NATJEČAJ – RADNO MJESTO

 

Sveučilište u Zagrebu

Muzička akademija

Trg Republike Hrvatske 12

 

raspisuje

NATJEČAJ

 

za popunu na radno mjesto: voditelj ustrojstvene jedinice 4, interni naziv: voditelj financijskog knjigovodstva u Uredu za financijsko – računovodstvene poslove – 1  izvršitelj (m/ž) u radnom odnosu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Uvjeti natječaja:

  • diplomski (dodiplomski) studij ekonomskog smjera, s radnim iskustvom od najmanje tri (3) godine na računovodstvenim poslovima
  • poznavanje rada na računalu (Ms Office)

 

Probni rad prema Temeljnom kolektivnom ugovoru za zaposlenike u javnim službama.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

Prijavi treba priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome), dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili vojne iskaznice ili osobne iskaznice ili putovnice), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje).

Poželjno je radno iskustvo u proračunskom računovodstvu.

Za pristupnike (m/ž) prijavljene na natječaj radi provjere ispunjavanja uvjeta natječaja može se provesti provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i  intervju. U slučaju provedbe navedenih provjera pristupnici su im obvezni pristupiti, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.

Pristupnik (m/ž) koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te priložiti isprave kojima dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti.

Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj, pristupnici su suglasni da Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ broj 106/12.- pročišćeni tekst) i Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ.

Prijave se primaju u roku 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Prijave slati na adresu: Muzička akademija, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 12, s naznakom “za natječaj”.

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na mrežnoj stranici Muzičke akademije u Zagrebu: www.muza.hr

Objavljeno u NN 22.05.2024.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram