GLAZBENA LITERATURA U ŠKOLI

naziv predmeta GLAZBENA LITERATURA U ŠKOLI šifra predmeta (ISVU)
studijski program/ smjer glazbena pedagogija/integrirani godina /

semestar

5. godina (9. i 10. semestar)
nositelj(i)

 

prof. art. Marina Novak bodovna vrijednost/ECTS 4 (2+2)
satnica P 45 S V 15
suradnici

 

status predmeta ☒obvezni

☐izborni

preduvjeti za upis predmeta Nema posebnih uvjeta.
opis predmeta (cilj)

 

Kolegij se sastoji od dva elementa:

1. Slušno upoznavanje/zapamćivanje glazbenih djela ili ulomaka iz djela koja su u programu nastave glazbe u glazbenim vrtićima, općeobrazovnim i glazbenim školama te njihova primjena u nastavi;

2. Praktični zadaci (primjeri: upoznavanje i usvajanje pjesama – pjevanje i sviranje, izrada didaktičkog medijskog sadržaja, glazbeno-pedagoška praksa).

ishodi učenja na razini predmeta

 

Predmet je izravno povezan uz nastavu Metodike nastave TGP-a  i  Pedagoške prakse. Studenti će svoje poznavanje glazbe moći izravno upotrijebiti u nastavi tih predmeta i u vlastitoj nastavnoj praksi. Na predmetu se razvija glazbeni ukus slušanjem i upoznavanjem glazbe. Glazbeni je ukus osnova za razvijanje kritičkog glazbenog mišljenja.

Studenti će:

·         upoznati na razini prepoznavanja velik broj glazbenih djela koja se slušaju u nastavnoj praksi;

·         znati glazbene osobine odslušanih djela;

·         razvijati glazbeni ukus upoznavanjem velikog broja glazbenih djela;

·         upoznata, ali i ostala glazbena  djela znati upotrijebiti u nastavnoj praksi u situacijama umjetničkoga i ilustracijskog slušanja;

·         znati osmisliti glazbenu igru za slušanje;

·         operativno znati najmanje trideset pjesama koje se pojavljuju u nastavnoj praksi u predškolskim ustanovama, osnovnoj školi ili/i na nastavi solfeggia.

sadržaj kolegija

 

260 zadanih skladbi iz umjetničke literature (veliki dio je obvezna literatura na nastavnim predmetima Glazbena kultura i Glazbena umjetnost u općeobrazovnim osnovnim i srednjim školama).
literatura

 

Rojko, P. (2005). Metodika glazbene nastave – praksa II. dio: Slušanje glazbe. Zagreb: Jakša Zlatar

Aktualni udžbenici i priručnici iz Glazbene kulture, Glazbene umjetnosti i Solfeggia za osnovnu i srednju školu.

 

obveze studenata

 

Redovito pohađanje nastave.

Izvršeni samostalni zadaci.

način provjere znanja i kriteriji ocjenjivanja Sadržaj kolokvija:

4 slušna kolokvija

Praktični zadaci (izrada didaktičkog medijskog sadržaja, pedagoška praksa, i sl.)

Sadržaj ispita:

Ocjenjivanje:

Konačna ocjena je dobivena izračunavanjem aritmetičke sredine zbroja svih elementa: slušnih kolokvija i praktičnih zadataka (slušni dio i praktični dio zasebno).

raspored sati

 

ponedjeljak, 14.30 do 16 h učionica 339
termini kolokvija i ispita
  1. slušni kolokvij: 4.12.2017.
  2. slušni kolokvij: 22.01.2017.
  3. slušni kolokvij: 9.04.2018.
  4. slušni kolokvij: 21.05.2018.

Svi se slušni kolokviji mogu polagati i na svim službenim ispitnim rokovima.

termini konzultacija

 

ponedjeljak, 14-14.30 h (soba 339)
poveznica na web stranicu kolegija
datum ažuriranja 30.09.2017.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram