N A T J E Č A J

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MUZIČKA AKADEMIJA

Trg Republike Hrvatske 12

 

Klasa:100-01/20-3/40

Urbroj:251-79-1-20-1

raspisuje:

                                                N A T J E Č A J

 

  1. za izbor u nastavno zvanje i radno mjesto predavača za područje društvenih znanosti, polje interdisciplinarne društvene znanosti, za glazbeno – pedagoške predmete, na Odsjeku za glazbenu pedagogiju – 1 izvršitelj u radnom odnosu na neodređeno vrijeme;
  2. za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto asistent, za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – sviranje, za Udaraljke, na Odsjeku za dirigiranje, harfu i udaraljke – 1 izvršitelj u radnom odnosu na određeno vrijeme;
  3. za izbor u naslovno nastavno zvanje umjetnički suradnik za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – sviranje, za korepetiranje, na Odsjeku za gudačke instrumente i gitaru – 1 izvršitelj bez zasnivanja radnog odnosa.

*********************************************************************************************************

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uvjeti: Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uvjetima Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje i Rektorskog zbora te općim aktima Muzičke akademije.

Poseban uvjet: Pristupnici koji se prvi put biraju u zvanje moraju održati nastupno predavanje.

Prijavi treba priložiti: diplomu o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, životopis (maksimalno jedna stranica i vlastoručno potpisan), popise i dokaze o umjetničkom, odnosno znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani. Strani državljani moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika B 2  za t. 2.,3. natječaja, odnosno dokaz o poznavanju hrvatskog jezika C1 za

t.1. prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike i rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu. Prijavu, potpisan životopis (maksimalno jedna stranica) i popise dostaviti u pisanom obliku i na CD-u u WORD formatu (.doc).

Prijave se primaju u roku 30 dana od dana objave natječaja. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom  poslati poštom na adresu: Muzička akademija, Trg Republike Hrvatske 12, 10 000 Zagreb, s naznakom „za natječaj“.

Pristupnik (m/ž) koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

Pristupnik (m/ž) koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj, pristupnici su suglasni da Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ broj 106/12.- pročišćeni tekst) i Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ. Izabrani kandidat prijavom na natječaj pristaje da Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu objavi na svojim mrežnim stranicama relevantne podatke sukladno čl. 25. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje.

NN 21.10.2020.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube