N A T J E Č A J

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MUZIČKA AKADEMIJA

Trg Republike Hrvatske 12                          

 

raspisuje:

                                                 N A T J E Č A J

 

  1. za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent u umjetničkom području: glazbena umjetnost, umjetničko polje: izvođenje glazbe, umjetnička grana: sviranje (instrumenti), za Violinu, na Odsjeku za gudačke instrumente i gitaru – 1 izvršitelj u radnom odnosu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

*************************************************************************************************

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uvjeti: Prema Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti te općim aktima Muzičke akademije.

Prijavi treba priložiti: diplomu o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, životopis (maksimalno jedna stranica), popise i dokaze o umjetničkom, nastavnom i stručnom radu. Strani državljani moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika B 2, odnosno dokaz o poznavanju hrvatskog jezika prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike i rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.

Prijavu s traženom dokumentacijom na natječaj te dokaze o ispunjavanju kriterija odnosno uvjeta podnose se u elektroničkom obliku na USB sticku u WORD formatu (.doc) ili PDF formatu (.pdf), koji

je potrebno poslati poštom na adresu: Muzička akademija, Trg Republike Hrvatske 12, 10 000 Zagreb, s naznakom „za natječaj“.

Prijave se primaju u roku 30 dana od dana objave natječaja. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Pristupnik (m/ž) koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te priložiti isprave kojima dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti.

Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj, pristupnici su suglasni da Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ broj 106/12.- pročišćeni tekst) i Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ. Izabrani kandidat prijavom na natječaj pristaje da Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu objavi na svojim mrežnim stranicama relevantne podatke sukladno čl. 25. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje.

 

Objavljeno u NN 09.06.2023.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram