PSIHOLOGIJA ODGOJA I OBRAZOVANJA

naziv predmeta Psihologija odgoja i obrazovanja studijski program/ smjer Integrirani sveučilišni studij teorije glazbe

Integrirani sveučilišni studij glazbene pedagogije

šifra predmeta (ISVU) 91539 godina /semestar 1./ 2. godina
nositelj Prof. dr.sc. Tajana Ljubin Golub bodovna vrijednost/ECTS 4 (2+2)
sunositelji

 

satnica P 60 S V
suradnici

 

Dr.sc. Diana Olčar, poslijedoktorand status predmeta X obvezni

☐izborni

preduvjeti za upis predmeta Nema
opis predmeta (cilj)

 

Upoznavanje studenata s temeljnim spoznajama iz područja suvremene psihologije odgoja i obrazovanja, kako bi mogli steći psihologijska znanja potrebita za uspješan rad u području odgoja i izobrazbe.
ishodi učenja

 

– sposoban za rad u odgoju i obrazovanju

– poznaje temeljne činjenice, zakonitosti i spoznaje iz područja psihologije prijeko potrebne za uspješan profesorski rad

– poznaje područja proučavanja, metode i tehnike kojima se psihologija služi u znanstvenom i stručnom radu

– upoznat je sa zakonitostima odgojnog i obrazovnog procesa

– sposoban je daljnju vlastito samoobrazovanje iz područja psihologije odgoja i obrazovanja

 

sadržaj kolegija

 

1.    Uvod u kolegij – predmet, zadaće, sadržaj, razvitak, metode i tehnike psihologije odgoja i obrazovanja.

2. Temeljne spoznaje o motivaciji.

3. Motivacijsko djelovanje u odgoju i izobrazbi.

4. Motivacijske frustracije i sukobi.

5. Psihologijski temelji učenja.

6. Pamćenje i zaboravljanje.

7. Čimbenici uspješnog učenja i poučavanja.

8. Temeljne spoznaje školske dokimologije.

9. Postupci za povišenje točnosti ocjenjivanja i vrjednovanja u školi.

10. Testovi znanja i njihova uporaba u školskoj praksi.

11. Osobnost (ličnost), njezina svojstva i crte.

12. Sposobnosti i proces izobrazbe.

13. Inteligencija, njezino mjerenje i razvitak.

14. Glavne značajke čuvstvenog (emocionalnog) života.

15. Procesi zamjećivanja (percipiranja) i pozornosti u spoznavanju svijeta.

16. Stres s posebnim osvrtom na stres u školskom sustavu.

17. Učenici s teškoćama u procesu poučavanja.

18. Temeljne spoznaje iz razvojne psihologije važne za odgoj i izobrazbu

literatura

 

Obavezna literatura:

Vizek-Vidović, V., Rijavec, M., Vlahović-Štetić, V. i Miljković, D. (2014). Psihologija obrazovanja.  Zagreb: IEP.

Andrilović, V., Čudina-Obradović, M. (razne godine izdanja). Psihologija učenja i nastave. Zagreb: Školska knjiga.

 

Dodatna literatura:

Andrilović, V., Čudina-Obradović, M. (razne godine izdanja). Psihologija učenja i nastave. Zagreb: Školska knjiga (str. 89-225)

Andrilović, V. (razne godine izdanja). Metode i tehnike istraživanja u psihologiji odgoja i obrazovanja. Zagreb: Društvo psihologa Hrvatske, Školska knjiga

Grgin, T. (1997). Edukacijska psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap

Zarevski, P. (razne godine izdanja). Psihologija pamćenja i učenja. Jastrebarsko: Naklada Slap

Andrilović, V. (2001). Samostalno učenje. Jastrebarsko: Naklada Slap

Čudina-Obradović, M. (1991). Nadarenost: razumijevanje, prepoznavanje, razvijanje. Zagreb: Školska knjiga

Kocijan-Hercigonja, D., Buljan-Flander, G., Vučković, D. (2002). Hiperaktivno dijete. Jastrebarsko: Naklada Slap

Cvetković-Lay, J., Sekulić-Majurec, A. (1998). Darovito je, što ću s njim? Zagreb: Alineja

Alexander, P.A., Winne, P. (2009). Handbook of Educational Psychology (2nd ed.) New York: Routledge

Pastuović, N. (1997). Osnove psihologije obrazovanja i odgoja. Zagreb: Znamen.

obveze studenata

 

Uredno pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje u nastavi
način provjere znanja i kriteriji ocjenjivanja Kolokviji, pismeni ispit, usmeni ispit

31-37 dovoljan; 38-45 dobar; 46-53 vrlo dobar; 54-60 izvrstan

raspored sati

 

Ponedjeljak 8.00-10.00h ili utorak 8.00-10.00h Učionica 339
termini kolokvija i ispita 22.1.2018. – kolokvij za zimski semestar

28.5.2018. – kolokvij za ljetni semestar

termini konzultacija

 

Prema dogovoru mailom
poveznica na web stranicu kolegija

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram