Tamburaški ansambl

naziv predmeta   Tamburaški ansambl 1,2,3       studijski program/ smjer  Modul tambure
šifra predmeta (ISVU) godina 
Nositelj   Siniša Leopod bodovna vrijednost/ECTS   2 boda po semestru
sunositelji

 

satnica P S V
suradnici

 

status predmeta ☒obvezni

☐izborni

preduvjeti za upis predmeta

 

Položen klasifikacijski ispit za upis u prvu godinu.
opis predmeta (cilj)

 

Što više upoznati literaturu za tamburaški ansambl (iz svjetske i nacionalne glazbene povijesti), prilagođavanje na zajedničko

muziciranje; upoznavanje i svladavanje različitih tehničkih i stilskih zahtjevanosti u ansamblu; kroz rad sa ansamblom student

upoznaje i priprema se za sviranje u profesionalnom tamburaškom sastavu, orkestru, tonskom studiju ili budući rad s

tamburaškim sastavom, orkestrom u školama, crkvama i različitim amaterskim udrugama.

ishodi učenja

 

Student:

– je sposoban kreirati, realizirati i izraziti svoje vlastite umjetničke koncepte

– razumije, analizira i izvodi reprezentativan repertoar za tamburaški ansambl

– je sposoban na individualan(jedinstveni) način interpretirati i reproducirati notni/ glazbeni materijal te isti

predstaviti široj javnosti javnim nastupima i/ili projektima u okviru tamburaškog ansambla

– razumije obrasce i procese na kojima se zasniva glazbena improvizacija te ih je sposoban primijeniti

– je stekao dobre navike koje se tiču skupnog muziciranja

– svjestan je tehnika, formi i zvučnog oblikovanja u glazbenom stvaralaštvu

– ima razvijenu sposobnost kritičkog razvijanja ideja i argumenata te njihove prezentacije široj javnosti;

– ima u potpunosti razvijenu sposobnost učenja, samomotivacije i samostalnost u djelovanju posebice u segmentu

tehnika vježbanja

– razumije međuodnose i međuzavisnost praktičnog i teorijskog djela studija

 

sadržaj kolegija

 

Nastavu Tamburaškog ansambla slušaju zajedno studenti svih godina studija Tambure, te se odabir

kompozicija ne odnosi isključivo na tekući semestar nego ih studenti obrađuju u različitim studijskim godinama. Partiture

najpoznatijih autora iz različitih stilskih razdoblja, originalno pisanih ili transkribiranih za tamburaški ansambl (orkestar, duo,

trio, kvartet, kvintet i veći sastav svirača,), u svakoj akademskoj godini. Prema prosudbi predmetnog nastavnika studenti

mogu javno nastupiti. Tijekom rada studenti će upoznati i usvajati specifičnosti muziciranja u Tamburaškom ansamblu

(komorni sastav ili orkestar): svirajući na svim instrumentima, tonsko homogeniziranje ansambla, fraziranje, čistoću ugodbe,

ritmičku preciznost, čvrstoću i lakoću sviranja, memoriranje svoje dionice, osluškivanje, «ostalih» dionica, brzinu čitanja

nepoznatog materijala, različite artikulacije, staccato, sforzando, marcato, legato… i prilagođavati se na sviranje bez i sa

dirigentom. Najmanje 8 kompozicija iz hrvatske i inozemne glazbene baštine za orkestar i 4 kompozicije za komorni sastav.

Literatura

 

Orkestralne i komorne partiture iz hrvatske i inozemne glazbene baštine sljedećih autora:

J. S. Bach, L. Bocherinni, G. F. Händel, W. A. Mozart, G. Bizet, L. van Beethoven, A.

Dvořak, D. Šostakovič, A. Hačaturian, I. Zajc, J. Gotovac, A. Marković, I. Kuljerić,

I. Josipović, Z. Mulić, S. Leopold, M. Tarbuk, B. Šipuš,T. Uhlik,J. Magdić, J. Stahuljak, L. Županović, G. Hlebec (tamburaški kvarteti), B. Potočnik (tamburaški kvarteti) i skladbe drugih skladatelja primjerene težine.

obveze studenata

 

Redovito pohađanje nastave, vježbanje i samostalan rad.

Javni nastupi. Minimalno dva nastupa u sklopu javnih priredbi.

Uspješno položen usmeni ispit na koncu akademske godine.

način provjere znanja i kriteriji ocjenjivanja

 

Polaznici moraju redovito pohađati predavanja i pokuse. Sudjelovanje na pokusu se ogleda i kroz realizaciju

profesorovih uputa, koje često uključuju i rješavanje domaćih zadataka. Na taj način se stječe kontinuirani uvid u rad i razinu

stečenog znanja i vještina pojedinog studenta.

raspored sati utorak 16 –  20 Učionica 324
termini kolokvija i ispita ljetni i jesenski ispitni rokovi

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram