N A T J E Č A J

DOPUNA DIJELA NATJEČAJA

Sveučilište u Zagrebu

Muzička akademija

Trg Republike Hrvatske 12

 

objavljuje

 

DOPUNU DIJELA NATJEČAJA

 

objavljenog u Narodnim novinama broj 11 / 2022 od dana 26. siječnja 2022. godine.
U točki 4. poslije riječi “Klavir” dodaju se riječi “i Komornu glazbu “.

 

Ostali dijelovi natječaja ostaju nepromijenjeni.

OBJAVLJENO U NN 2.2.2022.

 


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MUZIČKA AKADEMIJA

Trg Republike Hrvatske 12                           

 

 

 

 

 

raspisuje:

                                                N A T J E Č A J

 

 1. za izbor u umjetničko – nastavno zvanje i radno mjesto redoviti profesor za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – sviranje, za Harfu, na Odsjeku za dirigiranje, harfu i udaraljke – 1 izvršitelj u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;
 2. za izbor u umjetničko – nastavno zvanje i radno mjesto izvanredni profesor za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – dirigiranje, za Studij opernih uloga, na Odsjeku za pjevanje – 1 izvršitelj u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;
 3. za izbor u umjetničko – nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – pjevanje, za Pjevanje, na Odsjeku za pjevanje – 1 izvršitelj u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,
 4. za izbor u umjetničko – nastavno zvanje i radno mjesto izvanredni profesor za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – sviranje, za Klavir, na Odsjeku za klavir, čembalo i orgulje – 1 izvršitelj u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,
 5. za izbor u umjetničko – nastavno zvanje i radno mjesto redoviti profesor za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – sviranje, za Čembalo, na Odsjeku za klavir, čembalo i orgulje – 1 izvršitelj u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,
 6. za izbor u umjetničko – nastavno zvanje i radno mjesto redoviti profesor za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – sviranje, za Violu, na Odsjeku za gudačke instrumente i gitaru – 1 izvršitelj u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,
 7. za izbor u umjetničko – nastavno zvanje i radno mjesto izvanredni profesor za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – sviranje, za Gitaru, na Odsjeku za gudačke instrumente i gitaru – 1 izvršitelj u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,
 8. za izbor u umjetničko – nastavno zvanje i radno mjesto redoviti profesor za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – sviranje, za Rog, na Odsjeku za duhačke instrumente – 1 izvršitelj u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,
 9. za izbor u znanstveno – nastavno zvanje i radno mjesto docent za područje humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana muzikologija i etnomuzikologija, za etnomuzikološke predmete, na Odsjeku za muzikologiju – 1 izvršitelj u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,
 10. za izbor u nastavno zvanje i radno mjesto umjetnički suradnik za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – sviranje, za korepetiranje, na Odsjeku za duhačke instrumente – 1 izvršitelj u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,
 11. za naslovno umjetničko-nastavno zvanje izvanrednog profesora iz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – sviranje, za Harfu, na Odsjeku za dirigiranje, harfu i udaraljke – 1 izvršitelj bez zasnivanja radnog odnosa,
 12. za naslovno umjetničko-nastavno zvanje izvanrednog profesora iz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – dirigiranje, za Studij opernih uloga, na Odsjeku za pjevanje – 1 izvršitelj bez zasnivanja radnog odnosa,
 13. za naslovno umjetničko-nastavno zvanje redovitog profesora iz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – sviranje, za Violinu, na Odsjeku za gudačke instrumente i gitaru – 1 izvršitelj bez zasnivanja radnog odnosa,
 14. za naslovno umjetničko-nastavno zvanje redoviti profesor iz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – sviranje, za Flautu, na Odsjeku za duhačke instrumente – 1 izvršitelj bez zasnivanja radnog odnosa.

*********************************************************************************************************

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uvjeti za natječaj od t. 1. do t. 8.: Pristupnici natječaja moraju ispunjavati uvjete propisane  člancima 94. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07- Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14- Odluka USRH, 60/15 – Odluka USRH i 131/17), obvezni su ispuniti uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora Republike Hrvatske o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti („Narodne novine“ broj 61/17) te Pravilnikom o uvjetima za izbor u umjetničko – nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 86/10).

Uvjeti za natječaj t. 9. do t. 14.: Pristupnici natječaja moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uvjetima Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje i Rektorskog zbora te općim aktima Muzičke akademije.

Poseban uvjet: Pristupnici koji se prvi put biraju u zvanje moraju održati nastupno predavanje.

Prijavi treba priložiti: diplomu o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, životopis (maksimalno jedna stranica i vlastoručno potpisan), popise i dokaze o umjetničkom, odnosno znanstvenom, nastavnom i stručnom radu. Za t.1., t. 2., t. 3., t. 4., t. 5., t. 6., t. 7., t. 8., t.11., t.12.,t.13.,t.14.natječaja treba priložiti i presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje.

Strani državljani moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika B 2 za t.1., t. 2., t. 3.,T. 4., t. 5., t. 6., t. 7., t. 8., t.10., t.11., t.12., t.13., t.14. donosno C 1 za t. 9. natječaja, odnosno dokaz o poznavanju hrvatskog jezika prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike i rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.

Prijavu, potpisan životopis (maksimalno jedna stranica) i popise dostaviti u pisanom obliku i na USB stick – u u WORD formatu (.doc).

Prijave se primaju u roku 30 dana od dana objave natječaja. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom  poslati poštom na adresu: Muzička akademija, Trg Republike Hrvatske 12, 10 000 Zagreb, s naznakom „za natječaj“.

Pristupnik (m/ž) koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

Pristupnik (m/ž) koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj, pristupnici su suglasni da Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ broj 106/12.- pročišćeni tekst) i Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ. Izabrani kandidat prijavom na natječaj pristaje da Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu objavi na svojim mrežnim stranicama relevantne podatke sukladno čl. 25. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje.

 

OBJAVLJENO U NN 26.01.2022.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube