Didaktika

naziv predmeta Didaktika studijski program/ smjer
šifra predmeta (ISVU) 91549 godina /semestar 2.

/3. i 4.

nositelj prof. dr. sc. Daria Tot bodovna vrijednost/ECTS 4
sunositelji

 

izv.prof. dr. sc. Marina Đuranović satnica P 60 S V
suradnici

 

status predmeta ☒obvezni*

☒izborni

preduvjeti za upis predmeta Položen ispit iz kolegija Psihologija odgoja i obrazovanja
opis predmeta (cilj)

 

Osposobiti studente za samostalno organiziranje, ostvarivanje i vrednovanje nastavnog procesa i učeničkih postignuća. Steći kompetencije za samostalno i učinkovito profesionalno  djelovanje.
ishodi učenja

 

Nakon odslušanog predmeta i položenog ispita studenti će moći:

• samosatalno birati strategije koje najviše odgovaraju predmetu, temi i potrebama učenika

• odgovarajuće reagirati u konkretnim školskim i nastavnim situacijama;

• razumjeti predmetni kurkulum i njegov razvoj u kontekstu školskog i nacionalnog kurikuluma;

•organizirati i realizirati nastavu predmeta za koji se obrazuju;

• izabrati i primijeniti učinkovite nastavne strategije, metode i postupke;

• uspješno komunicirati s roditeljima i lokalnom zajednicom.

sadržaj kolegija

 

 

sadržaj kolegija

 

Uvod u didaktiku: određenje pojma; utemeljitelji; zadaci;

Povijesni razvoj didaktičke misli u svijetu i u Hrvatskoj

Didaktičke teorije; Didaktika i druge znanosti; Temeljni didaktički pojmovi: poučavanje, obrazovanje, izobrazba, odgoj, edukacija, odgojno-obrazovni proces, socijalizacija, školovanje, neformalno obrazovanje, samoobrazovanje, učenje, iskustveno učenje.

KURIKULUM

Teorija kurikuluma (povijesni pristup; određenje pojma; kurikulumski plan; teorija sustava i kurikulum; teorijski koncept škole kao polazište za izradu kurikuluma; kurikulum prema razinama pripreme i primjene;) Koncepcije kurikuluma: humanistički, funkcionalitički, zatvoreni, otvoreni…

Sastavnice kurikuluma:

– Utvrđivanje odgojno-obrazovnih potreba – situacijska analiza; ciljevi (ishodi) kurikuluma – učeničke ključne kompetencije;

– Odabir i raspored nastavnih sadržaja;

– Uvjeti za realizaciju kurikuluma i organizacija nastave – (nastavne metode i strategije – informativno)

– vrednovanje učeničkih postignuća i kurikuluma; razvoj kurikuluma; Hodogram izrade školskog i nastavnog kurikuluma.

NASTAVA – POUČAVANJE I UČENJE

Nastavni čimbenici (učenik, učitelj, nastavni sadržaji, obrazovna tehnologija.)

Komunikacija u nastavi.

Planiranje i programiranje; zadaci nastave (materijalni, funkcionalni, odgojni); Didaktička (nastavna) načela.

Mikrostrukturne komponente (aspekti) nastave: materijalno-tehnička, psihološka, spoznajna, metodička (nastavne metode).

Makrokomponente nastave i učenja: pripremanje i uvođenje, prijam i obrada nastavnih sadržaja, ponavljanje, vježbanje, vrednovanje (praćenje, provjeravanje, ocjenjivanje).

Organizacijski oblici nastave (individualni rad, rad u parovima, grupni rad, frontalni rad).

Strategije (sustavi) poučavanja i učenja (problemska nastava, heuristička nastava, programirana nastava, projektna nastava, suradnička nastava, timska nastava, mentorska nastava…)

Pripremanje učenika i učitelja za nastavu i učenje – tehnike, postupci; Mediji u odgoju i obrazovanju;

Alternativni pristupi u poučavanju; Uspješno upravljanje razredom i suradnja s roditeljima

Evaluacija odgojno – obrazovnih rezultata; evaluacija vlastitog rada.

 

literatura

 

Cindrić, M., Miljković, D. i Strugar, V.  (2010) Didaktika i kurikulum. Zagreb: IEP-D2.

Tot, D. (2013). Kultura samovrednovanja škole i učitelja. Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (dijelovi)

obveze studenata

 

Redovito prisustvovanje nastavi i aktivnost
način provjere znanja i kriteriji ocjenjivanja Praćenje rada tijekom cijele godine, kolokviji, ispit

Sadržaji kolokvija:

Nastavni sadržaji predavanja i navedene literature

Sadržaji ispita:

Nastavni sadržaji predavanja i navedene literature

Ocjenjivanje:

Studenti koji uspješno polože 1. i 2. kolokvij oslobođeni su završnog ispita.

Uspješno položen 1. Kolokvij uvjet je za pristupanje 2. Kolokviju.

Studenti koji ne polože kolokvije dužni su pristupiti završnom ispitu.

raspored sati

 

učionica 339
termini kolokvija i ispita Praćenje rada tijekom cijele godine, kolokviji, ispit

Sadržaji kolokvija:

Nastavni sadržaji predavanja i navedene literature

Sadržaji ispita:

Nastavni sadržaji predavanja i navedene literature

Ocjenjivanje:

Studenti koji uspješno polože 1. i 2. kolokvij oslobođeni su završnog ispita.

Uspješno položen 1. Kolokvij uvjet je za pristupanje 2. Kolokviju.

Studenti koji ne polože kolokvije dužni su pristupiti završnom ispitu.

termini konzultacija

 

*predmet je obvezan na studiju Glazbene pedagogije i Teorije glazbe, u ostalim studijskim programima je dio izbornog Pedagoškog modula.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram