TALIJANSKI JEZIK

naziv predmeta  TALIJANSKI JEZIK 1 studijski program/ smjer  PJEVAČI
šifra predmeta (ISVU) godina /semestar
  1. godina
nositelj  MAURA FILIPPI bodovna vrijednost/ECTS  2
sunositelji 

 

NEMA satnica P 2 S V
suradnici 

 

NEMA status predmeta obvezni

☐izborni

preduvjeti za upis predmeta 

 

UPIS NA 1. GODINU PJEVANJA, IV ODSJEK
opis predmeta (cilj)

 

Cilj predmetaTalijanski jezik 1 je ovladati osnovama ortoepije odnosno fonetike ili izgovora talijanskog jezika, s posebnim naglaskom na pravilnu dikciju, osnovnu jezičnu vještinu za pjevača- glumca. Osvijestiti važnost značenja određene riječi ili fraze te povezanosti iste sa prozodijom jezika koji u govornoj  kao i u pjevanoj formi obiluje muzikalnošću (timbar, boja, intenzitet, volumen, dinamika, visina, intonacija, melodija, ritam i pauza) kako bi u svojim interpretacijama na talijanskom upotrijebili tu vještinu toliko potrebnu za pravilno čitanje vokalnog parta sa svom kompleksnošću poetske riječi. Usvajanje morfologije talijanskog (članovi, imenice, pridjevi, brojevi, prijedlozi i prilozi te glagolsko vrijeme indikativa prezenta, gerunda, gerunda prezenta i  indikativa futura).

Usvajanje vokabulara posebno idioma razgovornog jezika, razvijanje komunikacijskih jezičnih vještina vezno za situacije iz svakodnevnog života  kao i onih vezanih za struku (predstavljanje arije ili djela koje se izvodi). Upoznavanje s talijanskom kulturom- opernom literaturom, talijanskim kazalištima, periodizacijom opere, osnovnim povijesnim razdobljima, velikanima talijanske opere. Usko vezono za struku pjevača-glumca je također i govor tijela, gestikulacija i mimika u talijanskom govornom području toliko raznolika i prisutna te prijeko potrebna za scensko izvođenje.

Razviti u studentima sposobnosti predočavanja i logičkog povezivanja.

 

ishodi učenja  Pravilna ortoepija i ortografija, osnove talijanske gramatike, svakodnevni vokabular, vokabular struke, obračanje pozornosti na etimologiju riječi, uvid u povijest talijanske opere, razumijevanje oznaka dinamike, tempa  i agogike notnog teksta.
sadržaj kolegija  talijanski standardni jezik (A1), fonetske vježbe  (rad na audio materijalu), zadaci slušnog razumijevanja, rad na autentičnim materijalima (arhivske snimke hrvatskih i stranih pjevača)
literatura

 

 

L’italiano con i libretti d’opera– Maura Filippi, Muzička akademija u Zagrebu, 2014.

Giocare con la fonetica, corso di pronuncia con attività e giochi– Alma edizioni, Firenze, 2004.

Il melodramma (in) italiano, modulo 1. – Paolo E. Balboni, Loescher, 2016.

način provjere znanja i kriteriji ocjenjivanja  Tjedna provjera znanja kratkim testovima, usmena provjera danih zadataka, provjera čitanja, pismeni i usmeni ispit na kraju Akademske godine.  Ocjena je brojčana i temelji se na trajnom praćenju.
raspored sati

 

 

 utorak 14:00-16:00 učionica  334
naziv predmeta  TALIJANSKI JEZIK 2 studijski program/ smjer  PJEVAČI
šifra predmeta (ISVU) godina /semestar
  1. godina, 1. i 2. semestar
nositelj  MAURA FILIPPI bodovna vrijednost/ECTS  2
sunositelji 

 

NEMA satnica P 2 S V
suradnici NEMA status predmeta obvezni

☐izborni

preduvjeti za upis predmeta  položen ispit iz Talijanskog jezika 1
opis predmeta (cilj)

 

Cilj predmetaTalijanski jezik 2  je usvojiti  morfologiju talijanskog (indikativ perfekta i imperfekta, komparacija pridjeva). Usvojiti vokabular razgovornog jezika, idioma vezanog za glazbenu struku,  obilje arhaičnog jezika u vokalnoj literaturi. Osposobiti studenta za brižnu morfološku analizu kompleksne sintaktičke strukture poetskog jezika libreta za kvalitetan prevod djela. Obratiti pozornost na etimologiju riječi,  metafore, onomatopeje, uzvike, pauze, ritam i didaskalije u partiturama. Usvajanje osnova talijanske metrike u obrađenim arijama; upoznavanje s likovima iz Commedia dell’Arte prisutnim u opera buffa i mitovima u opera  seria;  naglasak na povijesnoj epohi i suradnji libretiste i kompozitora kao osnove razumijevanja razdoblja u kojem je djelo nastajalo; upoznavanje s ljudskom komponentom koja karakterizira likove u obrađenim operama.  Korištenje partiture kako bi se osvijestila povezanost poezije i glazbe. Korištenje vježbi ekspresivnog čitanja s pravilnom glumačkom dikcijom te interpretacija obrađenih arija s pravilnom talijanskom ortoepijom.
ishodi učenja Pravilna talijanska ortoepija, promišljena interpretacija zahvaljujući pročitanom sadržaju libreta i partituri, proučena i prevedena arija, poznavanje osnovnih razlika talijanskog standarda i uglazbljenog  poetskog jezika talijanske libretistike. Upoznavanje likova iz opere buffe kroz riječi libretiste i glazbu kompozitora.  Upoznavanje talijanske povijesti i kulture. Znati izraziti misao i osjećaj.
sadržaj kolegija talijanski standardni jezik (B1), fonetske vježbe i ritmičko čitanje (rad na audio  i videomaterijalu), zadaci slušnog razumijevanja razlika u izgovoru i interpretaciji pojedinih velikana opere, rad na autentičnim materijalima (libreta Le nozze di Figaro, Il barbiere di Siviglia, Don Pasquale)
literatura

 

L’italiano con i libretti d’opera– Maura Filippi,  Muzička akademija u Zagrebu, 2014.

libreta Le nozze di Figaro, Il barbiere di Siviglia, Don Pasquale

Mozart all’opera- Giovanni Bietti, Editori Laterza, 2015.

Estratto delle memorie– Lorenzo Da Ponte, Edizioni Il polifilo MCMXCIX

Il melodramma (in) italiano, modulo 1- Paolo E.Balboni, Loescher 2016.

obveze studenata  redovno pohađanje nastave (dopuštena su 3 izostanka), dovoljan broj pismenih radova i usmenih izlaganja, aktivnost na satu. Ocjena je brojčana i temelji se na trajnom praćenju.
način provjere znanja i kriteriji ocjenjivanja

 

 Tjedna provjera znanja kratkim testovima, usmena provjera danih zadataka, samostalno prevođenje, provjera ekspresivnog čitanja, za ispit na kraju Akademske godine priprema seminara u trajanju od jednog školskog sata (45 min) na temu- opera buffaCommedia dell’Arte (kultorološka i jezična obrada libreta i prevod arije ili recitativa).
raspored sati srijeda 

 

 13:00- 15:00 učionica   334
naziv predmeta  TALIJANSKI JEZIK 3 studijski program/ smjer  PJEVAČI
šifra predmeta (ISVU) godina /semestar  3. godina, 5. i 6. semestar
nositelj  MAURA FILIPPI bodovna vrijednost/ECTS  2
sunositelji 

 

NEMA satnica P 2 S V
suradnici NEMA status predmeta     

☐izborni

preduvjeti za upis predmeta  položen ispit iz Talijanskog jezika 2
opis predmeta (cilj) Cilj predmetaTalijanski jezik 3  je usvojiti kriptičan jezik talijanske libretistike u razdoblju talijanskog Ottocenta s Verdijem i verizmom te početka Novecenta s Puccinijem. Prevesti barem jedan libreto u cijelosti koristeći partituru. Proraditi na brojnim arijama i upoznati „psihologiju“ likova koje pjevači-interpreti moraju usvojiti za bolju interpretaciju. Vježbe ritmičkog čitanja i rad na recitativima u vidu language coachinga.  Znati izraziti misao i osjećaj.
ishodi učenja

 

 

Pravilna talijanska ortoepija, promišljena interpretacija zahvaljujući pročitanom sadržaju libreta i partituri, proučena i prevedena arija, poznavanje razlika talijanskog standarda i uglazbljenog  poetskog jezika talijanske libretistike. Upoznavanje likova obrađenih libreta kroz riječi libretiste i glazbu kompozitora.  Upoznavanje talijanske povijesti i kulture. Znati izraziti misao i osjećaj.
sadržaj kolegija talijanski standardni jezik (B2), fonetske vježbe i ritmičko čitanje (rad na audio  i videomaterijalu te na partituri), zadaci slušnog razumijevanja razlika u izgovoru i interpretaciji pojedinih velikana opere, rad na autentičnim materijalima (libreta Butterfly, Tosca, Gianni Schicchi ili Suor Angelica, La bohéme, La traviata, Rigoletto, Otello, Don Carlo, Pagliacci, Cavalleria rusticana)
literatura 

 

libreta Butterfly, Tosca, Gianni Schicchi ili Suor Angelica, La bohéme, La traviata, Rigoletto, Otello, Don Carlo, Pagliacci, Cavalleria rusticana

L’italiano con l’opera, lingua, cultura e conversazione2004. Daniela Noe, Frances A. Boyd, Columbia University 2004.

Poesia per musica e musica per poesia, Dai trovatori a Paolo Conte– Carocci editore Aulamagna, 2017.

L’opera svelata, trattato retorico e pratico di retorica musicale nel melodramma italiano dell’800- Abeditore collana didattica musicale, 2014.

obveze studenata  redovno pohađanje nastave (dopuštena su 3 izostanka), dovoljan broj pismenih radova i usmenih izlaganja, aktivnost na satu. Ocjena je brojčana i temelji se na trajnom praćenju.
način provjere znanja i kriteriji ocjenjivanja  Tjedna provjera znanja kratkim testovima, usmena provjera danih zadataka, samostalno prevođenje, provjera ekspresivnog čitanja, za ispit na kraju Akademske godine priprema seminara u trajanju od jednog školskog sata (45 min) na temu talijanskog verizma (kultorološka i jezično- glazbena obrada  libreta i partiture te prevod arije i recitativa).
raspored sati srijeda 

 

 19:00- 21:00 učionica   334

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram