DIKCIJA

naziv predmeta DIKCIJA

 

šifra predmeta (ISVU)  91573
studijski program/ smjer STUDIJ PJEVANJA godina/1. godina

semestar 1. i 2.

nositelj(i)

doc. dr. sc. Jelena Vlašić Duić

bodovna vrijednost/ECTS 2 (1+1)
satnica P 10 S V 20
suradnici

 

status predmeta ☒obvezni

☐izborni

preduvjeti za upis predmeta   Nema uvjeta.
opis predmeta (cilj)  Usvajanje ispravne artikulacije u izgovoru glasnika hrvatskoga jezika s naglaskom na primjerenu suglasničku dikciju.
ishodi učenja na razini predmeta Student će

– osvijestiti svoj početni izgovorni status

– teorijski i praktično usvojiti fonetske vježbe za glas i izgovor

– opisati osnovne karakteristike anatomije i fiziologije govornih organa

– objasniti karakteristike glasnika hrvatskoga jezika

– uvježbati fonetske sposobnosti: imitaciju, govornu spretnost, preciznost i fluentnost i tako ovladati svojim govornim aparatom

– moći prepoznati i ispraviti odstupanja od standardnog izgovora zbog utjecaja lokalnog idioma

– primijeniti stečena znanja u pjevanju

sadržaj kolegija Analizirat će se izgovor svakoga studenta u govoru i pjevanju. Teorijski i praktično usvojit će se fonetske vježbe koje su preduvjet održavanja normalnoga glasa i dobre dikcije.
literatura

 

Obvezna literatura: 1. Berry, C. (1997). Glumac i glas, Zagreb: AGM. (prevela Antonija Ćutić); 2.  Škarić, I. (2007). Fonetika hrvatskoga književnoga jezika, u (ur. A. Kovačec) Glasovi i oblici hrvatskoga književnoga jezika, Zagreb: Nakladni zavod Globus, str. 37-52; 3.  Varošanec-Škarić, G. (2010). Fonetska njega glasa i izgovora, Zagreb: FF press.

Dopunska literatura: 1. Bakran, J. (1996). Zvučna slika hrvatskoga govora,  Zagreb: IBIS grafika; 2. Horga, D. i Liker, M. (2016). Artikulacijska fonetika, Zagreb: IBIS grafika; 3. Kovačić, G. (2006). Akustična analiza glasa vokalnih profesionalaca, Zagreb: Graphis;  Sundberg, J. (1987). The Science of the Singing Voice. Dekalb, Illinois: Northern Illinois University Press;

obveze studenata  Redovito pohađanje kolegija, aktivno sudjelovanje na vježbama, samostalno izvođenje vježbi uz teorijsko obrazloženje (kolokvij) i primjena naučenoga u pjevačkom nastupu.
način provjere znanja i kriteriji

ocjenjivanja

Tijekom semestra kontinuirano se prati i vrednuje rad studenata:

Pohađanje nastave                   30%

Kolokvij                                    30%

Praktičan rad (vježbe)                40%

Na temelju toga kontinuiranog rada kroz semestar i kolokvija oblikuje se konačna ocjena. Na završni ispit moraju izaći studenti koji su tijekom semestra prikupili 40-60% bodova ili u kolokviju i na vježbama nisu pokazali da su usvojili osnovne ishode učenja kolegija.

Sadržaj kolokvija:

Objasniti funkciju određene vježbe za glas i izgovor te je pokazati. Objasniti primjenu u pjevanju. Vježbe za postizanje govorne fluentnosti. Opisati glasnike hrvatskoga jezika (artikulacijski i akustički). Objasniti odstupanja od standardnoga izgovora zbog utjecaja organskoga govora. Objasniti važnost njege glasa. Navesti karakteristike boje glasa, intenziteta, tona i intonacije.  Opisati osnovne karakteristike anatomije i fiziologije govornih organa.  Objasniti važnost imitacije, govorne spretnosti, preciznosti i fluentnosti.

Sadržaj ispita: Obvezna literatura i jedan naslov (po izboru) iz dopunske literature.

Ocjenjivanje: Ocjena se oblikuje prema postotku bodova: 61%-70% bodova – dovoljan (2); 71%-80% bodova – dobar (3); 81%-90% bodova – vrlo dobar (4); 91%-100% bodova – izvrstan (5).

raspored sati link na raspored

 

učionica 324
termini kolokvija i ispita   kolokvij: zadnji tjedan nastave u svibnju; ispiti u lipnju i rujnu
termini konzultacija
 prema dogovoru
poveznica na web stranicu kolegija http://moodle.srce.hr/
datum ažuriranja   9. srpnja 2016.

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram