N A T J E Č A J

 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MUZIČKA AKADEMIJA

Trg Republike Hrvatske 12

 

raspisuje:

N A T J E Č A J

 

  1. za izbor u umjetničko-nastavno zvanje i radno mjesto docent za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana kompozicija, za teorijske – glazbene predmete, na Odsjeku za kompoziciju i teoriju glazbe – 1 izvršitelj u radnom odnosu na neodređeno vrijeme;

 

  1. za izbor u naslovno nastavno zvanje višeg predavača za područje humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana muzikologija i etnomuzikologija, za muzikološke predmete, na Odsjeku za muzikologiju – 1 izvršitelj bez zasnivanja radnog odnosa;

 

  1. za izbor u naslovno umjetničko-nastavno zvanje docent za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – pjevanje, za Pjevanje, na Odsjeku za pjevanje – 1 izvršitelj bez zasnivanja radnog odnosa;

 

  1. za izbor u nastavno zvanje i radno mjesto viši umjetnički suradnik za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – sviranje, za korepetiranje, na Odsjeku za pjevanje – 1 izvršitelj u radnom odnosu na neodređeno vrijeme;

 

  1. za izbor u nastavno zvanje i radno mjesto umjetnički suradnik za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – sviranje, za korepetiranje, na Odsjeku za duhačke instrumente – 1 izvršitelj u radnom odnosu na neodređeno vrijeme;

 

  1. za izbor u naslovno nastavno zvanje umjetnički suradnik za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – sviranje, za korepetiranje, na Odsjeku za glazbenu pedagogiju – 1 izvršitelj bez zasnivanja radnog odnosa;

 

*********************************************************************************************************

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uvjeti: Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uvjetima Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje i Rektorskog zbora te općim aktima Muzičke akademije.

Poseban uvjet: Pristupnici koji se prvi put biraju u zvanje moraju održati nastupno predavanje.

Prijavi treba priložiti: diplomu o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, životopis (maksimalno jedna stranica i vlastoručno potpisan), popise i dokaze o umjetničkom, odnosno znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani. Strani državljani moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika B2  za sve točke natječaja, izuzev t. 2 za koju je potrebno priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike i rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu. Prijavu, potpisan životopis (maksimalno jedna stranica) i popise dostaviti u pisanom obliku i na CD-u u WORD formatu (.doc).

Prijave se primaju u roku 30 dana od dana objave natječaja. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Preporučene prijave slati na adresu: Muzička akademija, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 12, s naznakom „za natječaj“ ili dostaviti osobno na urudžbeni zapisnik. Za uvjete koje pristupnici moraju ispunjavati, kao i za sve ostale obavijesti, obratite se u Tajništvo, Trg Republike Hrvatske 12/4, ili na tel.4810 – 200, kućni 107.

Pristupnik (m/ž) koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

Pristupnik (m/ž) koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj, pristupnici su suglasni da Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ broj 106/12.- pročišćeni tekst) i Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ. Izabrani kandidat prijavom na natječaj pristaje da Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu objavi na svojim mrežnim stranicama relevantne podatke sukladno čl. 25. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje.

 

 

Objavljeno u NN i Jutarnjem listu 30.10.2019.

 

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

error: Sadržaj stranice je zaštićen
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube