NATJEČAJ

 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MUZIČKA AKADEMIJA

Trg Republike Hrvatske 12

 

raspisuje:

                                                N A T J E Č A J

 

  1. za izbor na umjetničko – nastavno radno mjesto docent za umjetničko područje glazbene umjetnosti, umjetničko polje izvođenje glazbe, umjetnička grana sviranje (instrumenti), za Tambure, na Odsjeku za glazbenu pedagogiju i tambure – 1 izvršitelj u radnom odnosu u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme
  2. za izbor na umjetničko – nastavno radno mjesto izvanredni profesor za umjetničko područje glazbene umjetnosti, umjetničko polje izvođenje glazbe, umjetnička grana sviranje (instrumenti), za Komornu glazbu, na Odsjeku za gudačke instrumente i gitaru – 1 izvršitelj u radnom odnosu u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme

*************************************************************************************************

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uvjeti: Prema Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti te općim aktima Muzičke akademije.

Na natječaju pod.t.1. prednost će imati pristupnici koji imaju završen petogodišnji instrumentalni studij tambure i zvanje mag. mus. tambure.

Prijavi treba priložiti: diplomu o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, životopis (maksimalno jedna stranica), popise i dokaze o umjetničkom, nastavnom i stručnom radu. Strani državljani moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika B 2, odnosno dokaz o poznavanju hrvatskog jezika prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. U slučaju posjedovanja inozemne diplome potrebno je priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije koje je izdano od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.

Prijavu s traženom dokumentacijom na natječaj te dokaze o ispunjavanju kriterija odnosno uvjeta podnose se u elektroničkom obliku na USB sticku u WORD formatu (.doc) ili PDF formatu (.pdf), koji je potrebno poslati poštom na adresu: Muzička akademija, Trg Republike Hrvatske 12, 10 000 Zagreb, s naznakom „za natječaj“.

Prijave se primaju u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Pristupnik (m/ž) koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te priložiti isprave kojima dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti.

Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj, pristupnici su suglasni da Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ broj 106/12.- pročišćeni tekst) i Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ.

OBJAVLJENO U NN 19.06.2024.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram