Obavijest o nastupnom predavanju – 7. odsjek

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MUZIČKA AKADEMIJA
Trg Republike Hrvatske 12, Zagreb
Klasa: 100-01/23-04/07
Urbroj: 251-79-1/1-23-13

Zagreb, 08.02.2023.
Na temelju čl. 2. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna i nastavna zvanja (NN br. 129/05) oglašavam

Obavijest o nastupnom predavanju

U postupku izbora za naslovnog umjetničkog suradnika za umjetničko područje glazbene umjetnosti, umjetničko polje izvođenje glazbe, umjetnička grana sviranje (instrumenti), za korepetiranje, na Odsjeku za duhačke instrumente, održat će se nastupno predavanje u prostorima Muzičke akademije u Zagrebu u četvrtak, 16. veljače 2023., u dvorani Huml (IV kat) s početkom u 10 sati.

Nastupno predavanje sastoji se od koncertnog nastupa, odnosno sviranja zadane skladbe sa studentom, oglednog sata sa studentom i sviranja prima vista.

Pristupnici:

10 sati Ivan Božanić
11 sati Lucija Dogan
12 sati Dora Iveković

Teme:

Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert za rog i orkestar br. 3 u Es-duru, KV 447
César Franck: Sonata za flautu i klavir u A-duru
Camille Saint-Saëns: Sonata za klarinet i klavir u Es-duru, op. 167
Skladba prima vista

Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. Linda Mravunac Fabijanić, umjetnička savjetnica – predsjednica
2. prof.art. Saša Nestorović – član
3. doc.art.dr.art. Charlene Farrugia Božac – vanjska članica

Dekan:

prof.art. Igor Lešnik, v.r.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram