NATJEČAJ – za izbor na radno mjesto

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija
Trg Republike Hrvatske 12

raspisuje

NATJEČAJ
za izbor na radno mjesto

1. radno mjesto IV. vrste, interni naziv: spremačica – 1 izvršitelj (m/ž) u radnom odnosu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

Uvjet natječaja:
– PKV/NKV stručna sprema

 

Probni rad prema odredbama Pravilnika o radu Muzičke akademije.
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

Prijavi treba priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi), potvrdu o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili odgovarajući dokument kojim se dokazuje državljanstvo), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje).

 

Pristupnici strani državljani moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, stupanj C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike i rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije koje je izdala Agencija za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.

 

Pristupnik (m/ž) koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te priložiti isprave kojima dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti.

Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Prijavom na natječaj, pristupnici su suglasni da Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ broj 106/12.- pročišćeni tekst) i Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ.

 

Prijave se primaju u roku 8 dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.
Prijave slati na adresu: Muzička akademija, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 12, s naznakom “za natječaj”.

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na mrežnoj stranici Muzičke akademije u Zagrebu: www.muza.hr

objavljeno u NN 18.10.2023.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram