Solfeggio C

naziv predmeta SOLFEGGIO C1 šifra predmeta (ISVU) 91554
studijski program/ smjer Studij za instrumentaliste, svi smjerovi

Studij Pjevanje

Studiji Muzikologija i Muzikologija dvopredmetno

godina /

semestar

1. godina

1. i 2. semestar

 

nositelj(i)

 

Vesna Nicole Klarić, viši predavač bodovna vrijednost/ECTS 4 (2+2)
satnica P 2 S V
suradnici

 

status predmeta ☒obvezni

☐izborni

preduvjeti za upis predmeta Položen prijamni ispit
opis predmeta (cilj)

 

Razviti sposobnosti i vještine te steći znanja potrebna za razumijevanje i izvođenje glazbe kroz primjere iz glazbene literature klasike i baroka i upoznati značajke stilova.
ishodi učenja na razini predmeta

 

Student će:

– razviti sposobnosti i vještine preciznog intonacijskog i ritamskog izvođenja

– percipirati, memorirati i zapisivati glazbu

– steći znanja o sastavnicama glazbe (intonacija, tonalitet, metrika, ritam, struktura i oblik glazbenog djela, tempo, dinamika, agogika)

– ovladati prepoznavanjem, zapamćivanjem, zapisivanjem i analiziranjem glazbenih sadržaja

sadržaj kolegija

 

Sadržaj se izvodi u otvorenom kurikulumu s naglaskom na razvoj sluha kroz glazbeni diktat, pjevanje primjera iz glazbene literature, analizu glazbenih sastavnica i stjecanje drugih znanja potrebnih za razumijevanje i izvođenje glazbe.
literatura

 

Obvezna literatura:

Németh, Nógrádi, Puster: Szolfézs antólogia

Dopunska literatura:

ZBIRKA PRIMJERA IZ LITERATURE ZA SOLFEGGIO C1 – zimski semestar

ZBIRKA PRIMJERA IZ LITERATURE ZA SOLFEGGIO C1 – ljetni semestar


ZBIRKA PRIMJERA IZ LITERATURE ZA SOLFEGGIO C2 – zimski semestar

ZBIRKA PRIMJERA IZ LITERATURE ZA SOLFEGGIO C2 – ljetni semestar

 

obveze studenata

 

Redovito pohađanje nastave, pristupanje kolokvijima, vježbanje i samostalan rad. Najmanje pet samostalno otpjevanih primjera iz glazbene literature u semestru. Slušanje snimki djela obrađenih na satu.

Godišnji ispit pred predmetnim nastavnikom.

način provjere znanja i kriteriji ocjenjivanja Sadržaj kolokvija:

Zapis diktata:

1. Niz tonova jednakog trajanja, u intervalima do oktave, u violinskom ili basovu ključu.

2. Jednoglasni diktat: primjer iz glazbene literature klasike (1. semestar) ili baroka (2. semestar).

3. Dvoglasni diktat: primjer iz glazbene literature klasike (1. semestar) ili baroka (2. semestar).

4. Četveroglasni harmonijski diktat: trozvuci, dominantni septakord i obrati, dominantni nonakord, sixte ajoutée, septakord drugog stupnja, smanjeni septakord, kromatika (sekundarne dominante).

5. Ritamski diktat u polovinskoj, četvrtinskoj ili osminskoj mjeri.

6. Zapis intervala, trozvuka, dominantnog septakorda i obrata i sporednih septakorada u temeljnom obliku na zadanom tonu.

Sadržaj ispita:

Pismeni dio:

1. Niz tonova jednakog trajanja, u intervalima do oktave, u violinskom ili basovu ključu.

2. Jednoglasni diktat: primjer iz glazbene literature klasike ili baroka.

3. Dvoglasni diktat: primjer iz glazbene literature klasike ili baroka.

4. Četveroglasni harmonijski diktat: trozvuci, dominantni septakord i obrati, dominantni nonakord,  sixte ajoutée, septakord drugog stupnja, smanjeni septakord, kromatika (sekundarne dominante).

5. Ritamski diktat u polovinskoj, četvrtinskoj ili osminskoj mjeri.

6. Zapis intervala, trozvuka, dominantnog septakorda i obrata i sporednih septakorada u temeljnom obliku na zadanom tonu.

 

Usmeni dio:

1. Pjevanje unaprijed pripremljenog primjera iz glazbene literature baroka ili klasike.

2. Pjevanje s lista primjera iz glazbene literature baroka ili klasike.

3. Izvođenje zadanog ritma u polovinskoj, četvrtinskoj ili osminskoj mjeri.

4. Pjevanje trozvuka (kvintakordi i obrati) i četverozvuka (dominantni septakord i obrati, sporedni septakordi u temeljnom obliku) u zadanom tonalitetu uz analizu mnogostranosti akorda u duru, svim oblicima mola i mol-duru.

Ocjenjivanje:

odličan (5) – izvrsni rezultati (aritmetička sredina uspjeha pismenog i usmenog dijela ispita)

vrlo dobar (4) – nadprosječni rezultati s određenim manjkavostima (aritmetička sredina uspjeha pismenog i usmenog dijela ispita)

dobar (3) – prosječni rezultati (aritmetička sredina uspjeha pismenog i usmenog dijela ispita)

dovoljan (2) – minimalni rezultati koji omogućavaju nastavak studija

nedovoljan (1) – nezadovoljavajući rezultati koji ne omogućavaju nastavak studija

 

poveznica na web stranicu kolegija
datum ažuriranja 15.01.2017.
 
naziv predmeta SOLFEGGIO C2 šifra predmeta (ISVU) 91935
studijski program/ smjer Studij za instrumentaliste, svi smjerovi

Studij Pjevanje

Studiji Muzikologija i Muzikologija dvopredmetno

godina /

semestar

2. godina

3. i 4. semestar

nositelj(i)

 

Vesna Nicole Klarić, viši predavač bodovna vrijednost/ECTS 4 (2+2)
satnica P 2 S V
suradnici

 

Vesna Nicole Klarić, viši predavač status predmeta ☒obvezni

☐izborni

preduvjeti za upis predmeta Položen predmet Solfeggio C1.
opis predmeta (cilj)

 

Razviti sposobnosti i vještine te steći znanja potrebna za razumijevanje i izvođenje glazbe kroz primjere iz glazbene literature romantizma i XX. stoljeća i upoznati značajke stilova.
ishodi učenja na razini predmeta

 

Student će:

– razviti sposobnosti i vještine preciznog intonacijskog i ritamskog izvođenja

– percipirati, memorirati i zapisivati glazbu

– steći znanja o sastavnicama glazbe (intonacija, tonalitet, modalitet, metrika, ritam, struktura i oblik glazbenog djela, tempo, dinamika, agogika)

– ovladati prepoznavanjem, zapamćivanjem, zapisivanjem i analiziranjem glazbenih sadržaja

sadržaj kolegija

 

Sadržaj se izvodi u otvorenom kurikulumu s naglaskom na razvoj sluha kroz glazbeni diktat, pjevanje primjera iz glazbene literature, analizu glazbenih sastavnica i stjecanje drugih znanja potrebnih za razumijevanje i izvođenje glazbe.
literatura

 

Obvezna literatura:

Németh, Nógrádi, Puster: Szolfézs antólogia

 

Dopunska literatura:

Zbirke primjera iz glazbene literature za solfeggio

obveze studenata

 

Redovito pohađanje nastave, pristupanje kolokvijima, vježbanje i samostalan rad. Najmanje pet samostalno otpjevanih primjera iz glazbene literature u semestru. Slušanje snimki djela obrađenih na satu.

Godišnji ispit pred predmetnim nastavnikom.

način provjere znanja i kriteriji ocjenjivanja Sadržaj kolokvija:

Zapis diktata:

1. Niz tonova jednakog trajanja, u intervalima do oktave, u violinskom i basovu ključu.

2. Jednoglasni diktat: primjer iz glazbene literature romantizma (3. semestar) ili XX. stoljeća (4. semestar).

3. Dvoglasni diktat: primjer iz glazbene literature romantizma (3. semestar) ili XX. stoljeća (4. semestar).

4. Četveroglasni harmonijski diktat: trozvuci, dominantni septakord i obrati, sporedni septakordi i obrati, dominantni nonakord, kromatika (sekundarne dominante), napuljski sekstakord, pravi alterirani akordi.

5. Ritamski diktat u polovinskoj, četvrtinskoj ili osminskoj mjeri.

6. Zapis trozvuka, septakorada u temeljnom obliku i obrata septakorada (dominantni i sporedni) na zadanom tonu.

 

Sadržaj ispita:

Pismeni dio:

1. Niz tonova jednakog trajanja, u intervalima do oktave, u violinskom i basovu ključu.

2. Jednoglasni diktat: primjer iz glazbene literature romantizma ili XX. stoljeća.

3. Dvoglasni diktat: primjer iz glazbene literature romantizma ili XX. stoljeća.

4. Četveroglasni harmonijski diktat: trozvuci, dominantni septakord i obrati, sporedni septakordi i obrati, dominantni nonakord, kromatika (sekundarne dominante), napuljski sekstakord, pravi alterirani akordi.

5. Ritamski diktat u polovinskoj, četvrtinskoj ili osminskoj mjeri.

6. Zapis trozvuka, septakorada u temeljnom obliku i obrata septakorada na zadanom tonu.

Usmeni dio:

1. Pjevanje unaprijed pripremljenog primjera iz glazbene literature romantizma ili XX. stoljeća.

2. Pjevanje s lista primjera iz glazbene literature romantizma ili XX. stoljeća.

3. Izvođenje zadanog ritma u polovinskoj, četvrtinskoj ili osminskoj mjeri.

4. Pjevanje trozvuka (kvintakordi i obrati) i četverozvuka (dominantni septakord i obrati, sporedni septakordi i obrati) u zadanom tonalitetu uz analizu mnogostranosti akorda u duru, svim oblicima mola i mol-duru.

 

 

Ocjenjivanje:

odličan (5) – izvrsni rezultati (aritmetička sredina uspjeha pismenog i usmenog dijela ispita)

vrlo dobar (4) – nadprosječni rezultati s određenim manjkavostima (aritmetička sredina uspjeha pismenog i usmenog dijela ispita)

dobar (3) – prosječni rezultati (aritmetička sredina uspjeha pismenog i usmenog dijela ispita)

dovoljan (2) – minimalni rezultati koji omogućavaju nastavak studija

nedovoljan (1) – nezadovoljavajući rezultati koji ne omogućavaju nastavak studija

 

 

poveznica na web stranicu kolegija
datum ažuriranja 15.01.2017.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram