UPOZNAVANJE FLAUTISTIČKE LITERATURE

naziv predmeta UPOZNAVANJE FLAUTISTIČKE LITERATURE šifra predmeta (ISVU) 200633
studijski program/ smjer Studij za instrumentaliste smjer: flauta godina /

semestar

1. -5. godina/

zimski i ljetni semestar

nositelj(i)

 

red.prof.art. Marina Novak bodovna vrijednost/ECTS 6 (3+3)
satnica P 60 S 15 V
suradnici

 

red.prof.art Karolina Šantl Zupan

nasl.izv.prof.art. Renata Penezić

status predmeta ☐obvezni

☒izborni

preduvjeti za upis predmeta položen prijemni ispit

 

opis predmeta (cilj)

 

poznavanje temeljnog repertoara za flautu uz osvrt na razvoj instrumenta kroz povijest od baroka do danas.

 

ishodi učenja na razini predmeta

 

˗          Poznavanje temeljnog repertoara za flautu (solističkog, komornog i orkestralnog)

˗          Razlikovanje stilskih značajki pojedinih glazbenih razdoblja

˗          Poznavanje razvoja glazbala kroz povijest te najznačajnijih glazbenika-flautista koji su djelovali u pojedinim stilskim razdobljima

˗          Povezivanje razvoja instrumenata kroz pojedine epohe sa skladateljskim zahtjevima glazbenih djela

˗          Razlikovanje povijesnog, socijalnog i glazbenog konteksta i analiza skladbi iz povijesnog i stilskog aspekta

sadržaj kolegija

 

sadržaj kolegija:

1. povijesni razvoj instrumenta (akustičke karakteristike, promjene materijala, tehnika izrade instrumenta, fizičke osobine)

2. pregled literature, izvođača i skladatelja prije baroka

3. pregled literature, izvođača i skladatelja baroka

•          prema razdobljima: rani, srednji, kasni barok

•          prema geografskim odrednicama

4. pregled literature, izvođača i skladatelja pretklasike i klasike

5. pregled literature, izvođača i skladatelja romantizma

6. pregled literature, izvođača i skladatelja na prijelazu iz 19. u 20. stoljeća

7. pregled literature, izvođača i skladatelja od 20-ih do 50-ih godina 20. stoljeća

8. pregled literature, izvođača i skladatelja nakon 50-ih godina 20. stoljeća

9. moderni trendovi u flautističkom repertoaru

literatura

 

Obvezna literatura:

Anthony Baines: Woodwind Instruments and their History(Faber&Faber ltd.1957)

Ardal Powell: The Flute (Yale University Press  2002)

Nancy Toff: The Flute Book     (Oxford University Press1996)

Theobald Boehm: The Flute and Flute Playing(Dover pub. 1964)

Rachel Brown: The Early Flute- a Practical Guide(Cambridge univ. Press2002)

Hans Martin Linde: Kleine Anleitung zum Verzieren alten Musik

Johann Joachim Quantz: On Playing the Flute (Faber&Faber 2001)

Carin Levine: The Techniques of Flute Playing(Zimmermann 2002)

Dopunska literatura:

Busch-Salmen/Krause-PichlerHandbuch Querflöte (Bärenreiter 1999),

Jean-Claude Veilhan: Die Musik des barock und ihre Regeln(Leduc 1977),

Peter-Lukas Graf: Interpretation-Grundregeln zur Melodiegestaltung(Schott 1996),

D.Lasocki/B.B.Mather: The Classical Woodwind Cadenza (M&M 1978),

Pierre – Yves Artaud: Flutes au présent (Billaudot 1995),

Ursula&Željko PešekFlötenmusik aus drei Jahrhunderten (Bärenreiter 1993)

 

obveze studenata

 

Redovito pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje, praćenje e- kolegija, izrada seminarskih radova i prezentacija, kolokvij.

 

način provjere znanja i kriteriji ocjenjivanja  

Ocjenjivanje:

Ocjenu čini: po bodovima :

20 redovito pohađanje nastave (0,8 boda po blok satu)

20 aktivnost na satu, diskusija, praćenje e-kolegija

30 ocjene na kolokvijima

30 seminarski radovi i prezentacije

20 ispit – usmeni (nije potreban ukoliko su položeni svi kolokviji, a radovi napravljeni na vrijeme)

 

51-60 bod dovoljan

61-80 bod dobar

81-90 bod vrlo dobar

91-100 bod odličan

 

raspored sati

 

četvrtkom 12-14 učionica 334
termini kolokvija i ispita vidljivo u e- kolegiju
termini konzultacija

 

prema dogovoru
poveznica na web stranicu kolegija Merlin
datum ažuriranja 16/9/2019
Napomena Predmet se izvodi ciklički svake 3 akademske godine

 

Obrazac- opis predmeta

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram