Trombon

1. OPĆE INFORMACIJE
1.1. Nositelj predmeta Šime Vulelija, prof.art.

Mario Šincek, doc. art.

1.6. Godina studija 1.
1.2. Naziv predmeta Trombon 1 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 20 (10+10)
1.3. Suradnici Viši umj. suradnik Linda Mravunac Fabijanić 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje) P2+ V (individualno)
1.4. Studijski program (preddiplomski, diplomski, integrirani) integrirani 1.9. Očekivani broj studenata na predmetu 2
1.5. Status predmeta obvezni 1.10. Razina primjene e-učenja (1, 2, 3 razina), postotak izvođenja predmeta on line (maks. 20%)
2. OPIS PREDMETA
2.1. Ciljevi predmeta Usavršavanje tehnike sviranja trombona, razvijanje slušnih, spoznajnih i izražajnih sposobnosti. Upoznavanje složene literature za trombon. Osposobljavanje za  samostalan rad na novim skladbama, odnosno stvaranje vlastite interpretacije. Upoznavanje karakteristika glavnih stilova.
2.2. Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet Uspješno položen razredbeni ispit za upis studija
2.3. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet doprinosi Student:

–          je sposoban kreirati, realizirati i izraziti svoje vlastite umjetničke koncepte

–          razumije, analizira i izvodi reprezentativan repertoar za trombon

–          poznaje široki raspon stilova i ima razvijen individualni i prepoznatljiv izričaj u određenom glazbenom stilu

 

2.4. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja) – unaprijediti produkciju i oblikovanje tona s težištem na oblikovanju boja, interaktivna korekcija intonacije

– unaprijediti tehnike artikulacije te sinkronizacije

– upoznati i primijeniti složenije moderne tehnike sviranja temeljene na klasičnoj tehnici i rezonanciji

– pravilno držanje tijela i instrumenta, detektirati nepravilnosti i poznavati način prevencije ozljeda

– poznaje pravila i tehnike vježbanja te tehnike vođenja proba,

– poznaje tehnike analize i memoriranja glazbenog teksta

 

2.5. Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

 

 

 

Sadržaj se izvodi u otvorenom kurikulumu, dinamikom prilagođenom predznanju i sposobnostima pojedinog studenta.

Obvezni sadržaj predmeta su tehničke vježbe, ljestvice, orkestarska sola, etide, skladbe srednje težine različitih stilskih razdoblja i forme.

Tijekom akademske godine student mora apsolvirati najmanje:

–          obveznu literaturu (navedenu pod 2.2.)

–          pet kompozicija (odnosno zbirki etida) iz dopunske literature (navedena pod 2.3.)

 

 

2.6. Vrste izvođenja nastave:  predavanja

seminari i radionice

vježbe

on line u cijelosti

mješovito e-učenje

terenska nastava

 samostalni  zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

 mentorski umjetnički rad

 korepeticija  

2.7. Komentari:
–          Individualna nastava

U predmet je uključen rad sa umjetničkim suradnikom od 1 sata korepeticije tjedno

2.8. Obveze studenata Redovito pohađanje nastave, vježbanje i samostalan rad.

Javni nastupi. Minimalno četiri javno izvedene skladbe u sklopu javnih priredbi.

Praćenje koncerata, seminara i predavanja gostujućih profesora, aktivno sudjelovanje na seminarima.

Slušanje snimki (CD, DVD)

Čitanje stručne literature

Polaganje kolokvija iz ljestvica, etida i orkestarskih sola (preduvjet za izlazak na godišnji ispit)

2.9. Praćenje rada studenata (upisati udio ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS-a odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta): Pohađanje nastave Istraživanje Praktični rad
Eksperimentalni rad Referat       (Ostalo upisati)
Esej Seminarski rad       (Ostalo upisati)
Kolokviji Usmeni ispit       (Ostalo upisati)
Pismeni ispit Projekt       (Ostalo upisati)
2.1. Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu Praćenje rada tijekom cijele godine, javni nastupi, kolokvij, godišnji ispit pred ispitnim povjerenstvom.

Sadržaj kolokvija:  Durske i molske(harmonijske) ljestvice s trozvukom, te rastavljenim dominantnim septakordom u duru i rastavljenim smanjenim septakordom u molu (kandidat izvlači ljestvice koje će svirati).

Etida tehničkog karaktera;

Orkestarska sola;

 

 

Sadržaj ispita:

–          Ciklično djelo iz obvezne ili dopunske literature

–          Kompozicija po izboru iz obvezne ili dopunske literature

(jedna od kompozicija se izvodi napamet)

Ocjenjivanje:

odličan ( 5 ) – izvrsni rezultati s obzirom na razinu studija, ističu se u pogledu tehnike, interpretacije i težine programa;

vrlo dobar ( 4 ) – nadprosječni rezultati, program srednje težine;

dobar ( 3 )  – solidni rezultati uz prosječne tehničke i muzikalne kvalitete;

dovoljan ( 2 ) – minimalni rezultati, koji omogućavaju nastavak studija;

nedovoljan ( 1 ) – nezadovoljavajući rezultati koji ne omogućavaju nastavak studija.

(kolokvij se ne ocjenjuje brojčano, nego konstatacijom – položen kolokvij)

 

2.2. Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija) Naslov Broj primjeraka u knjižnici Dostupnost putem ostalih medija
A.Laffosse:         Tongue – Play in binsary and ternary                                                                                                 staccato and studies

 

 

L.Maggio: System for Brass (od 1-5)

 

   B.Slokar:        Warm-ups + Techical Routines

 

M.Schlossberg: Daily drills and technical studies

 

N.Rimski-Korsakov:         Koncert za trombon i klavir

 

B.Marcello:         Sonata No. I

 

2.12.   Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa) V.Blaževič:          Ključevi – I dio

Ranieri: 10 etida

J.E.Galliard:         Sonata no. VI

J.B.Loeillet:         Sonata u As-duru

L.Bernstein:        16. elegy for mippy II za solo trombon

J. Rochut:           Melodijske etide na vokalize Marca Bordognia (1-25)

 

2.13.   Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija Javni nastupi
2.14.   Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)      Javni nastupi – produkcije u organizaciji nositelja predmeta
1. OPĆE INFORMACIJE
1.1. Nositelj predmeta Šime Vulelija, prof. art.

Mario Šincek,  doc. art.

1.6. Godina studija 2.
1.2. Naziv predmeta Trombon 2 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 20 (10+10)
1.3. Suradnici Viši umj. suradnik Linda Mravunac Fabijanić 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje) P2+ V (individualno)
1.4. Studijski program (preddiplomski, diplomski, integrirani) integrirani 1.9. Očekivani broj studenata na predmetu 2
1.5. Status predmeta obvezni 1.10. Razina primjene e-učenja (1, 2, 3 razina), postotak izvođenja predmeta on line (maks. 20%)
2. OPIS PREDMETA
2.1. Ciljevi predmeta Usavršavanje tehnike sviranja trombona, razvijanje slušnih, spoznajnih i izražajnih sposobnosti. Upoznavanje složene literature za trombon. Osposobljavanje za  samostalan rad na novim skladbama, odnosno stvaranje vlastite interpretacije. Upoznavanje karakteristika glavnih stilova.
2.2. Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet Uspješno položen ispit iz predmeta Trombon 1
2.3. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet doprinosi Student:

–          je sposoban kreirati, realizirati i izraziti svoje vlastite umjetničke koncepte

–          razumije, analizira i izvodi reprezentativan repertoar za trombon

–          poznaje široki raspon stilova i ima razvijen individualni i prepoznatljiv izričaj u određenom glazbenom stilu

 

2.4. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja) – unaprijediti produkciju i oblikovanje tona s težištem na oblikovanju boja, interaktivna korekcija intonacije

– unaprijediti tehnike artikulacije te sinkronizacije

– upoznati i primijeniti složenije moderne tehnike sviranja temeljene na klasičnoj tehnici i rezonanciji

– pravilno držanje tijela i instrumenta, detektirati nepravilnosti i poznavati način prevencije ozljeda

– poznaje pravila i tehnike vježbanja te tehnike vođenja proba,

– poznaje tehnike analize i memoriranja glazbenog teksta

 

2.5. Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

 

 

 

Sadržaj se izvodi u otvorenom kurikulumu, dinamikom prilagođenom predznanju i sposobnostima pojedinog studenta.

Obvezni sadržaj predmeta su tehničke vježbe, ljestvice, orkestarska sola, etide, skladbe srednje težine različitih stilskih razdoblja i forme.

Tijekom akademske godine student mora apsolvirati najmanje:

–          obveznu literaturu (navedenu pod 2.2.)

–          pet kompozicija (odnosno zbirki etida) iz dopunske literature (navedena pod 2.3.)

 

 

2.6. Vrste izvođenja nastave:  predavanja

seminari i radionice

vježbe

on line u cijelosti

mješovito e-učenje

terenska nastava

 samostalni  zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

 mentorski umjetnički rad

 korepeticija  

2.7. Komentari:
–          Individualna nastava

U predmet je uključen rad sa umjetničkim suradnikom od 1 sata korepeticije tjedno

2.8. Obveze studenata Redovito pohađanje nastave, vježbanje i samostalan rad.

Javni nastupi. Minimalno četiri javno izvedene skladbe u sklopu javnih priredbi.

Praćenje koncerata, seminara i predavanja gostujućih profesora, aktivno sudjelovanje na seminarima.

Slušanje snimki (CD, DVD)

Čitanje stručne literature

Polaganje kolokvija iz ljestvica, etida i orkestarskih sola (preduvjet za izlazak na godišnji ispit)

2.9. Praćenje rada studenata (upisati udio ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS-a odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta): Pohađanje nastave Istraživanje Praktični rad
Eksperimentalni rad Referat       (Ostalo upisati)
Esej Seminarski rad       (Ostalo upisati)
Kolokviji Usmeni ispit       (Ostalo upisati)
Pismeni ispit Projekt       (Ostalo upisati)
2.1. Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu Praćenje rada tijekom cijele godine, javni nastupi, kolokvij, godišnji ispit pred ispitnim povjerenstvom.

Sadržaj kolokvija:  Durske i molske(harmonijske) ljestvice s trozvukom, te rastavljenim dominantnim septakordom u duru i rastavljenim smanjenim septakordom u molu (kandidat izvlači ljestvice koje će svirati).

Etida tehničkog karaktera;

Orkestarska sola;

 

 

Sadržaj ispita:

–          Ciklično djelo iz obvezne ili dopunske literature

–          Kompozicija po izboru iz obvezne ili dopunske literature

(jedna od kompozicija se izvodi napamet)

Ocjenjivanje:

odličan ( 5 ) – izvrsni rezultati s obzirom na razinu studija, ističu se u pogledu tehnike, interpretacije i težine programa;

vrlo dobar ( 4 ) – nadprosječni rezultati, program srednje težine;

dobar ( 3 )  – solidni rezultati uz prosječne tehničke i muzikalne kvalitete;

dovoljan ( 2 ) – minimalni rezultati, koji omogućavaju nastavak studija;

nedovoljan ( 1 ) – nezadovoljavajući rezultati koji ne omogućavaju nastavak studija.

(kolokvij se ne ocjenjuje brojčano, nego konstatacijom – položen kolokvij)

 

2.2. Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija) Naslov Broj primjeraka u knjižnici Dostupnost putem ostalih medija
A.Lafosse:           The trombone players vade mecum
 

C.Colin: Lip flexibilities – I dio

 

                Bordogni:      Etudes du style
Ernst Gaetke:    Arpeggios

 

P.Hindemith:     Sonate

A.Vivaldi:             Sonata No III; Sonata No. IV

 

E.Sachse:             Concertino for Trombone and Orchestra

F.Gräfe: Konzert

 

2.12.   Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa) V.Blaževič:          Ključevi – II dio

J. Rochut:           Melodijske etide na vokalize Marca Bordognia (26-50)

J.E.Galliard:         Sonata No III.

S.Šulek: Sonata

 

 

2.13.   Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija Produkcije
2.14.   Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)      Javni nastupi, produkcije
1. OPĆE INFORMACIJE
1.1. Nositelj predmeta Šime Vulelija, prof. art.

Mario Šincek, doc. art.

1.6. Godina studija 3.
1.2. Naziv predmeta Trombon 3 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 20 (10+10)
1.3. Suradnici Viši umj. suradnik Linda Mravunac Fabijanić 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje) P2+ V (individualno)
1.4. Studijski program (preddiplomski, diplomski, integrirani) integrirani 1.9. Očekivani broj studenata na predmetu 2
1.5. Status predmeta obvezni 1.10. Razina primjene e-učenja (1, 2, 3 razina), postotak izvođenja predmeta on line (maks. 20%)
2. OPIS PREDMETA
2.1. Ciljevi predmeta Usavršavanje tehnike sviranja trombona, razvijanje slušnih, spoznajnih i izražajnih sposobnosti. Upoznavanje složene literature za trombon. Osposobljavanje za  samostalan rad na novim skladbama, odnosno stvaranje vlastite interpretacije. Upoznavanje karakteristika glavnih stilova.
2.2. Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet Uspješno položen ispit iz predmeta Trombon 2
2.3. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet doprinosi Student:

–          je sposoban kreirati, realizirati i izraziti svoje vlastite umjetničke koncepte

–          razumije, analizira i izvodi reprezentativan repertoar za trombon

–          poznaje široki raspon stilova i ima razvijen individualni i prepoznatljiv izričaj u određenom glazbenom stilu

 

2.4. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja) – unaprijediti produkciju i oblikovanje tona s težištem na oblikovanju boja, interaktivna korekcija intonacije

– unaprijediti tehnike artikulacije te sinkronizacije

– upoznati i primijeniti složenije moderne tehnike sviranja temeljene na klasičnoj tehnici i rezonanciji

– pravilno držanje tijela i instrumenta, detektirati nepravilnosti i poznavati način prevencije ozljeda

– poznaje pravila i tehnike vježbanja te tehnike vođenja proba,

– poznaje tehnike analize i memoriranja glazbenog teksta

 

2.5. Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

 

 

 

Sadržaj se izvodi u otvorenom kurikulumu, dinamikom prilagođenom predznanju i sposobnostima pojedinog studenta.

Obvezni sadržaj predmeta su tehničke vježbe, ljestvice, orkestarska sola, etide, skladbe srednje težine različitih stilskih razdoblja i forme.

Tijekom akademske godine student mora apsolvirati najmanje:

–          obveznu literaturu (navedenu pod 2.2.)

–          pet kompozicija (odnosno zbirki etida) iz dopunske literature (navedena pod 2.3.)

 

 

2.6. Vrste izvođenja nastave:  predavanja

seminari i radionice

vježbe

on line u cijelosti

mješovito e-učenje

terenska nastava

 samostalni  zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

 mentorski umjetnički rad

 korepeticija  

2.7. Komentari:
–          Individualna nastava

U predmet je uključen rad sa umjetničkim suradnikom od 1 sata korepeticije tjedno

2.8. Obveze studenata Redovito pohađanje nastave, vježbanje i samostalan rad.

Javni nastupi. Minimalno četiri javno izvedene skladbe u sklopu javnih priredbi.

Praćenje koncerata, seminara i predavanja gostujućih profesora, aktivno sudjelovanje na seminarima.

Slušanje snimki (CD, DVD)

Čitanje stručne literature

Polaganje kolokvija iz ljestvica, etida i orkestarskih sola (preduvjet za izlazak na godišnji ispit)

2.9. Praćenje rada studenata (upisati udio ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS-a odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta): Pohađanje nastave Istraživanje Praktični rad
Eksperimentalni rad Referat       (Ostalo upisati)
Esej Seminarski rad       (Ostalo upisati)
Kolokviji Usmeni ispit       (Ostalo upisati)
Pismeni ispit Projekt       (Ostalo upisati)
2.1. Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu Praćenje rada tijekom cijele godine, javni nastupi, kolokvij, godišnji ispit pred ispitnim povjerenstvom.

Sadržaj kolokvija:  Durske i molske(harmonijske) ljestvice s trozvukom, te rastavljenim dominantnim septakordom u duru i rastavljenim smanjenim septakordom u molu (kandidat izvlači ljestvice koje će svirati).

Etida tehničkog karaktera;

Orkestarska sola;

 

 

Sadržaj ispita:

–          Ciklično djelo iz obvezne ili dopunske literature

–          Kompozicija po izboru iz obvezne ili dopunske literature

(jedna od kompozicija se izvodi napamet)

Ocjenjivanje:

odličan ( 5 ) – izvrsni rezultati s obzirom na razinu studija, ističu se u pogledu tehnike, interpretacije i težine programa;

vrlo dobar ( 4 ) – nadprosječni rezultati, program srednje težine;

dobar ( 3 )  – solidni rezultati uz prosječne tehničke i muzikalne kvalitete;

dovoljan ( 2 ) – minimalni rezultati, koji omogućavaju nastavak studija;

nedovoljan ( 1 ) – nezadovoljavajući rezultati koji ne omogućavaju nastavak studija.

(kolokvij se ne ocjenjuje brojčano, nego konstatacijom – položen kolokvij)

 

2.2. Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija) Naslov Broj primjeraka u knjižnici Dostupnost putem ostalih medija
C.Colin: Lip flexibilities – II dio

 

E.Gaetke:            Studies in scales

 

  V.Blaževič:        Ključevi – III dio

 

G.Masson:          Douze Etudes variees
G.P.Telemann: Sonata

A.Vivaldi              Sonata No VI

 

G.F.Händel:        Concerto en fa mineur

H.Frigyes:            Meditation za trombon solo

G.Christoph Wagenseil:  Concerto

 

2.12.   Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa) J.Nadal: Estudios stacatto

J. Rochut:           Melodijske etide na vokalize Marca Bordognia (51-75)

D.H.White:          Sonata

E.Bozza:               Ballade

E.Bozza:               Hommage a Bach

V.Persichetti:     Parable for solo trombone

 

 

2.13.   Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija Javni nastupi
2.14.   Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)      Javni nastupi-produkcije
1. OPĆE INFORMACIJE
1.1. Nositelj predmeta Šime Vulelija, prof. art.

Mario Šincek, doc. art.

1.6. Godina studija 4.
1.2. Naziv predmeta Trombon 4 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 20 (10+10)
1.3. Suradnici Viši umj. suradnik Linda Mravunac Fabijanić 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje) P2+ V (individualno)
1.4. Studijski program (preddiplomski, diplomski, integrirani) integrirani 1.9. Očekivani broj studenata na predmetu 2
1.5. Status predmeta obvezni 1.10. Razina primjene e-učenja (1, 2, 3 razina), postotak izvođenja predmeta on line (maks. 20%)
2. OPIS PREDMETA
2.1. Ciljevi predmeta Usavršavanje tehnike sviranja trombona, razvijanje slušnih, spoznajnih i izražajnih sposobnosti. Upoznavanje složene literature za trombon. Osposobljavanje za  samostalan rad na novim skladbama, odnosno stvaranje vlastite interpretacije. Upoznavanje karakteristika glavnih stilova.
2.2. Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet Uspješno položen ispit iz predmeta Trombon 3
2.3. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet doprinosi Student:

–          je sposoban kreirati, realizirati i izraziti svoje vlastite umjetničke koncepte

–          razumije, analizira i izvodi reprezentativan repertoar za trombon

–          poznaje široki raspon stilova i ima razvijen individualni i prepoznatljiv izričaj u određenom glazbenom stilu

 

2.4. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja) – unaprijediti produkciju i oblikovanje tona s težištem na oblikovanju boja, interaktivna korekcija intonacije

– unaprijediti tehnike artikulacije te sinkronizacije

– upoznati i primijeniti složenije moderne tehnike sviranja temeljene na klasičnoj tehnici i rezonanciji

– pravilno držanje tijela i instrumenta, detektirati nepravilnosti i poznavati način prevencije ozljeda

– poznaje pravila i tehnike vježbanja te tehnike vođenja proba,

– poznaje tehnike analize i memoriranja glazbenog teksta

 

2.5. Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

 

 

 

Sadržaj se izvodi u otvorenom kurikulumu, dinamikom prilagođenom predznanju i sposobnostima pojedinog studenta.

Obvezni sadržaj predmeta su tehničke vježbe, ljestvice, orkestarska sola, etide, skladbe srednje težine različitih stilskih razdoblja i forme.

Tijekom akademske godine student mora apsolvirati najmanje:

–          obveznu literaturu (navedenu pod 2.2.)

–          pet kompozicija (odnosno zbirki etida) iz dopunske literature (navedena pod 2.3.)

 

 

2.6. Vrste izvođenja nastave:  predavanja

seminari i radionice

vježbe

on line u cijelosti

mješovito e-učenje

terenska nastava

 samostalni  zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

 mentorski umjetnički rad

 korepeticija  

2.7. Komentari:
–          Individualna nastava

U predmet je uključen rad sa umjetničkim suradnikom od 1 sata korepeticije tjedno

2.8. Obveze studenata Redovito pohađanje nastave, vježbanje i samostalan rad.

Javni nastupi. Minimalno četiri javno izvedene skladbe u sklopu javnih priredbi.

Praćenje koncerata, seminara i predavanja gostujućih profesora, aktivno sudjelovanje na seminarima.

Slušanje snimki (CD, DVD)

Čitanje stručne literature

Polaganje kolokvija iz ljestvica, etida i orkestarskih sola (preduvjet za izlazak na godišnji ispit)

2.9. Praćenje rada studenata (upisati udio ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS-a odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta): Pohađanje nastave Istraživanje Praktični rad
Eksperimentalni rad Referat       (Ostalo upisati)
Esej Seminarski rad       (Ostalo upisati)
Kolokviji Usmeni ispit       (Ostalo upisati)
Pismeni ispit Projekt       (Ostalo upisati)
2.1. Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu Praćenje rada tijekom cijele godine, javni nastupi, kolokvij, godišnji ispit pred ispitnim povjerenstvom.

Sadržaj kolokvija:  Durske i molske(harmonijske) ljestvice s trozvukom, te rastavljenim dominantnim septakordom u duru i rastavljenim smanjenim septakordom u molu (kandidat izvlači ljestvice koje će svirati).

Etida tehničkog karaktera;

Orkestarska sola;

 

 

Sadržaj ispita:

–          Ciklično djelo iz obvezne ili dopunske literature

–          Kompozicija po izboru iz obvezne ili dopunske literature

(jedna od kompozicija se izvodi napamet)

 

Ocjenjivanje:

odličan ( 5 ) – izvrsni rezultati s obzirom na razinu studija, ističu se u pogledu tehnike, interpretacije i težine programa;

vrlo dobar ( 4 ) – nadprosječni rezultati, program srednje težine;

dobar ( 3 )  – solidni rezultati uz prosječne tehničke i muzikalne kvalitete;

dovoljan ( 2 ) – minimalni rezultati, koji omogućavaju nastavak studija;

nedovoljan ( 1 ) – nezadovoljavajući rezultati koji ne omogućavaju nastavak studija.

(kolokvij se ne ocjenjuje brojčano, nego konstatacijom – položen kolokvij)

 

2.2. Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija) Naslov Broj primjeraka u knjižnici Dostupnost putem ostalih medija
C.Colin: Lip flexibilities – III dio

 

M.Bitsch:             Etudes de rythme
  V.Blaževič:        Ključevi – IV dio

 

G.B.Pergolesi:   Sinfonie

A.Vivaldi:             Concerto a minor

 

A.Vivaldi:             Sonata No V

N.Rota: Concerto

F.David:                Konzertino

L.Gröndahl:        Concert

M.Spisak:            concertino

Bj.Bjelinski:         Tri biblijske legende

 

2.12.   Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa) J. Rochut:           Melodijske etide na vokalize Marca Bordognia (75-100)

D.Šostakovič:     4 preludes

M.Ravel:              Piece en forme de habanera

D. Millhaud: Concertino d’  Hiver

2.13.   Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija Javni nastupi
2.14.   Ostalo (prema mišljenju predlagatelja) Javni nastupi-produkcije
1. OPĆE INFORMACIJE
1.1. Nositelj predmeta Šime Vulelija, prof. art

Mario Šincek, doc. art.

1.6. Godina studija 5.
1.2. Naziv predmeta Trombon 5 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 20 (10+10)
1.3. Suradnici Viši umj. suradnik Linda Mravunac Fabijanić 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje) P2+ V (individualno)
1.4. Studijski program (preddiplomski, diplomski, integrirani) integrirani 1.9. Očekivani broj studenata na predmetu 2
1.5. Status predmeta obvezni 1.10. Razina primjene e-učenja (1, 2, 3 razina), postotak izvođenja predmeta on line (maks. 20%)
2. OPIS PREDMETA
2.1. Ciljevi predmeta Usavršavanje tehnike sviranja trombona, razvijanje slušnih, spoznajnih i izražajnih sposobnosti. Upoznavanje složene literature za trombon. Osposobljavanje za  samostalan rad na novim skladbama, odnosno stvaranje vlastite interpretacije. Upoznavanje karakteristika glavnih stilova.
2.2. Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet Uspješno položen ispit iz predmeta Trombon 4
2.3. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet doprinosi Student:

–          je sposoban kreirati, realizirati i izraziti svoje vlastite umjetničke koncepte

–          razumije, analizira i izvodi reprezentativan repertoar za trombon

–          poznaje široki raspon stilova i ima razvijen individualni i prepoznatljiv izričaj u određenom glazbenom stilu

 

2.4. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja) – unaprijediti produkciju i oblikovanje tona s težištem na oblikovanju boja, interaktivna korekcija intonacije

– unaprijediti tehnike artikulacije te sinkronizacije

– upoznati i primijeniti složenije moderne tehnike sviranja temeljene na klasičnoj tehnici i rezonanciji

– pravilno držanje tijela i instrumenta, detektirati nepravilnosti i poznavati način prevencije ozljeda

– poznaje pravila i tehnike vježbanja te tehnike vođenja proba,

– poznaje tehnike analize i memoriranja glazbenog teksta

 

2.5. Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

 

 

 

Sadržaj se izvodi u otvorenom kurikulumu, dinamikom prilagođenom predznanju i sposobnostima pojedinog studenta.

Obvezni sadržaj predmeta su tehničke vježbe, ljestvice, orkestarska sola, etide, skladbe srednje težine različitih stilskih razdoblja i forme.

Tijekom akademske godine student mora apsolvirati najmanje:

–          obveznu literaturu (navedenu pod 2.2.)

–          pet kompozicija (odnosno zbirki etida) iz dopunske literature (navedena pod 2.3.)

 

 

2.6. Vrste izvođenja nastave:  predavanja

seminari i radionice

vježbe

on line u cijelosti

mješovito e-učenje

terenska nastava

 samostalni  zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

 mentorski umjetnički rad

 korepeticija  

2.7. Komentari:
–          Individualna nastava

U predmet je uključen rad sa umjetničkim suradnikom od 1 sata korepeticije tjedno

2.8. Obveze studenata Redovito pohađanje nastave, vježbanje i samostalan rad.

Javni nastupi. Minimalno četiri javno izvedene skladbe u sklopu javnih priredbi.

Praćenje koncerata, seminara i predavanja gostujućih profesora, aktivno sudjelovanje na seminarima.

Slušanje snimki (CD, DVD)

Čitanje stručne literature

Polaganje kolokvija iz ljestvica, etida i orkestarskih sola (preduvjet za izlazak na godišnji ispit)

2.9. Praćenje rada studenata (upisati udio ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS-a odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta): Pohađanje nastave Istraživanje Praktični rad
Eksperimentalni rad Referat       (Ostalo upisati)
Esej Seminarski rad       (Ostalo upisati)
Kolokviji Usmeni ispit       (Ostalo upisati)
Pismeni ispit Projekt       (Ostalo upisati)
2.1. Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu Praćenje rada tijekom cijele godine, javni nastupi, kolokvij, Završni ispit pred povjerenstvom:           

I.dio završnog ispita

Koncert (izvodi se napamet)

II.dio završnog ispita

Solistički recital s programom od najmanje tri kompozicije, različitog karaktera i/ili stilskih razdoblja od kojih je barem jedna ciklično djelo.

Program Završnog ispita odobrava Duhački odsjek. Oba djela Završnog ispita moraju biti izvedena u istom ispitnom roku.

 

 

 

Sadržaj kolokvija:  Durske i molske(harmonijske) ljestvice s trozvukom, te rastavljenim dominantnim septakordom u duru i rastavljenim smanjenim septakordom u molu (kandidat izvlači ljestvice koje će svirati).

Etida tehničkog karaktera;

Orkestarska sola;

 

 

Sadržaj ispita:

–          Ciklično djelo iz obvezne ili dopunske literature

–          Kompozicija po izboru iz obvezne ili dopunske literature

(jedna od kompozicija se izvodi napamet)

 

Ocjenjivanje:

odličan ( 5 ) – izvrsni rezultati s obzirom na razinu studija, ističu se u pogledu tehnike, interpretacije i težine programa;

vrlo dobar ( 4 ) – nadprosječni rezultati, program srednje težine;

dobar ( 3 )  – solidni rezultati uz prosječne tehničke i muzikalne kvalitete;

dovoljan ( 2 ) – minimalni rezultati, koji omogućavaju nastavak studija;

nedovoljan ( 1 ) – nezadovoljavajući rezultati koji ne omogućavaju nastavak studija.

(kolokvij se ne ocjenjuje brojčano, nego konstatacijom – položen kolokvij)

 

2.2. Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija) Naslov Broj primjeraka u knjižnici Dostupnost putem ostalih medija
C.Colin: Lip flexibilities -IV dio

 

E. Bozza:              Etudes
J. P. Arban: Complete methode de trombone

 

J.Jongen:             Aria and polonaise

 

G.Hugon:             Introduction et allegro

 

H.Dutilleux:        Choral, Cadence et fugato

M.Bruch:             Kol nidrei

 

Lars-Erik Larsson: Konzert za trombon

2.12.   Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa) J. Rochut:           Melodijske etide na vokalize Marca Bordognia (100-120)

J. G. Albrechtsberger: Konzert

H. Tomasi: Concert

J. Koetsier:         Concertino

J.M.Defay           Deux dances

J.Casterede        Sonatine

G.de Frumerie: Sonata

G.Jacob:               Concerto

J.B.Boismortier : Sonate C – dur

 

 

 

 

2.13.   Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija Javni nastupi-produkcije
2.14.   Ostalo (prema mišljenju predlagatelja) Diplomski ispit

I.dio       (ili kao kolokvij koncem ožujka)

o   Orkestarska sola sa svih godina

o   Koncert (napamet)

II. dio     Solistički recital s programom različitog karaktera i/ili stilskih razdoblja od kojih je barem jedna ciklično djelo.

(program oba djela diplomskog ispita odobren od strane odsjeka)

III. dio  Izrada kraćeg Diplomskog pisanog rada

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube