Obavijest o nastupnom predavanju – 6. odsjek

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MUZIČKA AKADEMIJA

Trg Republike Hrvatske 12, Zagreb

Klasa: 100-01/23-04/07

Urbroj: 251-79-1/1-23-16

 

Zagreb, 17.02.2023.

Na temelju čl. 2. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna i nastavna zvanja (NN br. 129/05) oglašavam

Obavijest o nastupnom predavanju

 

U postupku izbora za naslovnog umjetničkog suradnika za umjetničko područje glazbene umjetnosti, umjetničko polje izvođenje glazbe, umjetnička grana sviranje (instrumenti), za korepetiranje, na Odsjeku za gudačke instrumente i gitaru, održat će se nastupno predavanje u prostorima Muzičke akademije u Zagrebu u četvrtak, 23. veljače 2023., u dvorani Stančić (IV kat) u 17:30.

Pristupnica:

Petra Bugarin

Tema:

Koncert za violinu i orkestar F. Mendelsshona, 1. st

Slike iz bajke za violu i klavir R. Schumanna

Pristupnica će svirati sa violinisticom Jelenom Mimicom i violisticom Sarom Nikolinom Čehić.

Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom u sastavu:

  1. izv. prof. art. Ivan Novinc – predsjednik
  2. Renata Hil, umjetnička savjetnica – članica
  3. prof. art. Vladimir Mlinarić – vanjski član

Dekan:

prof.art. Igor Lešnik, v.r.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram