NATJEČAJ – ZA RADNO MJESTO

 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MUZIČKA AKADEMIJA

Trg Republike Hrvatske 12

raspisuje:

N A T J E Č A J

 

za popunu:

 

1. radno mjesto: suradnik (interni naziv: producent u Uredu za produkcijske poslove)

1 izvršitelj (m/ž) u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Uvjeti:

  • završen diplomski (dodiplomski) studij glazbene umjetnosti ili društveno-humanističkih znanosti
  • radno iskustvo od najmanje jedne (1) godine na sličnim poslovima
  • znanje barem jednog svjetskog jezika
  • poznavanje rada na računalu (Ms Office)
  • organizacijske sposobnosti

 

2. radno mjesto čistač/spremač – 1 izvršitelj (m/ž) u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Uvjet:

  • PKV/NKV stručna sprema

Probni rad prema odredbama Pravilnika o radu Muzičke akademije.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

Prijavi treba priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome ili svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi), potvrdu o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili odgovarajući dokument kojim se dokazuje državljanstvo), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje).

Pristupnici strani državljani moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, stupanj C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike, a svi oni koji su svoju kvalifikaciju stekli u inozemstvu i rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije koje je izdala Agencija za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.

Za pristupnike (m/ž) prijavljene na natječaj pod t.1. radi provjere ispunjavanja uvjeta natječaja može se provesti provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i intervju. U slučaju provedbe navedenih provjera pristupnici su im obvezni pristupiti, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.

Za pristupnike (m/ž) prijavljene na natječaj pod t.2. provest će se intervju. Ukoliko se pristupnik ne odazove na intervju, smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj.

Pristupnik (m/ž) koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te priložiti isprave kojima dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti.

Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj, pristupnici su suglasni da Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ broj 106/12.- pročišćeni tekst) i Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ.

Prijave se primaju u roku 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Prijave slati na adresu: Muzička akademija, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 12, s naznakom “za natječaj”.

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na mrežnoj stranici Muzičke akademije u Zagrebu: www.muza.hr

OBJAVLJENO U NN 10.04.2024.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram