GLAZBENA PEDAGOGIJA

naziv predmeta GLAZBENA PEDAGOGIJA šifra predmeta (ISVU)
studijski program/ smjer integrirani godina /

semestar

5. godina/9. semestar
nositelj(i)

 

prof. art. Marina Novak bodovna vrijednost/ECTS 5 ECTS-a
satnica P 25 S 5 V 10
suradnici

 

status predmeta ☒obvezni

☒izborni

preduvjeti za upis predmeta Nema posebnih uvjeta.
opis predmeta (cilj)

 

Na kolegiju će se proučavati, objašnjavati i unapređivati proces stjecanja znanja i umijeća te razvijanja glazbenih sposobnosti u nastavi glazbe. Cilj je upoznati sva relevantna područja glazbeno-pedagoške prakse i glazbeno-pedagoškog istraživanja te osposobiti studente za samostalno istraživanje i proučavanje glazbeno-pedagoških pitanja.
ishodi učenja na razini predmeta

 

Po završetku kolegija, studenti će razumjeti i poznavati sustave općeobrazovnog I profesionalnog glazbenog obrazovanja. Znanja stečena na predmetu, udružena s ostalim predmetima, pogotovo s Osnovama glazbene pedagogije, Glazbenom literaturom u školi, Metodikom  nastave TGP-a i Pedagoškom  praksom,  omogućit će cjelovito razumijevanje glazbeno-nastavnih procesa na svim razinama.

Studenti će:

·         upoznati i razumjeti specifičnost profesionalnog identiteta glazbenika i mogućnosti njihovog profesionalnog djelovanja u zajednici;

·         poznavati sustave profesionalnog glazbenog obrazovanja. Razumjet će njihovu strukturu na osnovi poznavanja njihova povijesnog razvoja i komparacije sa inozemnim sustavima;

·         upoznati i razumjeti specifičnost glazbenih znanja i njihova stjecanja;

·         poznavati nastavni plan i program nastave glazbe u glazbenom obrazovanju te teorijsku osnovu toga programa;

·         poznavati i drugačije moguće modele nastave u glazbenoj školi;

·         upoznati osnove rada s učenicima s posebnim potrebama u kontekstu nastave glazbe;

·         upoznati problematiku vrednovanja/ocjenjivanja u nastavi glazbe;

·         upoznati problematiku suradnje s roditeljima u glazbenim školama;

·         teorijski I praktično poznavati kvalitativnu metodologiju istraživanja u glazbenom odgoju I obrazovanju;

·         upoznati osnove metodičkog rada sa predškolcima (glazbeni vrtić, tečajevi, igraonice);

·         kritički promišljati postojeće stanje u nastavi glazbe i nalaziti nova rješenja u nastavi;

·         znati se služiti glazbeno-pedagoškom literaturom;

·         savladati osnove prezentacijskih vještina.

·         savladati pisanje glazbeno-pedagoškog eseja.

sadržaj kolegija

 

Nastava glazbe u stručnoj glazbenoj školi

Specifičnosti glazbenih  znanja

Interdisciplinarni pristup nastavi TGP-a

Profesionalni identitet glazbenika

Glazbeno obrazovanje u Europi i svijetu

Učenici s posebnim potrebama u kontekstu nastave glazbe

Vrednovanje u nastavi glazbe

Suradnja s roditeljima u glazbenim školama

Kvalitativna metodologija istraživanja u glazbenom odgoju I obrazovanju

Glazbeni pedagozi u radu sa predškolskom djecom

Pisanje glazbeno-pedagoškog eseja

Primjena znanja iz psihologije u glazbeno-pedagoškom kontekstu

literatura

 

Obvezna literatura

EAS-ove publikacije European Perspectives on Music Education, Volume 1-7. Innsbruck: Helbling.

Manasteriotti, V. (1975). Muzički odgoj na početnom stupnju. Zagreb: Školska knjiga.

Mark, M. L. (ed.) (2013). Music Education: Source Readings from Ancient Greece to Today. New York, London: Routledge.

Rojko, P. (1966).  Metodika nastave glazbe. Teorijsko-tematski aspekti. Osijek:

Sveučilište J. J. Strossmayera-Pedagoški fakultet Osijek.

Rojko, P. (2012). Glazbenopedagoške teme. Zagreb: Vlastita naklada J. Zlatar.

 

Dopunska literatura:

Neobvezna:

Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2007). Metode istraživanja u obrazovanju. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Hallam, S. (2006). Music Psychology in Education. London: Bedford Way Papers; Institute of Education, University of London.

Leonhard, Ch. & House, R.W.(1959)  Foundations and Principles of Music Education. New York-Toronto-London: McGraw  Hill Book Company Inc.

Leman, A., Sloboda, J., Vudi, R. (2012). Psihologija za muzičare: Razumevanje i sticanje veština. Beograd: Univerzitet umetnosti Beograd; Novi Sad: Psihopolis Institut.

Marić, Lj., Goran, Lj. (2013), Zapjevajmo radosno: Metodički priručnik za odgojitelje, studente i roditelje. Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga.

Mark, M. L. (1978) Contemporary Music Education. New York: Schirmer Books. A Division of Macmillan Publishing Co.

Milas, Goran (2009). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. 2. izdanje. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Orloff-Tschekorsky, T. (1997)   Mentalni trening u glazbenoj nastavi. Zagreb: Music Play.

Sam, R. (1998). Glazbeni doživljaj u odgoju djeteta. Rijeka: Glosa d.o.o.

Glazbenopedagoški časopisi:

Music Educators Journal, Tonovi, Musik und Bildung, Üben & Musizieren; Musica, Disskussion Musikpädagogik; Musikerziehung; Österreichische Musikzeitschrift; Musica domani.

 

 

obveze studenata

 

Redovito pohađanje nastave i radionica.

Izvršenje samostalnih zadataka (pismene vježbe, prezentacije i glazbeno-pedagoški esej).

način provjere znanja i kriteriji ocjenjivanja Praćenje rada tijekom cijele nastavne godine (sudjelovanje na predavanjima i radionicama, predane vježbe i glazbeno-pedagoški esej).

Sadržaj kolokvija

Praktični zadaci (npr. osmišljavanje stranice u udžbeniku, prezentacije znanstvenog članka, prikaz knjige, provođenje istraživanja, i sl.);

Sadržaj ispita:

Usmeni ispit po završetku svih pismenih obveza.

Ocjenjivanje:

Konačna ocjena je dobivena izračunavanjem aritmetičke sredine zbroja tri elementa: glazbeno-pedagoškog eseja, vježbi (aritmetička sredina) i usmenog dijela ispita.

raspored sati

 

ponedjeljak, 11 do 13.30 h učionica 339
termini kolokvija i ispita
termini konzultacija

 

ponedjeljak, 14 – 14.30 h (soba 339)
poveznica na web stranicu kolegija
datum ažuriranja 30. 09. 2017.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram