OSNOVE GLAZBENE PEDAGOGIJE

naziv predmeta     OSNOVE GLAZBENE PEDAGOGIJE šifra predmeta (ISVU)
studijski program/ smjer integrirani godina /

semestar

druga

3. i 4.

nositelj(i)

 

prof. art. Marina Novak bodovna vrijednost/ECTS 10 ECTS-a (5+5)
satnica P 30 15 V 15
suradnici

 

status predmeta ☒obvezni

☒izborni

preduvjeti za upis predmeta Nema posebnih uvjeta.
opis predmeta (cilj)

 

Na kolegiju će se proučavati, objašnjavati i unaprjeđivati proces stjecanja znanja i umijeća te razvijanja glazbenih sposobnosti u nastavi glazbe. Cilj je upoznati sva relevantna područja glazbeno-pedagoške prakse i glazbeno-pedagoškog istraživanja, upoznati glazbeno-pedagoške i glazbeno-psihološke zakonitosti stjecanja znanja u različitim područjima nastave glazbe te osposobiti studente za samostalno istraživanje i proučavanje glazbeno-pedagoških pitanja.
ishodi učenja na razini predmeta

 

Po završetku kolegija, studenti će razumjeti i poznavati sustave općeobrazovnog i profesionalnog glazbenog obrazovanja. Znanja i vještine stečena na predmetu, udružena s ostalim predmetima, pogotovo s Metodikom  nastave TGP-a, Glazbenom literaturom u školi i Pedagoškom praksom,  omogućit će cjelovito razumijevanje glazbeno-nastavnih procesa na svim razinama.

 

Studenti će:

 

·         poznavati sustave općeobrazovnog glazbenog obrazovanja. Razumjet će njihovu strukturu na osnovi poznavanja njihova povijesnog razvoja;

·         upoznati zakonitosti stjecanja glazbenih znanja i umijeća;

·         poznavati i kritički analizirati nastavni plan i program nastave glazbe u općem obrazovanju te teorijsku osnovu toga programa;

·         poznavati i drugačije moguće modele nastave u općeobrazovnoj školi;

·         znati i razumjeti ciljeve i zadatke nastave glazbe;

·         upoznati psihološke i pedagoške osnove pojedinih nastavnih područja: pjevanja, sviranja, slušanja glazbe, stjecanja glazbene pismenosti, usvajanja muzikoloških sadržaja (teorijskih znanja) te glazbenoga stvaralaštva;

·         upoznati problematiku sastavljanja udžbenika za nastavu glazbe;

·         savladati pisanje glazbeno-pedagoškog eseja;

·         kritički promišljati postojeće stanje u nastavi glazbe i nalaziti nova rješenja u nastavi;

·         znati se služiti glazbeno-pedagoškom literaturom;

·         savladati osnove prezentacijskih vještina.

 

sadržaj kolegija

 

Glazbena pedagogija kao znanstvena disciplina

Nastava glazbe u općem odgoju  i obrazovanju u Europi i svijetu

Povijest glazbene nastave

Glazbeni pedagozi u 20. stoljeću (Orff, Kodaly, Dalcroze, Suzuki)

Koncepcije nastave glazbe

Nastava glazbe u osnovnoj školi

Nastavna područja: pjevanje, sviranje, slušanje glazbe, glazbeno opismenjavanje, muzikološki sadržaji, glazbeno stvaralaštvo

Udžbenici u nastavi glazbe

Izvannastavne glazbene aktivnosti

Solfeggio kao učenje glazbenog jezika

Metode intonacije

Sinkronijski i dijakronijski model nastave glazbe u gimnaziji

Mediji u nastavi glazbe

Pisanje glazbeno-pedagoškog eseja

 

literatura

 

Obvezna literatura: 

EAS-ove publikacije European Perspectives on Music Education, Volume 1-7. Innsbruck: Helbling.

Mark, M. L. (ed.) (2013). Music Education: Source Readings from Ancient Greece to Today. New York, London: Routledge.

Rojko, P.  (1982).  Psihološke osnove intonacije i ritma. Zagreb: Muzička

Akademija Sveučilišta u Zagrebu.

(1996).  Metodika nastave glazbe. Teorijsko-tematski aspekti. Osijek:

Sveučilište J. J. Strossmayera-Pedagoški fakultet Osijek.

(2012) Glazbenopedagoške teme. Zagreb: Naklada J. Zlatar.

Vidulin-Orbanić, S., Duraković, L. (2012). Metodički aspekti obrade muzikoloških sadržaja: mediji u nastavi glazbe. Pula: Sveučilište Jurja Dobrile, Odjel za glazbu.

 

 

 

Dopunska literatura:

Neobvezna literatura:

Abel-Struth, S. (2005) Grundriss der Musikpädagogik. (2. izd.) Mainz: Schott Music International.

Alt, M. (1973) Didaktik der Musik. Düsseldorf: Pädagogischer Verlag Schwann.

Brooks, B. M. & Brown, H. A. (1946) Music Education in the Elementary School. New  York, Cincinnati, Chicago, Boston, Atlanta, Dallas, San Francisco: American Book Company.

Chailley, J. (1985) Élélments de philologie musicale. Paris: Alphonse Leduc et C Éditions Musicales.

Choksy, L. (1974) The Kodály Method.  New Yersey: Prentice-Hall, Inc.

Christensen, Th. (ur.) (2004) The Cambridge  History of Western Music Theory. Cambridge University Press.

Dahlhaus, C. (1981) (izd.) Funk-Kolleg Musik. Frankfurt a/M: Fischer Taschenbuch  Verlag GmbH.

Ehrenforth, K. H. (2005) Geschichte der musikalischen Bildung. Mainz: Schott Music International.

Gersdorf, L. (1981) Carl Orff. Reinbek bei Hamburg: Rohwolt Taschenbuch Verlag, GmbH.

Helms, S., Schneider, R., Weber, R. (1995) Kompendium der Musikpädagogik Kassel: Gustav Bosse Verlag.

Leonhard, Ch. i House, R. W.(1959) Foundations and Principks of Music Education. New York-Toronto-London: McGrow Hill

Book Company, Inc.

Mark, M. L. (1978) Contemporary Music Education. New York: Schirmer Books. A Division of Macmillan Publishing Co.

Orff, C. Keetman, G. (1950, 1951, 1952, 1953) Musik für Kinder. Orff-Schulwerk I., II., III., IV.  Mainz: B. Schott’s   Söhne.

Orff, C. Keetman, G. (1963) Orff-Schulwerk. Musik für Kinder. Grundübungen (E. Werdin). Mainz: B. Schott’s Söhne.

Orff, C. (1969) „20 Jahre Schulwerk am Bayerischen Rundfunk. Vortrag im Rahmen einer Veranstaltung des Bayerischen Rundfunks München.“ Musik und Bildung, 11, 489-491.

Pejić Papak, P., Vidulin, S. (2016). Izvannastavne aktivnosti u suvremenoj školi. Zagreb: Školska knjiga.

Poljak, V. (1980) Didaktičko oblikovanje udžbenika i priručnika. Zagreb: Školska knjiga.

Poljak, V. (1970) Didaktika za pedagoške akademije. Zagreb: Školska knjiga.

Požgaj, J. (1975) Metodika glazbenog odgoja u osnovnoj školi.  Zagreb: Prosvjetni sabor Hrvatske.

Požgaj, J. (1988)  Metodika nastave glazbene kulture u osnovnoj školi. Zagreb: Školska knjiga.

Rojko, P. (2005). Kako sastaviti plan i program (osnovne) glazbene škole. Tonovi 47, 49-60.

Rojko, P. (2005). Postoji li funkcionalna glazbena pedagogija. Tonovi, 45/46, 109-114.

Rojko, P. (2006). Glazbena nastava u općeobrazovnim školama u Europi. Tonovi, 47, 3-35.

Rojko, P. (2006). Glazbena nastava u općeobrazovnim školama u Europi. Tonovi, 48, 5-22.

Tomerlin, V. (1965) Djeca stvaraju muziku. Zagreb: Zavod za školstvo grada Zagreba i Savez muzičkih društava i organizacija

Hrvatske.

Glazbenopedagoški časopisi:

Music Educators Journal, Tonovi, Musik und Bildung, Musica, Musica domani, Muzika, Üben & Musizieren, Diskussion Musikpädagogik, Musikerziehung, Österreichische Musikzeitschrift

 

 

obveze studenata

 

Redovito pohađanje nastave i radionica.

Izvršenje samostalnih zadataka (pismene vježbe, prezentacije i glazbeno-pedagoški esej).

način provjere znanja i kriteriji ocjenjivanja Praćenje rada tijekom cijele nastavne godine (sudjelovanje na predavanjima i radionicama, predane vježbe i glazbeno-pedagoški esej).

Sadržaj kolokvija:

Praktični zadaci (npr. osmišljavanje stranice u udžbeniku, prezentacije znanstvenog članka, prikaz knjige, provođenje istraživanja, i sl.);

Sadržaj ispita:

Usmeni ispit na kraju nastavne godine (uz riješene pismene kolokvije).

Ocjenjivanje:

Konačna ocjena je dobivena izračunavanjem aritmetičke sredine zbroja tri elementa: glazbeno-pedagoškog eseja, vježbi (aritmetička sredina) i usmenog dijela ispita.

raspored sati

 

grupa A: utorak, 12 do 13.30 h

grupa B: utorak, 15.30 do 17 h

učionica Grupa A – soba 324

Grupa B – soba 326

termini kolokvija i ispita
termini konzultacija

 

utorak, 17 do 17.30 h (soba 326)
poveznica na web stranicu kolegija
datum ažuriranja 30. 09. 2017.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram