća

– prepoznati sluhom pojedine glazbene primjere iz ovih razdoblja

– analitički pristupiti glazbi ovoga razdoblja

– samostalno oblikovati kraći pismeni rad

 

2.5. Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

 

 

 

1. UVOD U RAZDOBLJE ROMANTIZMA (teorija)

2. KLAVIRSKE MINIJATURE 19. ST.

– Chopin: Preludiji

3. SOLO PJESMA 19. ST. (teorija)

– Schumann: Dichterliebe

4. – Solo pjesma: Schubert, Strauss

5. KLAVIRSKA SONATA 19. ST.

– Chopin: Sonata u b-molu

6.-7. – Liszt: Sonata u h-molu

8. ORKESTAR 19. ST. (teorija)

– partiturni red / princip rada limenih puhačkih instrumenata s ventilima / specifičnosti notacije za rogove / transponirajući instrumeni / specifičnosti sekcije gudača / problematika praćenja partiture za veliki orkestar

9. PROGRAMNA GLAZBA 19. ST. (teorija)

10. – Berlioz: Fantastična simfonija

11.-12. SIMFONIJSKA PJESMA (teorija)

– Liszt: Les preludes

13. WAGNEROVA REFORMA OPERE (teorija)

– Wagner: Preludij Tristanu i Izoldi

– Wagner: Izoldina smrt

14.-15. SIMFONIJA 19. ST.

– Brahms 1. simfonija

 

—- KOLOKVIJ u zimskom roku —-

 

16.-17. – Strauss: Till Eulenspiegels lustige Streiche

18.-19. DEBUSSY-STILSKE ODLIKE (teorija)

– Debussy: Preludij za poslijepodne jednog fauna

20. – Debussy: Preludiji za klavir

21. – Bartok: 4. gudački kvartet

22. STRAVINSKI-STILSKE ODLIKE (teorija)

– Stravinski: Posvećenje proljeća

23.-24. EKSPRESIONIZAM I ATONALITET (teorija)

– Schönberg: Drei Klavierstücke Op. 11

– Schönberg: Fünf Orchesterstücke Op. 16

– Schönberg: Pierrot Lunaire Op. 21

– Webern: Fünf Canons Op. 16

25.-26. DODEKAFONIJA (teorija)

– Schönberg: Suite für Klavier Op. 25

– Webern: Konzert  Op. 24

– Berg: Lyrische Suite

27. SERIJALNA GLAZBA (teorija)

– Boulez: Structures

28.-29. MESSIAEN-SKLADATELJSKE TEHNIKE (teorija)

– Messiaen: Quatuor pour la fin du temps

– Messiaen: X. Regard de l’Esprit de joie

30. Zaključak, uputstva za ispit

2.6. Vrste izvođenja nastave:  predavanja

seminari i radionice

vježbe 

on line u cijelosti

mješovito e-učenje

terenska nastava

 samostalni  zadaci 

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

       (ostalo upisati)              

2.7. Komentari:
Grupa srednje veličine
2.8. Obveze studenata Uredno pohađanje nastave; aktivnost na satu; izrada seminarskog rada.
2.9. Praćenje rada studenata (upisati udio ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS-a odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta): Pohađanje nastave 20% Istraživanje   Praktični rad  
Eksperimentalni rad   Referat         (Ostalo upisati)  
Esej   Seminarski rad 20%       (Ostalo upisati)  
Kolokviji   Usmeni ispit 30%       (Ostalo upisati)  
Pismeni ispit 30% Projekt         (Ostalo upisati)  
2.10.  Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu Uvjet za pristupanje ispitu je izlaganje seminarskog rada. Ispit se sastoji od pismenog (klauzura u trajanju od 1 sata) i usmenog dijela, pri čemu se od studenta očekuju tri kraće analize glazbenih djela.
2.11.  Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija) Naslov Broj primjeraka u knjižnici Dostupnost putem ostalih medija
Cipra, Milo (1962): Muzički oblici (homofoni), Zagreb. 1 (MA)  
Gieseler, Walter (1975): Komposition im 20. Jahrhundert, Celle. 2 (MA)  
Kohoutek, Ctirad (1984): Tehnika komponovanja u muzici 20. veka, Beograd. 1 (MA)  
Lučić, Franjo (1997): Polifona kompozicija, Zagreb. 5 (MA)  
2.12.   Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)  
2.13.   Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija Osnova za vrednovanje rada pojedinog studenta je njegovo redovito pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, kvaliteta obavljenih zadataka izvan nastave te završni ispit. Muzička akademija će organizirati vrednovanje nastave putem anonimne ankete.
2.14.   Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)  

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube