Sveučilište u Zagrebu

Muzička akademija

 

Dekan

prof. art. Igor Lešnik

Prodekan za nastavu

prof. art. Srđan Filip Čaldarović

Prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje

doc. dr. sc. Sanja Kiš Žuvela

Prodekan za umjetnost i upravljanje

prof. art. Anđelko Krpan

Prodekanica za međunarodnu i međuinstitucionalnu suradnju

prof. art. Martina Gojčeta Silić


 

VIII. odsjek za glazbenu pedagogiju i tambure

 

Pročelnica: doc. dr. sc. Nikolina Matoš

matosniki.muza@gmail.com                                 

 

Popis nastavnika i suradnika:

 

doc.dr.sc.        Nikolina Matoš

viši pred.         Veljko Valentin Škorvaga

pred.               Ana Čorić

ass.                  Ivor Prajdić

prof.dr.sc.       Daria Tot

izv.prof.dr.sc.  Marina Đuranović

doc. dr.sc.       Diana Olčar

nasl. doc.        Siniša Leopold

nasl. pred. mr.sc. Kristina Lučić Andrijanić

nasl. umj. sur. Petra Kukavica

nasl. umj. sur. Brigita Vilč

nasl. ass.         Marko Blašković

nasl. ass.         Franjo Pećarić

 

Zahtjevi na ispitima u postupku provjere za upis na Muzičku akademiju:

 

Smjer: Glazbena pedagogija; Glazbena pedagogija – dvopredmetno

PISMENI ISPIT

1) Teorija glazbe
Tonski sustav (oktave) – prepoznavanje i zapis nota u violinskom, basovskom, sopranskom, altovskom i tenorskom ključu.
Ljestvice – predznaci, zapis ljestvica na zadanoj noti: prirodni, harmonijski i melodijski oblik dura i mola te modusi (dorski, frigijski, lidijski, miksolidijski, eolski i lokrijski način).
Melodijski intervali – na zadanoj noti uzlazno i silazno, rješenja disonantnih i nestabilnih intervala.
Kvintakordi i obrati – na zadanoj noti uzlazno, u zadanom tonalitetu, mnogostranost.
Septakordi i obrati – na zadanoj noti uzlazno, u zadanom tonalitetu.
Bilježenje notnih vrijednosti i stanki u jednostavnim i složenim mjerama.
Oznake za tempo, dinamiku i način izvođenja.
Bodovi:14; eliminacijski prag: 0

2) Diktat
Jednoglasni melodijsko-ritamski diktat s jednostavnijim uklonima i mjestimičnim alteracijama/kromatikom. Jednostavniji dvoglasni diktat bez modulacije.
Zapis niza trozvuka prema načelu srodnosti (dijatonska ili kromatska tercna i kvintna srodnost, kromatska promjena akorda).
Bodovi: 18; eliminacijski prag: ukupno manje od 10*

3) Harmonija
Četveroglasna harmonizacija zadanog obilježenog basa (kvintakordi i obrati, dominantni septakord i obrati).
Četveroglasna harmonizacija soprana (kvintakordi i obrati, dominantni septakord i obrati kao minimalna sredstva harmonizacije).
Izradba dijatonske modulacije sa zadanim tonalitetima.
Bodovi: 15; eliminacijski prag: ukupno 0**

PRAKTIČAN ISPIT

1) Solfeggio
Pjevanje s lista: melodijsko-ritamski primjer iz glazbene literature s mjestimičnom primjenom alteriranih i kromatskih tonova.
Bodovi: 10; eliminacijski prag: ukupno manje od 10*

Dvopredmetni studij trenutačno se ne izvodi.

2) Harmonija na klaviru
Harmonizacija durskih i molskih ljestvica do četiri predznaka (dur i melodijski mol).
Sviranje proširenih kadenca (I.-IV.-V.-VI.-IV.-V.-I.) u svim tonalitetima – tijesni i široki slog, tercni, kvintni i oktavni položaj.
Bodovi: 8; eliminacijski prag: ukupno 0**

3) Klavir
Jedna etida – J. B. Cramera ili C. Czernya op. 299, ili teža od ovih
J. S. Bach: jedna dvoglasna invencija, troglasna invencija ili teža skladba (ciklička djela – preludij i fuga, suita, partita i sl. – trebaju biti pripremljena u cijelosti), Jedna cijela sonata J. Haydna, W. A.
Mozarta ili L. van Beethovena (osim op. 49)
Program nije nužno izvoditi napamet.
Bodovi: 15; eliminacijski prag: manje od 5

* Eliminacijski prag odnosi se na ukupan zbroj bodova pismenog (diktat) i usmenog ispita (solfeggio)
** Eliminacijski prag odnosi se na ukupan zbroj bodova pismenog ispita i ispita harmonizacije na klaviru

VAŽNO:
Pristupnici su obvezni položiti ispit Državne mature iz Hrvatskog jezika na višoj (A) razini i izbornog predmeta Glazbena umjetnost s minimalnom ocjenom dobar (3). Ispit iz Hrvatskog jezika se vrednuje s učešćem od 10% bodova u ukupnom rezultatu.
Pristupnici koji nemaju hrvatsko državljanstvo (uključujući građane EU-a i pristupnike kojima je priznat prvi jezik kao Hrvatski jezik na državnoj maturi) obavezni su položiti ispit poznavanja hrvatskog jezika na razini B2 za upis u 1. godinu studijskih programa Glazbena pedagogija i Glazbena pedagogija dvopredmetno.

 smjer: TAMBURA
Jedna etida.
Jedno cijelo cikličko djelo (koncert ili sonata).
Dvije skladbe virtuoznog karaktera.
Bodovi: 60; eliminacijski prag: manje od 30
B. PISMENI ISPIT

1) Teorija glazbe
Tonski sustav (oktave); bilježenje nota u violinskom i basovskom ključu
Durske ljestvice, molske ljestvice (harmonijske i melodijske)
Melodijski intervali – uzlazno i silazno
Veliki, mali, smanjeni i povećani kvintakordi, njihovi obrati i mnogostranost u duru te melodijskom i harmonijskom molu
Septakordi na svim stupnjevima te harmonijske i melodijske molske ljestvice i njihovi obrati
Bilježenje notnih vrijednosti i stanki u jednostavnim i složenim mjerama. Oznake za tempo, dinamiku i način izvođenja
Bodovi: 10; eliminacijski prag: 0

2)Diktat

Jednoglasni diktat: niz tonova jednakoga trajanja, u intervalima do oktave, u srednjem registru
Zapis intervala na zadanom tonu
Zapis akorda (kvintakorda i obrata) na zadanom tonu
Jednoglasni diktat: primjer u stilu bečke klasike
Dvoglasni diktat
Diktat na jednom tonu: primjer jednostavnije ritamske strukture
Bodovi: 10; eliminacijski prag: ukupno manje od 5*

 

PRAKTIČAN ISPIT

Solfeggio
Pjevanje s lista primjera iz glazbene literature bečke klasike
Bodovi: 10; eliminacijski prag: ukupno manje od 5*

* Eliminacijski prag odnosi se na ukupan zbroj bodova pismenog (diktat) i usmenog ispita (solfeggio)

 

Važni linkovi:

SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI STUDIJ – GLAZBENA PEDAGOGIJA

http://www.muza.unizg.hr/studiji/integrirani-sveucilisni-studij-glazbena-pedagogija/

SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI STUDIJ – TAMBURA

http://www.muza.unizg.hr/studiji/integrirani-sveucilisni-studij-za-instrumentaliste/

AKADEMSKI KALENDAR:

http://www.muza.unizg.hr/akademska-godina/akademski-kalendar/

PRAVILNIK O STUDIRANJU:

http://www.muza.unizg.hr/propisi/4%20PRAVILNIK%20O%20STUDIRANJU%20integrirani_v2.pdf

PRAVILNIK O POSTUPKU UTVRĐIVANJA RANG-LISTE PRIJAVLJENIH PRISTUPNIKA ZA UPISE U I. GODINU SVEUČILIŠNIH INTEGRIRANIH PRIJEDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJSKIH PROGRAMA:

http://www.muza.unizg.hr/PRAVILNIK-O-RANG-LISTI.pdf

 

 

Ostale važne informacije:

 

 

POZIV UČENICIMA SREDNJIH GLAZBENIH ŠKOLA


Pozivaju se svi zainteresirani kandidati za upis studija glazbene pedagogije na radionicu iz teorije glazbe, solfeggia, harmonije i harmonije na klaviru u subotu, 27 siječnja 2024. godine u sklopu Dana otvorenih vrata Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Radionica će se odvijati prema sljedećem rasporedu u sobi 339 (3. kat):

Zahtjevi na kvalifikacijskom ispitu (uvod) i teorija glazbe – doc. dr. sc. Nikolina Matoš (13:00 – 14:15)

Solfeggio (diktat i pjevanje) – mag. mus. Ivor Prajdić, asist. (14:30 – 16:00)

Harmonija (pisani dio) i harmonija na klaviru – prof. art. Dalibor Bukvić (16:15 – 17:30)

Radionica je besplatna, a s obzirom na prostorno ograničenje, namijenjena je isključivo kandidatima koji planiraju pristupiti kvalifikacijskom ispitu u 2024. godini.

 

 

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram