FLAUTA

naziv predmeta FLAUTA 1 šifra predmeta (ISVU) 91596
studijski program/ smjer Studij za instrumentaliste smjer: flauta godina /

semestar

1. godina/

1. i 2. semestar

nositelj(i)

 

red.prof.art. Marina Novak

red.prof.art Karolina Šantl Zupan

nasl.izv.prof.art. Renata Penezić

bodovna vrijednost/ECTS 28 (14+14)
satnica P 60 S 15 V
suradnici

 

Marijana Komljenović, v.umj.sur.

Zrinka Ivančić, umj.sur.

Dario Sabol, nasl.umj.sur.

status predmeta ☒obvezni

☐izborni

preduvjeti za upis predmeta položen prijemni ispit
opis predmeta (cilj)

 

Usavršavanje tehnike sviranja flaute, razvijanje slušnih, spoznajnih i izražajnih sposobnosti. Upoznavanje srednje složene  literature za flautu. Osposobljavanje za samostalan rad na novim skladbama, odnosno stvaranje vlastite interpretacije. Upoznavanje karakteristika glavnih stilova.
ishodi učenja na razini predmeta

 

Student će:

–     upoznati i savladati tehnike disanja

–     osvijestiti i unaprijediti produkciju i oblikovanje tona te uspostaviti stabilnost intonacije

–     osvijestiti i unaprijediti tehnike artikulacije te sinkronizacije

–     osvijestiti pravilno držanje tijela i instrumenta, poznavati način prevencije ozljeda

–     upoznati pravila i tehnike vježbanja, usvojiti dobre navike

–     upoznati i savladati tehnike analize i memoriranja glazbenog teksta

–     upoznati repertoar za flautu srednje složenosti,

–     prepoznati povijesni, socijalni i glazbeni kontekst skladbi, realizirati zadanu literaturu s povijesnog i stilskog aspekta,

–     upoznati glavne stilove i stilski izvoditi određenu skladbu,

–     stvarati vlastito mišljenje na temelju sakupljenih informacija i umjeti vrednovati odslušane primjere,

–     sintetizirati stečeno znanje pri stvaranju vlastite interpretacije; imati osobni pristup umjetničkom djelu,

–     izvoditi na javnom nastupu.

sadržaj kolegija

 

Sadržaj se izvodi u otvorenom kurikulumu, dinamikom prilagođenom predznanju i sposobnostima pojedinog studenta.

Obvezni sadržaj predmeta su vježbe disanja, tehničke vježbe, ljestvice, orkestarska sola, etide, skladbe srednje težine različitih stilskih razdoblja i forme.

Tijekom akademske godine student mora apsolvirati najmanje:

–     obveznu literaturu

–     pet kompozicija (odnosno zbirki etida) iz dopunske literature

literatura

 

Obvezna literatura:

M. Moyse: Études et exercices techniques

M. A. Reichert: Tägliche Übungen

J. Andersen: Schule der Virtuosität op.60, I.dio

S. Karg – Elert: 30 caprices op.107

J. S. Bach: Sonata C-dur BWV 1031

G. P. Telemann: Suita u a-molu

L.van Beethoven: Sonata B-dur

G.Fauré: Fantazija op.79

C. Debussy: Syrinx

C. Stamitz: Koncert u G-duru

C. Chaminade: Concertino, op.107

P. Hindemith: Sonata

Dopunska literatura:

Taffanel- Gaubert :17 études journaliéres; P. Jeanjean: Etudes modernes; J. Andersen: 24 Studien op.15 (najmanje 6 etida); A. Piazola: Tango etudes; M. Marais: Les folies d’ Espagne; G. Ph. Telemann: Fantazije (izbor); J. S. Bach: Sonata u Es-duru BWV 1031; Sonata u g – molu BWV 1020; H. Genzmer: 1. ili 2. Sonata; F. Benda: Koncert u e- molu; F. A. Rössler – Rosetti; Koncert u D-Duru i G-duru; J. Ch. Bach: Koncert u D-duru; J. J. Quantz: Koncert u c-molu; Koncert u G-duru; M. Haydn: Koncert u D-duru; J. Haydn: (Hoffmann) Koncert u D-duru; B. Bjelinski: Koncert; B. Godard: Suita op.116; F. Chopin: Varijacije na Rossinijevu temu;  B. Martinu: Scherzo; J. Ibert: Jeux; V. Berdović: Iverje; L. Ganne: Andante et Scherzo; P. Gaubert: Fantazija; F. Kuhlau: Divertissements no.1 – 6

obveze studenata

 

Redovito pohađanje nastave, vježbanje i samostalan rad.

Javni nastupi. Minimalno četiri javno izvedene skladbe u sklopu javnih priredbi.

Praćenje koncerata, seminara i predavanja gostujućih profesora, aktivno sudjelovanje na seminarima.

Slušanje snimki (CD, DVD, multimedija)

Čitanje stručne literature

Polaganje kolokvija iz ljestvica, etida i orkestarskih sola (preduvjet za izlazak na godišnji ispit)

način provjere znanja i kriteriji ocjenjivanja Praćenje rada tijekom cijele godine, javni nastupi, kolokvij, godišnji ispit pred ispitnim povjerenstvom.

Sadržaj kolokvija:

u opsegu od c1(h) do c4, m.m.104 :

–     Durske i molske(harmonijske) ljestvice rastavljene, tonički i subdominantni kvintakordi te dominantni i smanjeni septakord na VII. stupnju u molu razloženi, kromatska ljestvica, male kromatske terce;

–     Etida tehničkog karaktera;

–     Orkestarska sola: J. S. Bach: Božićni oratorij; Muka po Mateju;  L. van Beethoven: 1. simfonija; 3. simfonija; 6. simfonija; J. Brahms: 1. simfonija; G. Bizet: Carmen; F. Mendelssohn: 4. simfonija; C. Gluck: Orfej Ples blaženih duša; M. Ravel: Bolero; I. Stravinski: Petruška; B. Smetana: Prodana nevjesta; S. Prokofjev: Romeo i Julija.

Sadržaj ispita:

–     Ciklično djelo iz obvezne ili dopunske literature

–     Kompozicija po izboru iz obvezne ili dopunske literature

(jedna od kompozicija se izvodi napamet)

Ocjenjivanje:

odličan ( 5 ) – izvrsni rezultati s obzirom na razinu studija, ističu se u pogledu tehnike, interpretacije i težine programa;

vrlo dobar ( 4 ) – nadprosječni rezultati, program srednje težine;

dobar ( 3 )  – solidni rezultati uz prosječne tehničke i muzikalne kvalitete;

dovoljan ( 2 ) – minimalni rezultati, koji omogućavaju nastavak studija;

nedovoljan ( 1 ) – nezadovoljavajući rezultati koji ne omogućavaju nastavak studija.

(kolokvij se ne ocjenjuje brojčano, nego konstatacijom – položen kolokvij)

raspored sati

 

link na raspored učionica 618 (Novak, Šantl Zupan)

527 (Penezić)

termini kolokvija i ispita kolokvij 1. rok 15.12.; orkestarska sola 31.1.;

godišnji ispit: ljetni rok 9.6.

termini konzultacija

 

prema dogovoru
poveznica na web stranicu kolegija Merlin
datum ažuriranja 7.6.2016.
naziv predmeta FLAUTA 2 šifra predmeta (ISVU) 91596
studijski program/ smjer Studij za instrumentaliste smjer: flauta godina /

semestar

1. godina/

1. i 2. semestar

nositelj(i)

 

red.prof.art. Marina Novak

red.prof.art Karolina Šantl Zupan

nasl.izv.prof.art. Renata Penezić

bodovna vrijednost/ECTS 28 (14+14)
satnica P 60 S 15 V
suradnici

 

Marijana Komljenović, v.umj.sur.

Zrinka Ivančić, umj.sur.

Dario Sabol, nasl.umj.sur.

status predmeta ☒obvezni

☐izborni

preduvjeti za upis predmeta položen prijemni ispit
opis predmeta (cilj)

 

Usavršavanje tehnike sviranja flaute, razvijanje slušnih, spoznajnih i izražajnih sposobnosti. Upoznavanje srednje složene  literature za flautu. Osposobljavanje za samostalan rad na novim skladbama, odnosno stvaranje vlastite interpretacije. Upoznavanje karakteristika glavnih stilova.
ishodi učenja na razini predmeta

 

Student će:

–     upoznati i savladati tehnike disanja

–     osvijestiti i unaprijediti produkciju i oblikovanje tona te uspostaviti stabilnost intonacije

–     osvijestiti i unaprijediti tehnike artikulacije te sinkronizacije

–     osvijestiti pravilno držanje tijela i instrumenta, poznavati način prevencije ozljeda

–     upoznati pravila i tehnike vježbanja, usvojiti dobre navike

–     upoznati i savladati tehnike analize i memoriranja glazbenog teksta

–     upoznati repertoar za flautu srednje složenosti,

–     prepoznati povijesni, socijalni i glazbeni kontekst skladbi, realizirati zadanu literaturu s povijesnog i stilskog aspekta,

–     upoznati glavne stilove i stilski izvoditi određenu skladbu,

–     stvarati vlastito mišljenje na temelju sakupljenih informacija i umjeti vrednovati odslušane primjere,

–     sintetizirati stečeno znanje pri stvaranju vlastite interpretacije; imati osobni pristup umjetničkom djelu,

–     izvoditi na javnom nastupu.

sadržaj kolegija

 

Sadržaj se izvodi u otvorenom kurikulumu, dinamikom prilagođenom predznanju i sposobnostima pojedinog studenta.

Obvezni sadržaj predmeta su vježbe disanja, tehničke vježbe, ljestvice, orkestarska sola, etide, skladbe srednje težine različitih stilskih razdoblja i forme.

Tijekom akademske godine student mora apsolvirati najmanje:

–     obveznu literaturu

–     pet kompozicija (odnosno zbirki etida) iz dopunske literature

literatura

 

Obvezna literatura:

M. Moyse: Études et exercices techniques

M. A. Reichert: Tägliche Übungen

J. Andersen: Schule der Virtuosität op.60, I.dio

S. Karg – Elert: 30 caprices op.107

J. S. Bach: Sonata C-dur BWV 1031

G. P. Telemann: Suita u a-molu

L.van Beethoven: Sonata B-dur

G.Fauré: Fantazija op.79

C. Debussy: Syrinx

C. Stamitz: Koncert u G-duru

C. Chaminade: Concertino, op.107

P. Hindemith: Sonata

Dopunska literatura:

Taffanel- Gaubert :17 études journaliéres; P. Jeanjean: Etudes modernes; J. Andersen: 24 Studien op.15 (najmanje 6 etida); A. Piazola: Tango etudes; M. Marais: Les folies d’ Espagne; G. Ph. Telemann: Fantazije (izbor); J. S. Bach: Sonata u Es-duru BWV 1031; Sonata u g – molu BWV 1020; H. Genzmer: 1. ili 2. Sonata; F. Benda: Koncert u e- molu; F. A. Rössler – Rosetti; Koncert u D-Duru i G-duru; J. Ch. Bach: Koncert u D-duru; J. J. Quantz: Koncert u c-molu; Koncert u G-duru; M. Haydn: Koncert u D-duru; J. Haydn: (Hoffmann) Koncert u D-duru; B. Bjelinski: Koncert; B. Godard: Suita op.116; F. Chopin: Varijacije na Rossinijevu temu;  B. Martinu: Scherzo; J. Ibert: Jeux; V. Berdović: Iverje; L. Ganne: Andante et Scherzo; P. Gaubert: Fantazija; F. Kuhlau: Divertissements no.1 – 6

obveze studenata

 

Redovito pohađanje nastave, vježbanje i samostalan rad.

Javni nastupi. Minimalno četiri javno izvedene skladbe u sklopu javnih priredbi.

Praćenje koncerata, seminara i predavanja gostujućih profesora, aktivno sudjelovanje na seminarima.

Slušanje snimki (CD, DVD, multimedija)

Čitanje stručne literature

Polaganje kolokvija iz ljestvica, etida i orkestarskih sola (preduvjet za izlazak na godišnji ispit)

način provjere znanja i kriteriji ocjenjivanja Praćenje rada tijekom cijele godine, javni nastupi, kolokvij, godišnji ispit pred ispitnim povjerenstvom.

Sadržaj kolokvija:

u opsegu od c1(h) do c4, m.m.104 :

–     Durske i molske(harmonijske) ljestvice rastavljene, tonički i subdominantni kvintakordi te dominantni i smanjeni septakord na VII. stupnju u molu razloženi, kromatska ljestvica, male kromatske terce;

–     Etida tehničkog karaktera;

–     Orkestarska sola: J. S. Bach: Božićni oratorij; Muka po Mateju;  L. van Beethoven: 1. simfonija; 3. simfonija; 6. simfonija; J. Brahms: 1. simfonija; G. Bizet: Carmen; F. Mendelssohn: 4. simfonija; C. Gluck: Orfej Ples blaženih duša; M. Ravel: Bolero; I. Stravinski: Petruška; B. Smetana: Prodana nevjesta; S. Prokofjev: Romeo i Julija.

Sadržaj ispita:

–     Ciklično djelo iz obvezne ili dopunske literature

–     Kompozicija po izboru iz obvezne ili dopunske literature

(jedna od kompozicija se izvodi napamet)

Ocjenjivanje:

odličan ( 5 ) – izvrsni rezultati s obzirom na razinu studija, ističu se u pogledu tehnike, interpretacije i težine programa;

vrlo dobar ( 4 ) – nadprosječni rezultati, program srednje težine;

dobar ( 3 )  – solidni rezultati uz prosječne tehničke i muzikalne kvalitete;

dovoljan ( 2 ) – minimalni rezultati, koji omogućavaju nastavak studija;

nedovoljan ( 1 ) – nezadovoljavajući rezultati koji ne omogućavaju nastavak studija.

(kolokvij se ne ocjenjuje brojčano, nego konstatacijom – položen kolokvij)

raspored sati

 

link na raspored učionica 618 (Novak, Šantl Zupan)

527 (Penezić)

termini kolokvija i ispita kolokvij 1. rok 15.12.; orkestarska sola 31.1.;

godišnji ispit: ljetni rok 9.6.

termini konzultacija

 

prema dogovoru
poveznica na web stranicu kolegija Merlin
datum ažuriranja 7.6.2016.
Content goes here…
Content goes here…
Content goes here…

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram